Sdělení ČNB o Společných obecných pokynech ke sbližování postupů dohledu s ohledem na konzistentnost koordinačních dohod o dohledu nad finančními konglomeráty

Dne 22. prosince 2014 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA), na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 a čl. 56 prvním pododst. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES; nařízení (EU) č. 1094/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) a nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) - dále jen „nařízení o zřízení evropských orgánů dohledu“ - Společné obecné pokyny ke sbližování postupů dohledu s ohledem na konzistentnost koordinačních dohod o dohledu nad finančními konglomeráty.

Česká národní banka potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení evropských orgánů dohledu, že se těmito společnými obecnými pokyny hodlá řídit.

Společné obecné pokyny upravují spolupráci orgánů dohledu při dohledu nad finančními konglomeráty v EU v rámci tzv. kolegií (colleges) a výměnu informací mezi orgány vykonávajícími dohled nad finančními konglomeráty. Jejich cílem je rozšíření spolupráce mezi příslušnými orgány dohledu, a to jak přeshraniční, tak mezisektorové, sblížení postupů při dohledu nad subjekty, které tvoří finanční konglomerát a nad nimiž mají tyto orgány vykonávat doplňkový dohled prostřednictvím koordinačních dohod o dohledu v souladu s čl. 116 směrnice 2013/36/EU (CRDIV) a čl. 248 odst. 4 směrnice 2009/138/EC (Solvency II), nastavit rovné konkurenční podmínky na trhu a omezit administrativní zátěž. Součástí pokynů je i formulář pro mapování struktury finančních konglomerátů a dodatečné kapitálové požadavky stanovené v souladu s přílohou č. I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES (FICOD).

Společné obecné pokyny se aplikují od uplynutí lhůty 2 měsíců od uveřejnění – tj. od 23. února 2015.

Plné znění společných obecných pokynů ke koordinačním dohodám (externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents). Česká národní banka bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito společnými obecnými pokyny.