Sdělení ČNB o Společných obecných pokynech ESAs k výkonu dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu na základě přístupu založeného na posouzení rizik

(JC/GL/2017/17, ESAs/2016/72)

Dne 7. dubna 2017 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA), na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 a čl. 56 prvním pododst. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES, nařízení (EU) č. 1094/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) a nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) - dále jen „nařízení o zřízení evropských orgánů dohledu“ – Společné obecné pokyny k charakteristice přístupu založeného na posouzení rizik v souvislosti s dohledem v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a k postupu zohledňujícímu míru rizika při provádění dohledu - Obecné pokyny k dohledu založenému na posouzení rizik (JC/GL/2017/17, externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení evropských orgánů dohledu musí příslušné orgány a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny a doporučeními řídili. Česká národní banka v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení evropských orgánů dohledu oznámila, že se těmito pokyny hodlá řídit.

Pokyny představují rizikově vážený přístup k dohledu jako cyklický proces, který se skládá z následujících kroků:

  1. identifikace faktorů rizika, že dojde ke zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu (dále jen „riziko“),
  2. hodnocení rizik sektorů finančního trhu a jednotlivých subjektů,
  3. umístění zdrojů, kterými disponuje příslušný orgán dohledu, způsobem odpovídajícím identifikovanému riziku,
  4. průběžné monitorování předchozích kroků a jejich aktualizace, pokud je to potřebné.

Účelem pokynů je zvýšit efektivitu dohledu v AML/CFT oblasti zaměřením zdrojů, které má instituce k dispozici, a činností, které vykonává, způsobem odpovídajícím významu jednotlivých institucí a jejich činností pro prevenci a potírání praní peněz a financování terorismu. Zásadní je tedy proporcionalita rozsahu a způsobu prováděného dohledu k identifikovaným rizikům.

Pokyny jsou určeny příslušným orgánům podle čl. 4 odst. 2 bodu ii) nařízení (EU) č. 1093/2010, čl. 4 odst. 2 bodu ii) nařízení (EU) č. 1094/2010 a čl. 4 odst. 3 bodu ii) nařízení č. 1095/2010.

Plné znění společných obecných pokynů k charakteristice přístupu založeného na posouzení rizik v souvislosti s dohledem v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a k postupu zohledňujícímu míru rizika při provádění dohledu - Obecné pokyny k dohledu založenému na posouzení rizik (externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Pokyny nabývají účinnosti 7. dubna 2018. ČNB oznámila, že má v úmyslu postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny od téhož data.