Sdělení ČNB o Obecných pokynech k limitům pro expozice vůči subjektům stínového bankovnictví, které provádějí bankovní činnosti mimo regulační rámec podle čl. 395 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013

(EBA/GL/2015/20)

Dne 14. prosince 2015 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES - dále jen „nařízení o zřízení EBA“ - Obecné pokyny (EBA/GL/2015/20, externí odkaz; dále jen „pokyny“) k limitům pro expozice vůči subjektům stínového bankovnictví, které provádějí bankovní činnosti mimo regulační rámec podle čl. 395 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013 (dále jen CRR).

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o orgánu EBA musí příslušné orgány a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny a doporučeními řídili. Česká národní banka potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA, že se těmito obecnými pokyny hodlá řídit.

Pokyny jsou určeny orgánům dohledu a institucím, na které se aplikují pravidla pro velké expozice podle nařízení CRR1. Aplikují se nezávisle na jiné platné regulaci (zejména limitech podle CRR a nařízení č. 1187/2014 o transakcích s podkladovými aktivy) a ve spojení s pravidly SREP. Dohled má právo hodnotit nastavení interních limitů a zajištění rizik institucí v rámci SREP a přijímat opatření na základě čl. 97, 98 a 104 směrnice 2013/36/EU (CRDIV).

Pokyny vymezují základní pravidla pro řízení rizika vyplývajícího z expozic vůči subjektům stínového bankovnictví, stanovení konkrétních kvantitativních limitů je ponecháno na institucích. Možné jsou 2 postupy:

  1. základní přístup(„principal approach“) s limitem stanoveným pro expozice vůči SBEs celkem a přísnějším limetem pro individuální expozice vůči SBEs;
  2. zjednodušený přístup(„fallback approach“), kdy instituce uplatní limit jako na velké expozice podle čl. 395 CRR (tj. 25 % EC)2, a to
    a) na celkovou expozici vůči SBE (pokud není schopna splnit požadavky na procesy a kontrolní mechanismy), nebo
    b) pouze na expozice, o kterých nemá k dispozici dostatek informací; pro ostatní použije základní přístup.

Plné znění Obecných pokynů k limitům pro expozice vůči subjektům stínového bankovnictví, které provádějí bankovní činnosti mimo regulační rámec podle čl. 395 odst. 2 CRR (EBA/GL/2015/20, externí odkaz, pouze v angličtině)zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Účinnost pokynů je stanovena na 1. 1. 2017, což je i termín, od kterého má ČNB v úmyslu postupovat v souladu s těmito pokyny při výkonu dohledu.


1 limity se uplatní na individuální bázi (čl. 6 CRR) i na konsolidované bázi (čl. 11 CRR) na úrovni členského státu.

2 Takový přístup je v souladu s přístupem pro transakce s podkladovými aktivy podle nařízení č. 1187/2014 , kde se expozice nedostatečně identifikované přiřazují společně jednomu „neznámému klientovi“; pokud instituce není schopna rozlišit objem jednotlivých podkladových aktiv v rámci transakce, s cílem zamezit neomezené celkové expozici vzniklé nedostatkem informací se přiřadí expozice, jejichž hodnota přesahuje stanovený práh významnosti 0,25 % způsobilého kapitálu instituce (EC), hypotetickému klientovi, na něhož se vztahuje 25 % limit na velké expozice.