Sdělení ČNB o Obecných pokynech k další specifikaci indikátorů globální systémové významnosti a jejich uveřejňování

(EBA/GL/2016/01)

Dne 13. ledna 2016 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES - dále jen „nařízení o zřízení EBA“ - Obecné pokyny k další specifikaci indikátorů globální systémové významnosti a jejich uveřejňování (EBA/GL/2016/01, externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o orgánu EBA musí příslušné orgány a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny a doporučeními řídili. Česká národní banka potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA, že se těmito obecnými pokyny hodlá řídit.

Podle čl. 131 odst. 1 Směrnice 2013/36/EU (tzv. CRD IV) musí příslušné1nebo určené2 orgány identifikovat globální systémově významné instituce (G-SII). Obecné pokyny obsahují technické specifikace indikátorů s cílem dosáhnout harmonizace a přesnějšího hodnocení rizik napříč EU a vztahují se na kompetentní orgány i na regulované subjekty3. Upravují reporting a uveřejňování indikátorů pro instituce již označené jako G-SII, nad rámec článku 441 nařízení č. 575/2013 (tzv. CRR) ale uveřejňování požadují i pro instituce, které mohou být potenciálními kandidáty na G-SII, ale zatím nebyly takto oficiálně označeny. Nad rámec čl. 434 CRR požadují elektronické uveřejnění podkladových dat na webových stránkách.

Plné znění Obecných pokynů k další specifikaci indikátorů globální systémové významnosti a jejich uveřejňování (EBA/GL/2016/01, externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Obecné pokyny nabývají účinnosti den po uveřejnění oficiálních překladů do všech jazyků EU. Regulované subjekty, nebude-li uvedeno jinak, by měly dodržovat pokyny s účinností od téhož data. 


1 Příslušným orgánem (competent authority) se rozumí orgán oprávněný vykonávat dohled nad institucemi jako součást systému dohledu fungujícího v daném členském státě.

2 Určeným orgánem (designated authority) se rozumí orgán odpovědný za uplatňování makroobezřetnostních opatření. Může jím být příslušný orgán nebo jiný určený orgán.

3 EU parent institutions, EU parent financial holding companies, EU parent mixed financial holding companies and institutions that are not subsidiaries of an EU parent institution or EU parent financial holding company or EU parent mixed financial holding company