Sdělení ČNB k vydání pozměněných obecných pokynů k uplatňování hranic smluv

Dne 6. července 2022 vydal Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnaneckého penzijního pojištění (dále jen „nařízení o orgánu EIOPA“) pozměněné obecné pokyny k uplatňování hranic smluv (externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Pokyny jsou určeny příslušným orgánům a podléhají přezkoumání ze strany orgánu EIOPA.

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o orgánu EIOPA musí subjekty, kterým jsou pokyny určeny, vynaložit veškeré úsilí, aby se jimi řídily. Česká národní banka v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o orgánu EIOPA oznámila, že se těmito pokyny bude řídit od počátku jejich účinnosti.

Cílem pokynů je zajistit jednotnou a konzistentní aplikaci legislativy upravující oblast hranice smluv, a tím harmonizovat odlišné přístupy, které byly pozorovány napříč různými pojistnými trhy v EU. Pokyny se od předchozí verze pokynů EIOPA z roku 2015 zásadně neodchylují, provedené úpravy rozvíjejí stávající pravidla, poskytují specifické informace a detailnější návod, jakým způsobem postupovat pří stanovení hranic smluv, případně ve větší míře upřesňují legislativní rámec pokrývající tuto oblast.

Pokyny nabývají účinnosti dne 1. ledna 2023.