Sdělení ČNB k Doporučení k zahrnutí subjektů do skupinového ozdravného plánu

(EBA/REC/2017/02)

Dne 1. listopadu 2017 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES - dále jen „nařízení o zřízení EBA“ – Doporučení k zahrnutí subjektů do skupinového ozdravného plánu (externí odkaz) (dále jen „doporučení“).

Skupinové ozdravné plány jsou často připravovány z perspektivy mateřské skupiny, přičemž lokální subjekt nebývá adekvátně zastoupen. Nedostatečně podrobný popis plánu lokálního subjektu může mít negativní vliv na realizaci ozdravných postupů. Pokud skupina v ozdravném plánu nezohlední požadavky orgánu dohledu lokálního subjektu na vyšší míru detailu, lokální dohledový orgán může, pokud se rozhodne neakceptovat a nepodepsat společné rozhodnutí, požadovat individuální ozdravný plán.

Doporučení  rozděluje lokální subjekty do 3 kategorií s diferencovanými požadavky:

  1. subjekty důležité pro skupinu - komplexní pokrytí všech částí plánu;
  2. subjekty důležité pro lokální ekonomiku (ne však pro skupinu) - jen zaměření na opatření k uchování kritických funkcí subjektu;
  3. subjekty, které nejsou významné pro skupinu ani pro lokální ekonomiku - důraz na notifikaci problémů lokálního subjektu mateřské skupině.

Česká národní banka potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA, že se tímto doporučením hodlá řídit.

Doporučení je určeno orgánům dohledu a jejich cílem je podporovat společné postupy a metodiky pro hodnocení rizika informačních a komunikačních technologií (IKT) v rámci procesu přezkumu a hodnocení (SREP) podle čl.97 směrnice 2013/36/EU. Pokyny zejména upřesňují kritéria pro posouzení rizika IKT jako součásti operačního rizika, stanovují požadavky, které by orgán dohledu měl uplatňovat při hodnocení oblasti IKT v rámci posouzení kapitálového rizika v rámci procesu přezkumu a hodnocení SREP, vyhodnocení vnitřního řídícího a kontrolního systému a strategie v oblasti IKT v instituci a posouzení rizika IKT a jeho řízení v rámci instituce.

Pokyny jsou určeny příslušným orgánům podle čl. 4 odst. 2 nařízení o zřízení EBA.

Plné znění Doporučení k zahrnutí subjektů do skupinového ozdravného plánu (externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Doporučení nabylo účinnosti dne 1. 1. 2018. ČNB oznámila, že bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s tímto doporučením.