Ukončení platnosti 10 a 20 haléřových mincí

Podle vyhlášky č. 79/2003 Sb., končí dnem 31. 10. 2003 platnost mincí v hodnotě 10 haléřů a 20 haléřů vzoru 1993. Desetihaléřové a dvacetihaléřové mince vyměňují v době od 1. listopadu 2003 do 31. října 2004 všechny provádějící pokladní operace, od 1. listopadu 2004 do 31. října 2009 pouze Česká národní banka. Výměnu lze provést na pokladnách bank a České národní banky v hotovosti nebo uložením na účet vedený u příslušné banky popřípadě u České národní banky. Částka předložená k výměně v hotovosti vyjádřená v haléřích musí být dělitelná číslem 50 beze zbytku. Mince, které takovou částku přesahují, se nevyměňují. Při uložení mincí na účet je částka připsána v plné výši.

Občané i podnikatelé mají možnost se zbavit mincí po 10 h a 20 h bez poplatků, avšak pouze při splnění určitých podmínek:

V době platnosti mincí po 10 h a 20 h:

  1. Při platbách v obchodech, na poště apod. (právnické i fyzické osoby přijímají mince do 10 kusů téže nominální hodnoty - viz vyhláška ČNB č. 37/1994 Sb., kterou se stanoví postup při příjmu peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince (dále jen " vyhláška ČNB').
  2. Při vkladech na účty bank nebo výměnou v bankách provádějících pokladní operace, za předpokladu, že mince budou bance předloženy roztříděné podle nominálních hodnot a nepřekročí množství stanovené v ceníku (sazebníku) banky jako hranice pro zpoplatnění operace (většina bank nezpoplatňuje příjem a výměny mincí do 50 nebo 100 kusů - souvisí s § 4 odst. 1 a 3 vyhlášky ČNB).
  3. Výměnou v pobočkách ČNB za předpokladu, že mince budou ČNB předloženy roztříděné podle nominálních hodnot a uloženy v obalech v souladu s vyhláškou č. 37/1994 Sb. Česká národní banka zahájí na svých pobočkách bezplatnou výměnu roztříděných a popsaným způsobem zabalených mincí po 10 h a 20 h již od 1. 10.2003.

V době po ukončení platnosti mincí po 10 h a 20 h (do skončení lhůty pro výměnu):

  • Výměnou v bankách provádějících pokladní operace za předpokladu, že mince budou bance předloženy roztříděné podle nominálních hodnot a v případě většího množství vložené po 100 kusech do sáčků nebo po 50 kusech do svitků (roliček) - viz § 4 odst. 2 a 3 a § 5 odst. 1 vyhlášky ČNB. Výměnou v pobočkách ČNB za stejných podmínek jako v bankách (rozdíl je jen ve lhůtě stanovené pro výměnu - v bankách 1 rok, v ČNB 6 let).
  • ČNB poskytla bankám určité množství papírových sáčků, do nichž je možno roztříděné a spočítané mince vkládat. Sáčky by měly být k dispozici v pobočkách bank. Sáčky jsou označeny textem označujícím obsah 200 kusů mincí jednotlivých hodnot. Text na sáčcích je možno buď upravit na 100 kusů, nebo po dohodě s bankou vložit do sáčku množství mincí v souladu s vytištěným textem (200 kusů).

Česká národní banka zřídila pro stahování mincí na základě výběrového řízení zvláštní režimové pracoviště. Na tomto pracovišti budou soustředěny mince odváděné bankami. Po kontrole úplnosti zásilek budou mince znehodnoceny a dále s nimi bude nakládáno jako s hliníkovým šrotem. Provozovatel pracoviště se zavázal hliník odkoupit. Cena je součástí smlouvy a byla jedním z kriterií výběrového řízení.

Ve Sbírce zákonů byla v částce 93 publikován zákon č. 277/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 146/2002 Sb., zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změněn a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 S., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. V příslušné pasáži, kterou se mění znění § 3 písmeno c) zákona o ochraně spotřebitele se doplňuje text: "při konečném účtování prodávaných výrobků a poskytovaných služeb v hotovosti se celková částka zaokrouhluje vždy k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu".

Více informací o ukončení platnosti 10 a 20 hal mincí.

Alice Frišaufová Mluvčí ČNB