Sdělení ČNB k distribuci zisků za roky 2019 a 2020 úvěrovými institucemi

Česká národní banka v těchto dnech odeslala jednotlivým úvěrovým institucím dopis, ve kterém jim vzhledem k přetrvávající nejistotě ohledně ekonomických dopadů stále probíhající pandemie COVID-19 sdělila rámec pro výplatu dividend ze zisků dosažených za roky 2019 a 2020. Česká národní banka při stanovení rámce vycházela z doporučení Evropské rady pro systémová rizika k omezení distribuce zisků ze dne 15. 12. 2020.

Výchozím bodem tohoto rámce je výpočet kvantitativního limitu pro maximální výši dividendy ze zisků dosažených za roky 2019 a 2020, stanovený podle obecného vzorce připraveného Českou národní bankou. Dalším navazujícím krokem České národní banky bude individuální vyhodnocení rizikového profilu instituce, obchodního modelu a dalších podstatných faktorů hodnocených v procesu přezkumu a vyhodnocení. V návaznosti na toto vyhodnocení pak může Česká národní banka výslednou výši dividendy pro konkrétní instituci případně dále snížit.

Jako výchozí maximální výši dividend Česká národní banka stanovuje nejnižší z následujících čtyř hodnot:

  • 100 bazických bodů z celkových rizikově vážených aktiv k 31. 12. 2020,
  • 25 % z kumulovaného zisku za roky 2019 a 2020,
  • objem prostředků, po jejichž vyplacení by se kapitálová přiměřenost nacházela 4 procentní body nad celkovým kapitálovým požadavkem (OCR),
  • objem prostředků, po jejichž vyplacení by se upravený pákový poměr nacházel na hodnotě 7 %. Upraveným pákovým poměrem je pákový poměr, kdy jsou z celkové expozice pro pákový poměr vyjmuty expozice za Českou národní bankou.

Takto stanovený kvantitativní limit umožňuje zohlednit nejen objem vygenerovaných zisků a maximální změnu v kapitálovém poměru, ale bere rovněž v úvahu kapitálovou vybavenost jednotlivých institucí. Výchozí kvantitativní limit bude stanoven až ve vztahu k finálním auditovaným výsledkům úvěrových institucí za rok 2020.

Návrhy úvěrových institucí ohledně výše dividend bude Česká národní banka posuzovat individuálně. Při posouzení rizikového profilu bude Česká národní banka brát v úvahu podklady předložené institucí pro proces SREP, včetně vnitřního vyhodnocení dostatečnosti kapitálu a likvidity provedeného institucí, obchodních, finančních a kapitálových plánů a výsledků zátěžových testů. Česká národní banka se bude soustředit na vyhodnocení adekvátnosti dosud vytvořené výše opravných položek z titulu dopadu koronavirové krize a rovněž na vyhodnocení plánu instituce na další tvorbu opravných položek. Česká národní banka bude při posuzování rizikového profilu a kapitálové vybavenosti instituce brát rovněž v úvahu případný vliv plánovaných nebo probíhajících akvizic a fúzí a dalších změn v činnosti.

Česká národní banka očekává, že bude připravena jednotlivým úvěrovým institucím sdělit vyhodnocení jejich návrhů na výplatu dividend v průběhu 3. čtvrtletí 2021.

Česká národní banka je přesvědčena, že zvolený způsob přístupu k rozdělení zisku neohrozí kapitálovou vybavenost žádné individuální úvěrové instituce a současně zajistí kapitálovou stabilitu celého bankovního sektoru.

Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB