Revize údajů o vývoji platební bilance v letech 2005 - 2010

ČNB publikuje revidovaná národní data platební bilance od roku 2005 do roku 2010. Revize zahrnuje očištění bilance zboží a služeb o marži náležící nerezidentům, tzv. branding, a zpřesnění položek bilance služeb, bilance převodů a výnosů na běžném účtu. Publikování revidované časové řady národní platební bilance od roku 2005 v září 2011 bylo avizováno v tiskové zprávě ČNB 10. března 2011.

Poměrový ukazatel schodku běžného účtu k hrubému domácímu produktu se v důsledku revize dat zvyšuje v roce 2007 přibližně o 1,2 procentního bodu na zhruba 4,4 procenta a za rok 2008 přibližně o 1,6 procentního bodu na zhruba 2,2 procenta. V ostatních letech se uvedený poměrový ukazatel naopak snižuje. Základní změny na běžném účtu jsou uvedeny v následující tabulce.

Shrnutí revize dat o vývoji běžného účtu v letech 2005-2010 (údaje v mld. Kč):

Běžný účet
(v mld. Kč)
Původní
hodnota
Nová
hodnota
Rozdíl (nové
a původní hodnoty)
- z toho rozdíl 
bilance zboží a služeb
2005 -39,8 -30,9 +8,9 -9,8
2006 -77,2 -67,1 +10,1 -1,9
2007 -113,1 -156,9 -43,8 -64,2
2008 -22,9 -81,3 -58,4 -69
2009* -114,8 -89,3 +25,5 +14,9
2010* -139,2 -116,4 +22,8 +9,1

Poznámka *Očištěná data zahraničního obchodu za roky 2009 a 2010 publikoval ČSÚ již v březnu 2011

Dne 6. září 2011 publikoval ČSÚ očištěná data přeshraničního pohybu zboží o marži náležející nerezidentům (tzv. branding) v časové řadě od přistoupení České republiky k Evropské unii. Na základě statistických šetření ČSÚ byly do platební bilance promítnuty též změny v propočtu přímých obchodních nákladů v zahraničí, dopočet dat za nevrácené výkazy a podlimitní služby a imputovány položky související se zaměstnáváním zahraničních pracovníků v ČR a českých občanů v zahraničí. Prezentovaná data vycházejí z mimořádné revize národních účtů související s přechodem na NACE 2 ve všech zemích EU a budou zapracována do ročních národních účtů, které ČSÚ zveřejní koncem září 2011 (viz tisková zpráva ČSÚ).

Na finančním účtu platební bilance byla zpětně revidována časová řada transakcí s deriváty na základě metodiky a výsledků nového výkazu o vypořádání operací s deriváty zavedeného pro banky od ledna 2011.

Revize dat toků finančních derivátů za roky 2005 až 2010
(v mld. Kč)
Revize dat toků finančních derivátů za roky 2005 až 2010

Zpřesněno bylo časové rozložení čerpání a splácení úvěrů ve vládním a podnikovém sektoru zapracováním dodatečně nahlášených transakcí v položce ostatních investic, avšak s minimálním dopadem do sald finančního účtu. Změny na finančním účtu jsou uvedeny v následující tabulce.

Shrnutí revize dat o vývoji finančního účtu v letech 2005-2010 (údaje v mld. Kč):

Finanční účet
(v mld. Kč)
Původní
hodnota
Nová
hodnota
Rozdíl (nové
a původní hodnoty)
- z toho rozdíl 
bilance ostatních investic
2005 154,8 160,0 +5,2 +2,2
2006 92,4 99,8 +7,4 +0,5
2007 125,8 125,3 -0,5 -0,5
2008 59,0 92,2 +33,2 +19,4
2009 154,2 143,2 -11,0 -19,1
2010 182,1 183,3 +1,2 0

Provedené revize dat platební bilance se promítly do vývoje položky chyb a opomenutí a došlo k rovnoměrnějšímu rozložení kolem nuly dosud trvale záporných hodnot u dané položky v časové řadě. V posledních dvou letech jsou chyby a opomenutí opět výrazně záporné, což však – na rozdíl od situace před revizí dat – souvisí spíše s vykazováním transakcí na finančním účtu (mj. konverze výnosů z emisí eurových dluhopisů v zahraničí do korun) než s údaji běžného účtu. Zpracování pravidelných ročních výkazů ČNB u podniků se zahraniční účastí za rok 2010 s termínem zveřejnění v dubnu 2012 se promítne do konečných výsledků toků na finančním účtu platební bilance, a může tak položku chyb a opomenutí korigovat.

Dopad revize údajů platební bilance do položky chyb a opomenutí za období 2005 - 2010
(v mld. Kč)
Dopad revize údajů platební bilance do položky chyb a opomenutí za období 2005 - 2010
Další mimořádná revize národních účtů a platební bilance se uskuteční v roce 2014 v souvislosti se zavedením ESA 2010 a prezentace dat vnějších ekonomických vztahů podle nového manuálu platební bilance BPM6.