Prohlášení České národní banky k výzvě hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve svém usnesení ze dne 10. 6. 2021 „k neplatnosti pojistných smluv životního pojištění uzavřených po roce 2005“ vyzval Českou národní banku k učinění konkrétních opatření v rámci výkonu dohledu nad pojišťovnictvím. ČNB považuje za nezbytné poskytnout veřejnosti níže uvedené sdělení s cílem vysvětlit své kompetence a v mezích zákona poskytnout aktuální informace k tomuto tématu.

Česká národní banka byla konkrétně vyzvána hospodářským výborem Poslanecké sněmovny k tomu, aby zajistila, že pojišťovny budou při správě pojištění nadále postupovat v souladu s rozsudkem Nejvyššího soudu ČR, spis. zn. 31 Cdo 1566/2017.

ČNB v prvé řadě uvádí, že je nezávislou institucí, které nepřísluší přijímat pokyny ke své činnosti od kohokoli včetně orgánů moci zákonodárné. ČNB důsledně monitoruje soudní rozhodovací praxi a zohledňuje ji v rámci výkonu dohledu nad pojišťovnami. V roce 2019 byl aktualizován dohledový benchmark č. 3/2019 Odkazy v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách na jiné dokumenty, do něhož byly promítnuty závěry předmětného soudního rozhodnutí. Tento přístup je dále uplatňován v rámci navazujícího výkonu dohledu u jednotlivých pojišťoven. ČNB zejména posuzuje, zda a jak pojišťovny sledují, vyhodnocují a promítají závěry relevantní judikatury do své činnosti za účelem řádného řízení právních rizik, a to mj. i v oblasti správy pojištění. Zjištění z této dohledové činnosti ČNB bilaterálně komunikuje s jednotlivými pojišťovnami a případně přijímá opatření v mezích svých kompetencí, a to jak z hlediska dohledu v oblasti odborné péče a ochrany spotřebitele, tak dohledu obezřetnosti, tedy jak v zájmu pojistníků, tak zachování finanční stability.

Česká národní banka byla dále vyzvána hospodářským výborem, aby neprodleně varovala veřejnost před důsledky neplatnosti pojistných smluv. ČNB se k tomuto odkazuje na své předchozí vyjádření z 13. 6. 2018 s názvem Sdělení k tématu neplatnosti pojistných smluv životního pojištění. ČNB současně sděluje, že není oprávněna k jakýmkoli plošným zásahům týkajícím se posuzování či určování neplatnosti pojistných smluv či jejich jednotlivých ujednání. Tato pravomoc je svěřena výhradně soudům, popř. finančnímu arbitrovi, jedná-li se o pojistnou smlouvu životního pojištění. Je na místě zdůraznit, že soudy rozhodují na základě konkrétních okolností každého jednotlivého případu a soudní závěr o neplatnosti pojistné smlouvy životního pojištění nelze bez dalšího vztahovat na další případy.

Ve věci individuálních nároků či záležitostí spotřebitelů ČNB doporučuje kontaktovat přímo příslušnou pojišťovnu například formou stížnosti a požadovat řádné zdůvodnění jejího stanoviska. V rámci komunikace s pojišťovnou je možné dále požadovat i přezkoumání stanoviska konkrétního zaměstnance jeho nadřízeným, popř. nezávislým útvarem (často ombudsman), pokud je danou pojišťovnou zřízen. Pokud se ani přesto nepodaří danou záležitost s pojišťovnou vyřešit, je spotřebitel oprávněn za splnění zákonných předpokladů a podmínek obrátit se na soud nebo subjekt mimosoudního řešení sporů. Podrobnější informace k tomu, jak postupovat v případě stížnosti na finanční instituci, jsou dostupné spotřebitelům na webových stránkách ČNB.

ČNB závěrem konstatuje, že se výkonu dohledu v oblasti pojišťovnictví, jehož nedílnou součástí je ochrana spotřebitele, věnuje dlouhodobě, s náležitou péčí a v rámci kompetencí svěřených jí zákonem.

Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB