Obraty na peněžním trhu v týdnu od 15. do 19.10. 2007

V týdnu od 15. do 19. října 2007 proběhl pravidelný průzkum průměrných denních obratů na peněžním trhu. Tento průzkum provádí Česká národní banka dvakrát ročně a účastní se ho všechny významné banky obchodující na českém peněžním trhu. Oproti minulým ročníkům byl průzkum významně rozšířen. Depozitní operace a repoobchody jsou sledovány v podrobnější struktuře a nově jsou monitorovány derivátové obchody FRA (forvard rate agreement) a  IRS (interest rate swap).

Ve srovnání s hodnotami z dubna 2007 průměrný denní obrat na peněžním trhu vzrostl (z 59,7 mld. Kč na 79,4 mld. Kč). Největší změnou proti minulému období byl třetinový nárůst objemu depozitních operací se splatností do tří měsíců, což způsobil zejména nárůst operací s rezidenty (téměř o 60 procent). Objemy depozitních obchodů se splatnostmi delšími než tři měsíce a také repoobchodů vykázaly vysoké relativní změny proti minulému průzkumu, ovšem vzhledem k jejich nízkému absolutnímu objemu jde o změny nevýznamné.

Peněžnímu trhu tak stále dominují depozitní operace se splatností do tří měsíců, zejména  O/N operace, jejichž podíl na celkovém obratu dosáhl 76 %. Ostatní instrumenty se téměř nevyužívají.

Tabulka