ČNB vydala Zprávu o inflaci IV/2012

  • V roce 2013 se bude celková inflace v důsledku daňových změn pohybovat lehce nad cílem ČNB
  • Měnověpolitická inflace se bude na celém výhledu, tj. včetně horizontu měnové politiky, nacházet v dolní polovině tolerančního pásma cíle
  • Česká ekonomika v letošním roce poklesne o 0,9 % vlivem výrazného zpomalení zahraniční poptávky a celkově utlumené domácí poptávky v podmínkách pokračující fiskální konsolidace. V příštím roce vzroste HDP jen nevýrazně v důsledku protisměrného působení pozvolného oživení zahraniční poptávky a restriktivních dopadů vládních opatření. V roce 2014 pak růst HDP zrychlí na necelá 2 %
  • Nominální měnový kurz vůči euru bude na horizontu prognózy zhruba stabilní
  • S prognózou je konzistentní pokles tržních úrokových sazeb a jejich růst až v roce 2014

Bankovní rada České národní banky na svém zasedání 8. 11. 2012 schválila letošní čtvrtou Zprávu o inflaci. Tato zpráva je jednou ze základních součástí komunikace centrální banky s veřejností v režimu cílování inflace. Stěžejní částí Zprávy o inflaci je popis čtvrtletní makroekonomické prognózy ČNB. Ta představuje klíčový vstup pro rozhodování o měnové politice. Smyslem zveřejňování prognózy a jejích předpokladů je činit měnovou politiku co nejvíce transparentní, srozumitelnou, předvídatelnou, a proto důvěryhodnou. Zprávu o inflaci předkládá ČNB dvakrát ročně k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Prognóza popsaná v kapitole II této zprávy předpovídá, že celková inflace v příštím roce vlivem předpokládaného zvýšení obou sazeb DPH o 1 procentní bod setrvá lehce nad cílem ČNB. Po odeznění tohoto daňového efektu se pak na počátku roku 2014 sníží mírně pod cíl. Měnověpolitická inflace se bude na celém výhledu, tj. včetně horizontu měnové politiky, nacházet v dolní polovině tolerančního pásma cíle, zejména v souvislosti s utlumenou domácí poptávkou a umírněným růstem mezd.

Výrazné zpomalení zahraniční poptávky a celkově utlumená domácí poptávka v podmínkách pokračující fiskální konsolidace vyústí v letošním roce v pokles HDP o 0,9 %. Prorůstově bude působit jen čistý vývoz, ostatní složky poptávky budou ekonomickou aktivitu brzdit. V roce 2013 dojde k obnovení růstu HDP, jeho tempo však bude – při protisměrném působení pozvolného oživení zahraniční poptávky a dopadů restriktivních vládních opatření – nevýrazné a dosáhne jen o 0,2 %. V roce 2014 pak prognóza očekává, že do značné míry odezní tlumící efekty z předchozích let a růst HDP zesílí na 1,9 %. Na tom se již bude podílet obnovený růst spotřeby domácností, mírné zvýšení investiční aktivity i kladný čistý vývoz.

Na trhu práce se uvedený vývoj ekonomické aktivity projeví mírným poklesem celkové zaměstnanosti a nárůstem míry nezaměstnanosti. Zhruba stagnující růst mezd v podnikatelské sféře bude v letošním i příštím roce odrážet útlum české ekonomiky. Růst mezd zrychlí až v roce 2014 s výraznějším oživením ekonomické aktivity. Mzdy v nepodnikatelské sféře porostou jen nízkým tempem. Nominální měnový kurz vůči euru bude od počátku roku 2013 zhruba stabilní, když utlumená zahraniční poptávka působí na kurz směrem k jeho oslabování, zatímco v opačném směru působí nízký výhled zahraničních úrokových sazeb a klesající schodek běžného účtu. S prognózou je konzistentní pokles tržních úrokových sazeb a jejich růst až v roce 2014.

Marek Petruš, ředitel komunikace a mluvčí ČNB

Vybrané makroekonomické ukazatele

    2012 2013 2014
HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT        
HDP %, mzr., reálně, sez. očištěno -0,9 0,2 1,9
CENY        
Spotřebitelské ceny %, mzr., čtvrté čtvrtletí 3 2,3 1,7
Měnověpolitická inflace  %, mzr., čtvrté čtvrtletí 1,8 1,5 1,5
TRH PRÁCE        
Průměrná měsíční mzda ve sledovaných organizacích %, mzr., nominálně 2,6 2,4 2,9
Míra registrované nezaměstnanosti celkem (MPSV) %, průměr 8,9 9,2 9,0
VEŘEJNÉ FINANCE        
Saldo veřejných financí (ESA 95) mld. Kč, běžné ceny -131 -101,9 -95,4
Saldo veřejných financí / HDP %, nominálně -3,4 -2,6 -2,4
Veřejný dluh / HDP %, nominálně 43,9 45,3 46,9
VNĚJŠÍ VZTAHY        
Obchodní bilance mld. Kč, běžné ceny 170,4 180,0 210,0
Běžný účet platební bilance / HDP %, nominálně -1,4 -1,4 -1,0
CZK/USD průměr 19,5 20,2 20,2
CZK/EUR průměr 25,1 25,1 25,2
ÚROKOVÉ SAZBY        
3M PRIBOR  %, průměr 1,0 0,2 0,6