ČNB vydala Zprávu o inflaci III/2015

  • Nová prognóza je založena na předpokladu stability tržních úrokových sazeb na stávající velmi nízké úrovni a používání kurzu koruny jako nástroje měnové politiky do konce roku 2016.
  • Celková i měnověpolitická inflace se nacházejí výrazně pod 2% cílem ČNB. Přes očekávané zvýšení se budou na horizontu měnové politiky pohybovat pod cílem, kterého dosáhnou až v roce 2017.
  • Potřeba udržovat výrazně uvolněné měnové podmínky i nadále přetrvává.
  • Posílení kurzu v poslední době je tak z tohoto pohledu nepříznivým faktorem zpřísňujícím měnové podmínky a tedy oddalujícím dosažení inflačního cíle.
  • Česká ekonomika vzroste v letošním roce o 3,8 %. Pokračující růst HDP bude podpořen zrychlující zahraniční poptávkou, nízkými cenami ropy, uvolněnými domácími měnovými podmínkami a zvýšením vládních investic. V následujících dvou letech pak růst HDP zvolní lehce pod 3 %.
  • Růst ekonomiky se příznivě projeví zvyšováním počtu zaměstnanců, poklesem míry nezaměstnanosti a zrychlováním tempa růstu mezd v podnikatelské sféře.
  • Bankovní rada vyhodnotila rizika prognózy na horizontu měnové politiky jako zhruba vyrovnaná; mírné protiinflační riziko může plynout z poklesu cen ropy.
  • Bankovní rada znovu zdůraznila, že ČNB neukončí používání kurzu jako nástroje měnové politiky dříve než ve druhém pololetí roku 2016. Kurz koruny se tedy bude pohybovat na hladině 27 korun za euro nebo slabší přinejmenším do poloviny roku 2016.
  • Následný návrat do standardního režimu měnové politiky přitom nebude na horizontu prognózy znamenat posílení kurzu na mírně nadhodnocenou úroveň před vstupem do intervenčního režimu mimo jiné kvůli tomu, že v mezidobí dochází k průsaku slabšího kurzu koruny do domácích cen i dalších nominálních veličin.

Bankovní rada České národní banky na svém zasedání 13. srpna 2015 schválila letošní třetí Zprávu o inflaci. Tato zpráva je jednou ze základních součástí komunikace centrální banky s veřejností v režimu cílování inflace. Stěžejní částí Zprávy o inflaci je popis čtvrtletní makroekonomické prognózy ČNB. Ta představuje klíčový vstup pro rozhodování o měnové politice. Smyslem zveřejňování prognózy a jejích předpokladů je činit měnovou politiku co nejvíce transparentní, srozumitelnou, předvídatelnou, a proto důvěryhodnou. Zprávu o inflaci předkládá ČNB dvakrát ročně k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Prognóza očekává, že celková i měnověpolitická inflace do začátku roku 2016 vzrostou, avšak na horizontu měnové politiky se budou nadále nacházet pod 2% cílem, kterého dosáhnou až v roce 2017. Posílení kurzu v poslední době je z tohoto pohledu nepříznivým protiinflačním faktorem oddalujícím dosažení inflačního cíle. Protiinflační působení dovozních cen odezní až v polovině roku 2016 v návaznosti na předpokládaný návrat cen energetických komodit i cen průmyslových výrobců v eurozóně k meziročnímu růstu. V domácí ekonomice se budou náklady dále zvyšovat vlivem zrychlující dynamiky mezd a rostoucích cen dalších vstupů v podmínkách pokračujícího růstu ekonomické aktivity. V letošním roce dosáhne průměrná meziroční inflace 0,6 % a v příštích dvou letech se pak zvýší na 1,7 %, resp. 2,1 %. Počátkem roku 2017 tak bude dosažen 2% inflační cíl, jehož udržitelné plnění je podmínkou pro návrat do standardního režimu měnové politiky.

Robustní růst české ekonomiky z počátku letošního roku bude pokračovat. Zrychlující zahraniční poptávka, nízké ceny ropy, uvolněné domácí měnové podmínky prostřednictvím oslabeného kurzu koruny i mimořádně nízkých úrokových sazeb azvýšení vládních investic vyústí letos v přírůstek HDP o 3,8 %. V příštích dvou letech pak jeho růst zpomalí lehce pod 3 %. Rostoucí ekonomická aktivita se bude na trhu práce projevovat pokračujícím zvyšováním počtu zaměstnanců přepočteného na plné úvazky, což povede k dalšímu poklesu nezaměstnanosti. Dynamika průměrné mzdy v podnikatelské sféře se znatelně zvýší.

Prognóza předpokládá stabilitu tržních úrokových sazeb na stávající velmi nízké úrovni a používání kurzu jako nástroje měnové politiky do konce roku 2016. V roce 2017 je s prognózou konzistentní nárůst tržních úrokových sazeb při mírném posilování kurzu koruny.

Bankovní rada vyhodnotila rizika prognózy inflace na horizontu měnové politiky jako zhruba vyrovnaná, přičemž mírné protiinflační riziko může plynout z poklesu cen ropy. Potřeba udržovat výrazně uvolněné měnové podmínky tak nadále přetrvává. Bankovní rada v této situaci znovu zdůraznila, že ČNB neukončí používání kurzu jako nástroje měnové politiky dříve než ve druhém pololetí roku 2016. Kurz koruny se tedy bude pohybovat na hladině 27 korun za euro nebo slabší přinejmenším do poloviny roku 2016. Následný návrat do standardního režimu měnové politiky přitom nebude na horizontu prognózy znamenat posílení kurzu na mírně nadhodnocenou úroveň před vstupem do intervenčního režimu mimo jiné kvůli tomu, že v mezidobí dochází k průsaku slabšího kurzu koruny do domácích cen i dalších nominálních veličin.

Tomáš Zimmermann
mluvčí ČNB

Vybrané makroekonomické ukazatele

    2015 2016 2017
HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT
HDP %, mzr., reálně, sez. očištěno 3,8 2,8 2,8
CENY
Spotřebitelské ceny %, mzr., čtvrté čtvrtletí 1,0 1,8 2,1
Měnověpolitická inflace %, mzr., čtvrté čtvrtletí 0,9 1,6 2,0
TRH PRÁCE
Průměrná měsíční mzda ve sledovaných organizacích %, mzr., nominálně 2,8 4,3 4,4
Podíl nezaměstnaných osob (MPSV) %, průměr 6,5 5,9 5,5
ÚROKOVÉ SAZBY
3M PRIBOR  %, průměr 0,3 0,3 1,2
2T repo  %, průměr 0,05 0,05 0,89