ČNB vydala Zprávu o inflaci III/2014

  • Nová prognóza je založena na předpokladu stability tržních úrokových sazeb na stávající velmi nízké úrovni a používání kurzu koruny jako nástroje měnové politiky do třetího čtvrtletí roku 2015.
  • Celková inflace se začne od třetího čtvrtletí 2014 zvyšovat především vlivem rostoucí ekonomické aktivity a zrychlujícího růstu mezd, naopak proinflační působení dovozních cen odezní. Ve druhé polovině příštího roku, tedy na horizontu měnové politiky, se celková inflace dostane k 2% cíli ČNB a měnověpolitická inflace bude jen lehce nižší.
  • V důsledku zrychlující zahraniční poptávky, uvolněných domácích měnových podmínek prostřednictvím slabšího kurzu koruny i nízkých úrokových sazeb a zvýšení vládních investic vzroste HDP v letošním roce téměř o 3 %. V příštích dvou letech si ekonomický růst udrží podobné tempo. Oživení ekonomiky  se  příznivě  projeví na trhu práce, zejména ve vývoji počtu zaměstnanců přepočteného na plné úvazky a mezd v podnikatelské sféře. 
  • Bankovní rada vyhodnotila rizika tohoto výhledu jako mírně protiinflační a konstatovala, že Česká národní banka neukončí používání kurzu jako nástroje měnové politiky dříve než v roce 2016.

Bankovní rada České národní banky na svém zasedání 7. srpna 2014 schválila letošní třetí Zprávu o inflaci. Tato zpráva je jednou ze základních součástí komunikace centrální banky s veřejností v režimu cílování inflace. Stěžejní částí Zprávy o inflaci je popis čtvrtletní makroekonomické prognózy ČNB. Ta představuje klíčový vstup pro rozhodování o měnové politice. Smyslem zveřejňování prognózy a jejích předpokladů je činit měnovou politiku co nejvíce transparentní, srozumitelnou, předvídatelnou, a proto důvěryhodnou. Zprávu o inflaci předkládá ČNB dvakrát ročně k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Podle nové prognózy se bude celková inflace od třetího čtvrtletí letošního roku postupně zvyšovat a ve druhé polovině příštího roku se vrátí k 2% cíli. V jeho blízkosti se pak bude pohybovat i v roce 2016. Zatímco proinflační působení dovozních cen v letošním roce odezní vlivem utlumeného cenového vývoje v zahraničí při stabilním kurzu koruny, domácí ekonomika začne od druhé poloviny letošního roku přispívat ke zvyšování cen, zejména v důsledku zrychlujícího růstu mezd. Průměrná inflace v letošním roce dosáhne 0,4 %, v příštím roce se zvýší na 1,8 %, což jsou v obou případech hodnoty o 0,4 procentního bodu nižší než v minulé prognóze.

Po poklesu české ekonomiky v minulých dvou letech vzroste HDP v letošním roce o téměř 3 %. Růst ekonomiky podpoří zrychlující dynamika zahraniční poptávky, uvolněné domácí měnové podmínky prostřednictvím oslabeného kurzu i nízkých úrokových sazeb a zvýšení vládních investic. V následujících dvou letech ekonomika poroste podobným tempem jako letos, v roce 2015 se znatelně kladným a v roce 2016 naopak s lehce záporným vlivem fiskální politiky včetně čerpání EU fondů. Oživení ekonomiky přispěje ke zrychlení růstu počtu zaměstnanců přepočteného na plné úvazky, postupnému poklesu míry nezaměstnanosti a zřetelnému zrychlení dynamiky mezd v podnikatelské sféře od druhé poloviny letošního roku. Mzdy v nepodnikatelské sféře porostou o něco mírnějším tempem.

S ohledem na nízkou pozorovanou volatilitu kurzu koruny vůči euru předpokládá prognóza v nejbližších čtvrtletích setrvání kurzu na hladině kolem 27,40 CZK/EUR, která je mírně slabší než vyhlášená hladina asymetrického kurzového závazku (tj. 27 CZK/EUR). Prognóza přitom předpokládá používání kurzu jako nástroje měnové politiky do třetího čtvrtletí roku 2015. Návrat do standardního režimu měnové politiky nebude znamenat posílení kurzu na úroveň před vstupem do intervenčního režimu, protože v mezidobí dochází k průsaku slabšího kurzu koruny do cenové hladiny i dalších nominálních veličin. Prognóza současně předpokládá stabilitu tržních úrokových sazeb do třetího čtvrtletí roku 2015 na stávající velmi nízké úrovni, která odráží ponechání dvoutýdenní repo sazby na technické nule a zachování aktuální výše úrokové prémie na peněžním trhu. Po opuštění režimu používání kurzu jako nástroje měnové politiky dojde  podle prognózy  v  závěru roku 2015 k nárůstu tržních sazeb v rozsahu přibližně 0,5 procentního bodu. Úrokové sazby pak dále porostou. 

Bankovní rada vyhodnotila rizika nové prognózy jako mírně protiinflační, přičemž v uvedeném směru působí zejména déletrvající velmi utlumený cenový vývoj v eurozóně a rovněž nižší ceny potravin v nejbližším období. Bankovní rada na základě toho rozhodla o pokračování používání kurzu jako nástroje měnové politiky nejméně do roku 2016. Pro posun hladiny kurzového závazku na slabší úroveň by bylo třeba, aby bankovní rada shledala další zřetelné posílení protiinflačních vlivů.

Odbor komunikace ČNB

Vybrané makroekonomické ukazatele

    2014 2015 2016
HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT        
HDP %, mzr., reálně, sez. očištěno 2,9 3,0 2,8
CENY        
Spotřebitelské ceny %, mzr., čtvrté čtvrtletí 0,9 2,0 1,9
Měnověpolitická inflace  %, mzr., čtvrté čtvrtletí 0,7 1,9 1,9
TRH PRÁCE        
Průměrná měsíční mzda ve sledovaných organizacích %, mzr., nominálně 2,7 4,6 4,6
Podíl nezaměstnaných osob (MPSV) %, průměr 7,7 7,2 7,0
ÚROKOVÉ SAZBY        
3M PRIBOR  %, průměr 0,4 0,5 1,6
2T repo  %, průměr 0,05 0,2 1,3