ČNB vydala Zprávu o inflaci III/2013

  • Celková inflace se v letošním roce bude – i přes zvýšení obou sazeb DPH o 1 procentní bod – pohybovat pod 2% cílem ČNB. Po odeznění vlivu této daňové změny inflace na počátku roku 2014 klesne výrazněji pod cíl, v dalším období se však k němu bude opět zvolna přibližovat.  
  • Měnověpolitická inflace se ve zbytku letošního roku bude nacházet pod dolní hranicí tolerančního pásma; na horizontu měnové politiky se bude pozvolna navracet směrem k cíli.
  • Celkově slabá domácí poptávka ovlivněná dosavadní fiskální konsolidací spolu s jen pozvolna oživující zahraniční poptávkou vyústí v letošním roce v pokles HDP o 1,5 %. V roce 2014 pak díky odeznění tlumícího vlivu fiskální konsolidace a oživení zahraniční poptávky ekonomika vzroste přibližně o 2 %.
  • Po předchozím oslabení bude kurz koruny vůči euru jen velmi zvolna posilovat.
  • S prognózou je konzistentní pokles tržních úrokových sazeb na nulovou úroveň a jejich znatelný nárůst až během roku 2015. To při existenci nulové dolní meze pro měnověpolitické úrokové sazby ukazuje na potřebu uvolňování měnové politiky jinými nástroji.

Bankovní rada České národní banky na svém zasedání 8. 8. 2013 schválila letošní třetí Zprávu o inflaci. Tato zpráva je jednou ze základních součástí komunikace centrální banky s veřejností v režimu cílování inflace. Stěžejní částí Zprávy o inflaci je popis čtvrtletní makroekonomické prognózy ČNB. Ta představuje klíčový vstup pro rozhodování o měnové politice. Smyslem zveřejňování prognózy a jejích předpokladů je činit měnovou politiku co nejvíce transparentní, srozumitelnou, předvídatelnou, a proto důvěryhodnou. Zprávu o inflaci předkládá ČNB dvakrát ročně k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. 

Prognóza popsaná v kapitole II této zprávy ukazuje, že celková inflace se bude v letošním roce pohybovat i přes zvýšení obou sazeb DPH o 1 procentní bod pod 2% cílem ČNB, neboť její vývoj bude významně ovlivňován útlumem domácí ekonomické aktivity. Na počátku roku 2014 odezní primární dopady změn nepřímých daní z ledna letošního roku a celková inflace přechodně poklesne výrazněji pod cíl, v dalším období se však k němu bude pozvolna přibližovat. Měnověpolitická inflace se ve zbytku letošního roku bude pohybovat pod dolní hranicí tolerančního pásma; na horizontu měnové politiky se bude pozvolna navracet směrem k 2% cíli ČNB zejména v souvislosti s odezníváním protiinflačního působení domácí ekonomiky.  

Utlumená zahraniční i domácí poptávka ovlivněná dosavadní fiskální konsolidací vyústí v letošním roce v pokles HDP o 1,5 %. V roce 2014 při souběhu očekávaného oživení zahraniční poptávky a odeznění vlivu vládních konsolidačních opatření vzroste ekonomika zhruba o 2 %. Prognóza předpovídá pokračující mírný nárůst míry nezaměstnanosti a nízký růst mezd v podnikatelské sféře. K jeho zrychlení dojde až v polovině roku 2014, kdy dojde k výraznějšímu oživení ekonomické aktivity. Mzdy v nepodnikatelské sféře i nadále porostou pomalým tempem.

Kurz koruny vůči euru bude ze současné oslabené úrovně jen velmi pozvolna posilovat. Směrem k posilování koruny bude působit nízký výhled zahraničních úrokových sazeb a oživování zahraniční poptávky, projevující se rostoucím čistým vývozem.  

S prognózou je konzistentní pokles tržních úrokových sazeb na nulovou úroveň a jejich znatelný nárůst až během roku 2015.  To při existenci nulové dolní meze pro měnověpolitické sazby ukazuje na potřebu uvolňování měnové politiky jinými nástroji.

Marek Petruš
ředitel komunikace a mluvčí ČNB

 

Vybrané makroekonomické ukazatele

    2013 2014 2015
HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT        
Hrubý domácí produkt (HDP)
HDP
%, mzr., reálně, sez. očištěno -1,5 2,1 3,3
CENY        
Spotřebitelské ceny %, mzr., čtvrté čtvrtletí 1,6 1,8 1,8
Měnověpolitická inflace  %, mzr., čtvrté čtvrtletí 0,8 1,6 1,8
TRH PRÁCE        
Průměrná měsíční mzda ve sledovaných organizacích %, mzr., nominálně 0,7 2,4 2,6
Podíl nezaměstnaných osob (MPSV) %, průměr 7,7 8,0 7,5
VEŘEJNÉ FINANCE        
Saldo veřejných financí (ESA 95) mld. Kč, běžné ceny -89,1 -79,7 -94,2
Saldo veřejných financí / HDP %, nominálně -2,3 -2,0 -2,3
Veřejný dluh / HDP %, nominálně 47,2 48,0 48,1
VNĚJŠÍ VZTAHY        
Obchodní bilance mld. Kč, běžné ceny 200,0 230,0 265,0
Běžný účet platební bilance / HDP %, nominálně -1,2 -0,5 0,0
CZK/USD průměr 19,8 20,2 19,8
CZK/EUR průměr 25,7 25,6 25,2
ÚROKOVÉ SAZBY        
3M PRIBOR  %, průměr 0,3 0,2 0,8