ČNB vydala Zprávu o inflaci III/2012

  • Celková inflace na přelomu letošního a příštího roku klesne k cíli ČNB, poté se bude v roce 2013 pohybovat v důsledku daňových změn lehce nad inflačním cílem. Na počátku roku 2014 se sníží mírně pod cíl
  • Měnověpolitická inflace se na konci letošního roku sníží pod cíl a až do konce roku 2014 setrvá ve spodní polovině tolerančního pásma
  • Česká ekonomika v letošním roce poklesne vlivem výrazného zpomalení zahraniční poptávky a celkově utlumené domácí poptávky. V příštím roce v souvislosti s pozvolným oživením zahraniční poptávky český HDP mírně vzroste, tempo jeho růstu však bude tlumeno pokračující fiskální konsolidací
  • Nominální měnový kurz koruny vůči euru bude velmi pozvolna posilovat
  • S prognózou je konzistentní pokles tržních úrokových sazeb v nejbližších několika čtvrtletích a jejich růst až v roce 2014

Bankovní rada České národní banky na svém zasedání 9. srpna 2012 schválila letošní třetí Zprávu o inflaci. Tato zpráva je jednou ze základních součástí komunikace centrální banky s veřejností v režimu cílování inflace. Stěžejní částí Zprávy o inflaci je popis čtvrtletní makroekonomické prognózy ČNB. Ta představuje klíčový vstup pro rozhodování o měnové politice. Smyslem zveřejňování prognózy a jejích předpokladů je činit měnovou politiku co nejvíce transparentní, srozumitelnou, předvídatelnou, a proto důvěryhodnou. Zprávu o inflaci předkládá ČNB dvakrát ročně k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Prognóza popsaná v kapitole II této zprávy předpovídá, že celková inflace na přelomu letošního a příštího roku klesne k cíli ČNB a měnověpolitická inflace se sníží pod cíl. V roce 2013 se bude celková inflace v důsledku zvýšení obou sazeb DPH o 1 procentní bod pohybovat lehce nad inflačním cílem. Po odeznění daňového efektu se pak na počátku roku 2014 sníží mírně pod cíl. Měnověpolitická inflace se bude v celém příštím i přespříštím roce nacházet ve spodní polovině tolerančního pásma v souvislosti s odezníváním aktuálních nákladových tlaků a celkově utlumenou ekonomickou aktivitou.

Výrazné zpomalení zahraniční poptávky a celkově utlumená domácí poptávka při pokračující fiskální konsolidaci vyústí v letošním roce v pokles HDP o 0,9 %. Prorůstově bude působit jen čistý vývoz, ostatní složky poptávky budou vývoj ekonomické aktivity brzdit. V příštím roce již prognóza očekává v souvislosti s pozvolným oživením zahraniční poptávky obnovení růstu českého HDP, jeho tempo však s ohledem na další konsolidační opatření dosáhne jen 0,8 %. Zdrojem růstu by přitom měly být kromě vládní spotřeby všechny ostatní výdajové složky. Při pokračujícím oživení zahraniční poptávky a méně restriktivním působení fiskální politiky pak růst HDP v roce 2014 dále zesílí na 2,5 %.

Na trhu práce se uvedený vývoj ekonomické aktivity projeví v letošním roce v mírném meziročním poklesu celkové zaměstnanosti a růstu míry nezaměstnanosti. K opětovnému růstu, byť nevýraznému, se celková zaměstnanost vrátí až na konci roku 2013. Zhruba stagnující růst mezd v podnikatelské sféře bude v letošním i příštím roce odrážet útlum české ekonomiky; ke zrychlení tempa jejich růstu dojde až v roce 2014 v souvislosti s výraznějším oživením ekonomické aktivity. V nepodnikatelské sféře budou mzdy v uvedených letech vlivem pokračující fiskální konsolidace zhruba stagnovat.

Prognóza očekává velmi pozvolné posilování nominálního měnového kurzu koruny vůči euru, k čemuž bude přispívat růst nominálního čistého vývozu díky oživení zahraniční poptávky a zlepšení směnných relací. S prognózou je konzistentní pokles tržních úrokových sazeb v nejbližších několika čtvrtletích a jejich růst až v roce 2014.

Tomáš Zimmermann, Odbor komunikace ČNB

Vybrané makroekonomické ukazatele

    2012 2013 2014
HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT        
Hrubý domácí produkt (HDP) %, mzr., reálně, sez. očištěno -0,9 0,8 2,5
CENY        
Spotřebitelské ceny %, mzr., čtvrté čtvrtletí 3,0 2,3 1,6
Měnověpolitická inflace  %, mzr., čtvrté čtvrtletí 1,8 1,5 1,5
TRH PRÁCE        
Průměrná měsíční mzda ve sledovaných organizacích %, mzr., nominálně 2,7 2,6 3,1
Míra registrované nezaměstnanosti celkem (MPSV) %, průměr 8,8 8,9 8,6
VEŘEJNÉ FINANCE        
Saldo veřejných financí (ESA 95) mld. Kč, běžné ceny -126,2 -94,2 -78,6
Saldo veřejných financí / HDP %, nominálně -3,3 -2,4 -1,9
Veřejný dluh / HDP %, nominálně 43,9 45,0 45,0
VNĚJŠÍ VZTAHY        
Obchodní bilance mld. Kč, běžné ceny 159,9 190,0 215,0
Běžný účet platební bilance / HDP %, nominálně -2,1 -1,4 -1,1
CZK/USD průměr 19,9 20,2 19,8
CZK/EUR průměr 25,3 25,1 24,9
ÚROKOVÉ SAZBY        
3M PRIBOR  %, průměr 1,0 0,3 0,4