ČNB vydala Zprávu o inflaci III/2010

  • ČNB představuje novou podobu Zprávy o inflaci ve snaze o prohloubení transparentnosti rozhodování ČNB
  • Zpráva o inflaci v nové podobě z větší části odpovídá podkladu pro rozhodování bankovní rady o úrokových sazbách
  • Nově se veřejnost může seznámit i s citlivostními scénáři popisujícími rizika základního scénáře prognózy
  • Nová makroekonomická prognóza předpokládá inflaci v roce 2011 poblíž 2% cíle

Bankovní rada České národní banky na svém zasedání dne 12. 8. 2010 schválila letošní třetí Zprávu o inflaci. Tato zpráva, která je jednou ze základních součástí komunikace centrální banky s veřejností v režimu cílování inflace, získává novou podobu ve snaze o zvýšení uživatelského komfortu jejích čtenářů a o prohloubení transparentnosti rozhodování ČNB.

Klíčovou částí Zprávy o inflaci je popis čtvrtletní makroekonomické prognózy ČNB. Ta představuje klíčový vstup pro rozhodování o měnové politice. Smyslem zveřejňování prognózy a jejích předpokladů je činit měnovou politiku co nejvíce transparentní, srozumitelnou, předvídatelnou, a proto důvěryhodnou. Zprávu o inflaci předkládá ČNB dvakrát ročně k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Počínaje touto Zprávou o inflaci dochází k několika významným změnám v jejím obsahu. Hlavní změna spočívá ve sloučení Zprávy o inflaci s neveřejným dokumentem s názvem „Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji“ do jediného dokumentu, který je projednáván bankovní radou a slouží jako základní podklad pro její měnověpolitické rozhodování. Publikovaná Zpráva o inflaci tvoří podmnožinu sloučeného dokumentu a pokrývá více než 90 % jeho obsahu. Nově se tak veřejnost může ve Zprávě o inflaci seznámit nejen s detailnějším popisem nové makroekonomické prognózy ČNB a jeho srovnáním s minulou prognózou, ale například i s citlivostními scénáři, které kvantifikují rizika základního scénáře prognózy a mohly mít vliv na měnověpolitické rozhodnutí bankovní rady. Celý interní dokument bude zveřejňován stejně jako doposud s odstupem šesti let. Podrobněji jsou všechny provedené změny popsány v předmluvě zveřejněné Zprávy o inflaci III/2010.

Prognóza popsaná v kapitole II této zprávy předpovídá, že celková meziroční inflace přesáhne – zejména vlivem již realizovaných změn nepřímých daní – ke konci roku 2010 krátkodobě 2% inflační cíl. Po odeznění uvedeného vlivu na začátku roku 2011 celková inflace mírně zpomalí a bude se pohybovat poblíž inflačního cíle. Měnověpolitická inflace, tj. inflace očištěná o primární dopady změn nepřímých daní, na prognóze plynule poroste a k inflačnímu cíli se přiblíží ve druhé polovině roku 2011. Podle prognózy bude v letošním a příštím roce pokračovat pozvolný ekonomický růst, který pak v roce 2012 zřetelně zrychlí. Růst HDP bude v letech 2010 a 2011 stimulován zejména postupným doplňováním zásob a čistým vývozem, od roku 2011 jej začne podporovat rovněž očekávané oživení spotřeby domácností. Pro rok 2010 je očekáván růst HDP v průměru o 1,6 %, pro rok 2011 v průměru o 1,8 % a pro rok v průměru o 2,9 %. Tento výhled ekonomické aktivity však dosud nezahrnuje dopady plánované konsolidace veřejných rozpočtů; tyto dopady jsou nastíněny v jednom ze zpracovaných citlivostních scénářů. Nominální měnový kurz se na prognóze postupně zhodnocuje. S prognózou je konzistentní nejprve stabilita tržních úrokových sazeb poblíž stávající hodnoty, následovaná jejich pozvolným růstem od druhé poloviny roku 2011.

Vybrané makroekonomické ukazatele 

    2010 2011 2012
HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT        
Hrubý domácí produkt (HDP)
HDP
%, mzr., reálně, sez. očištěno 1,6 1,8 2,9
CENY        
Spotřebitelské ceny %, mzr., čtvrté čtvrtletí 2,5 1,9 2,0
Měnověpolitická inflace  %, mzr., čtvrté čtvrtletí 1,4 1,9 2,0
TRH PRÁCE        
Průměrná měsíční mzda ve sledovaných organizacích %, mzr., nominálně 2,2 2,9 4,0
Míra registrované nezaměstnanosti celkem (MPSV) %, průměr 9,4 9,3 8,6
VEŘEJNÉ FINANCE        
Saldo veřejných financí (ESA 95) mld. Kč, běžné ceny -198,6 -233,5 -234,3
Saldo veřejných financí / HDP %, nominálně -5,4 -6,0 -5,7
Veřejný dluh / HDP %, nominálně 38,8 42,1 44,8
VNĚJŠÍ VZTAHY        
Obchodní bilance mld. Kč, běžné ceny 205,6 255,0 305,0
Běžný účet platební bilance / HDP %, nominálně -1,9 -1,4  -
CZK/USD průměr 20,0 20,2 19,7
CZK/EUR průměr 25,4 24,3 23,9
ÚROKOVÉ SAZBY        
3M PRIBOR  %, průměr 1,2 1,4 2,2

 

Marek Petruš
Ředitel komunikace a mluvčí ČNB