ČNB vydala Zprávu o inflaci II/2015

  • Nová prognóza je založena na předpokladu stability tržních úrokových sazeb na stávající velmi nízké úrovni a používání kurzu koruny jako nástroje měnové politiky do konce roku 2016.
  • Celková i měnověpolitická inflace se budou v roce 2015 pohybovat poblíž nulových hodnot. Během roku 2016 se pak zvýší k 2% cíli ČNB.
  • Česká ekonomika v letošním roce podle prognózy vzroste o 2,6 %. Pokračující růst HDP podpoří zejména zrychlující zahraniční poptávka, nízké ceny ropy, uvolněné domácí měnové podmínky a zvýšení vládních investic. V roce 2016 růst HDP dále zrychlí na 3,2 %.
  • Na trhu práce se bude rostoucí ekonomická aktivita projevovat pokračujícím zvyšováním počtu zaměstnanců přepočteného na plné úvazky, poklesem míry nezaměstnanosti a zvyšováním dynamiky mezd v podnikatelském sektoru. 
  • Bankovní rada vyhodnotila rizika nové prognózy na horizontu měnové politiky jako protiinflační. Bankovní rada v této situaci opět konstatovala, že ČNB neukončí používání kurzu jako nástroje měnové politiky dříve než ve druhém pololetí roku 2016. ČNB je nadále připravena posunout hladinu kurzového závazku, pokud by došlo k dlouhodobému posílení deflačních tlaků schopných mimo jiné způsobit propad domácí poptávky, nebo k systematickému poklesu inflačních očekávání.

Bankovní rada České národní banky na svém zasedání 14. května 2015 schválila letošní druhou Zprávu o inflaci. Tato zpráva je jednou ze základních součástí komunikace centrální banky s veřejností v režimu cílování inflace. Stěžejní částí Zprávy o inflaci je popis čtvrtletní makroekonomické prognózy ČNB. Ta představuje klíčový vstup pro rozhodování o měnové politice. Smyslem zveřejňování prognózy a jejích předpokladů je činit měnovou politiku co nejvíce transparentní, srozumitelnou, předvídatelnou, a proto důvěryhodnou. Zprávu o inflaci předkládá ČNB dvakrát ročně k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Prognóza očekává nulové hodnoty celkové i měnověpolitické inflace v roce 2015 a jejich následné zvýšení k 2% cíli během roku 2016. Za nízkou inflací bude i v letošním roce především stát protiinflační působení dovozních cen vlivem poklesu výrobních cen v eurozóně a nedávného propadu světových cen energetických surovin, což se odrazí zejména v poklesu regulovaných cen. Protiinflační působení uvedených faktorů odezní až během roku 2016 v návaznosti na přepokládaný návrat cen energetických komodit i cen průmyslových výrobců v eurozóně k meziročnímu růstu. Pokračující růst domácí ekonomické aktivity a zrychlující mzdová dynamika budou působit v letošním i příštím roce směrem ke zvyšování cen.

Růst české ekonomiky po dočasném zpomalení v závěru roku 2014 v letošním roce opět zrychlí a v roce 2016 dosáhne 3,2 %. V roce 2015 bude ekonomika podpořena zrychlením zahraniční poptávky, nadále uvolněnými domácími měnovými podmínkami, pozitivním nabídkovým efektem nízkých cen ropy, a také expanzivním působením fiskální politiky, spojeným s předpokládaným zrychlením dynamiky vládních investic financovaných z domácích a především evropských zdrojů. V roce 2016 bude další zesílení růstu HDP ovlivněno zejména zrychlením dynamiky zahraniční poptávky a zlepšením nabídkové strany ekonomiky v návaznosti na předchozí zvýšení investiční aktivity. Vlivem pokračujícího ekonomického růstu bude docházet ke zlepšování situace na trhu práce, což se projeví v dalším zvýšení počtu zaměstnanců přepočteného na plné úvazky, poklesu míry nezaměstnanosti a zvyšování tempa růstu mezd v podnikatelské sféře.

Prognóza předpokládá stabilitu tržních úrokových sazeb na stávající velmi nízké úrovni a používání kurzu jako nástroje měnové politiky do konce roku 2016, tedy na celém predikčním horizontu.

Bankovní rada vyhodnotila rizika nové prognózy na horizontu měnové politiky jako protiinflační. V tomto směru se vyvíjejí domácí mzdy a kurz koruny vůči euru. Naopak roste optimismus ohledně celkových očekávaných přínosů opatření Evropské centrální banky pro vývoj v eurozóně i v české ekonomice.

Bankovní rada v této situaci opět konstatovala, že Česká národní banka neukončí používání kurzu až do horizontu měnové politiky, tedy dříve než ve druhém pololetí roku 2016. Bankovní rada zároveň znovu zdůraznila, že je v případě potřeby připravena posunout hladinu kurzového závazku.

Tomáš Zimmermann
mluvčí ČNB, pověřený řízením odboru komunikace sekce kancelář

Vybrané makroekonomické ukazatele

    2015 2016
HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT
HDP %, mzr., reálně, sez. očištěno 2,6 3,2
CENY
Spotřebitelské ceny %, mzr., čtvrté čtvrtletí 0,3 2,1
Měnověpolitická inflace %, mzr., čtvrté čtvrtletí 0,2 1,9
TRH PRÁCE
Průměrná měsíční mzda ve sledovaných organizacích %, mzr., nominálně 2,5 3,9
Podíl nezaměstnaných osob (MPSV) %, průměr 6,7 6,2
ÚROKOVÉ SAZBY
3M PRIBOR  %, průměr 0,3 0,3
2T repo  %, průměr 0,05 0,05