ČNB vydala Zprávu o inflaci II/2013

  • Celková inflace se bude v letošním roce i přes zvýšení obou sazeb DPH o 1 procentní bod pohybovat mírně pod 2% cílem ČNB.
  • Měnověpolitická inflace se v letošním roce bude nacházet poblíž dolní hranice tolerančního pásma, poté se na horizontu měnové politiky bude pozvolna navracet k cíli.
  • Celkově slabá domácí poptávka v podmínkách pokračující fiskální konsolidace při jen pozvolna oživující zahraniční poptávce vyústí v letošním roce v pokles české ekonomiky o 0,5 %. V roce 2014 do značné míry odezní tlumící faktory z předchozích let a HDP vzroste o 1,8 %.
  • Nominální měnový kurz koruny vůči euru bude velmi pozvolna posilovat z oslabené výchozí úrovně.
  • S prognózou je konzistentní mírný pokles tržních úrokových sazeb a jejich následný růst až v roce 2014.

Bankovní rada České národní banky na svém zasedání 9. 5. 2013 schválila letošní druhou Zprávu o inflaci. Tato zpráva je jednou ze základních součástí komunikace centrální banky s veřejností v režimu cílování inflace. Stěžejní částí Zprávy o inflaci je popis čtvrtletní makroekonomické prognózy ČNB. Ta představuje klíčový vstup pro rozhodování o měnové politice. Smyslem zveřejňování prognózy a jejích předpokladů je činit měnovou politiku co nejvíce transparentní, srozumitelnou, předvídatelnou, a proto důvěryhodnou. Zprávu o inflaci předkládá ČNB dvakrát ročně k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Prognóza popsaná v kapitole II této zprávy předpovídá, že celková inflace bude v letošním roce významně ovlivňována zvýšením nepřímých daní z počátku roku, avšak vlivem utlumené domácí ekonomické aktivity se bude pohybovat mírně pod 2% cílem ČNB. Po odeznění primárních dopadů změn nepřímých daní na počátku roku 2014 celková inflace poklesne výrazněji pod cíl, v dalším období se však k němu bude opět zvolna přibližovat. Měnověpolitická inflace se v letošním roce bude pohybovat poblíž dolní hranice tolerančního pásma, poté se bude na horizontu měnové politiky pozvolna navracet k 2% cíli ČNB v důsledku postupného odeznívání domácích protiinflačních tlaků a přetrvávajícího růstu dovozních cen.

Utlumená zahraniční i domácí poptávka v podmínkách pokračující fiskální konsolidace vyústí v letošním roce v pokles HDP o 0,5 %. Ekonomika se však bude v průběhu letošního roku postupně odlepovat ode dna. V příštím roce HDP v důsledku očekávaného oživení zahraniční poptávky spolu s odezněním vlivu domácí fiskální konsolidace vzroste o 1,8 %. Na trhu práce se utlumený vývoj ekonomiky v letošním roce projeví mírným poklesem celkové zaměstnanosti a nárůstem míry nezaměstnanosti. Během roku 2014 se pak bude pokles zaměstnanosti postupně zmírňovat. Růst mezd v podnikatelské sféře bude v letošním roce mírný, k jeho pozvolnému zrychlení dojde až v roce 2014 v souvislosti s oživením ekonomiky. Mzdy v nepodnikatelské sféře porostou v letošním i příštím roce jen nevýrazným tempem.

Kurz koruny vůči euru bude z oslabené výchozí úrovně na horizontu prognózy velmi pozvolna posilovat vlivem obnovení mírně kladného úrokového diferenciálu a oživování zahraniční poptávky, projevujícího se rostoucím čistým vývozem..

S prognózou je konzistentní mírný pokles tržních úrokových sazeb a jejich následný růst až v roce 2014. Směrem k poklesu úrokových sazeb působí především nízká hladina zahraničních úrokových sazeb a pomalý růst cen odrážející utlumený vývoj domácí ekonomiky.

Marek Petruš, ředitel komunikace a mluvčí ČNB

    2013 2014
HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT      
Hrubý domácí produkt (HDP)
HDP
%, mzr., reálně, sez. očištěno -0,5 1,8
CENY      
Spotřebitelské ceny %, mzr., čtvrté čtvrtletí
1,8
2,0
Měnověpolitická inflace %, mzr., čtvrté čtvrtletí
1,0
1,8
TRH PRÁCE      
Průměrná měsíční mzda ve sledovaných organizacích %, mzr., nominálně
1,0
3,1
Podíl nezaměstnaných osob (MPSV) %, průměr
7,7
8,2
VEŘEJNÉ FINANCE      
Saldo veřejných financí (ESA 95) mld. Kč, běžné ceny
-91,8
-85,9
Saldo veřejných financí / HDP %, nominálně
-2,4
-2,2
Veřejný dluh / HDP %, nominálně
48,1
48,5
VNĚJŠÍ VZTAHY      
Obchodní bilance mld. Kč, běžné ceny
170,0
205,0
Běžný účet platební bilance / HDP %, nominálně
-1,3
-0,5
CZK/USD průměr
19,7
19,9
CZK/EUR průměr
25,6
25,3
ÚROKOVÉ SAZBY      
3M PRIBOR %, průměr
0,3
0,6