ČNB vydala Zprávu o inflaci II/2012

  • Nová makroekonomická prognóza předpokládá, že celková inflace se bude v důsledku daňových změn ve zbývající části roku 2012 pohybovat poblíž současných zvýšených hodnot, v roce 2013 pak klesne pod cíl
  • Měnověpolitická inflace se bude v letošním roce pohybovat v horní polovině tolerančního pásma, v roce 2013 pak klesne mírně pod cíl
  • Česká ekonomika bude v letošním roce stagnovat vlivem výrazného zpomalení zahraniční poptávky a pokračující domácí fiskální konsolidace. V příštím roce v souvislosti s oživením zahraniční poptávky poroste o necelá 2 %
  • Nominální měnový kurz koruny vůči euru bude pozvolna posilovat; k tomu přispěje opětovné oživení zahraniční poptávky a očekávané obnovování dlouhodobé reálné konvergence
  • S prognózou je konzistentní pokles tržních úrokových sazeb ve zbývající části letošního roku a jejich následný nárůst od druhé poloviny roku 2013
  • Vedle základního scénáře byl sestaven alternativní scénář „dodatečná rozpočtová opatření“, zachycující vládou plánovaná rozpočtová opatření pro rok 2013 směřující k další fiskální konsolidaci.

Bankovní rada České národní banky na svém zasedání 10. května 2012 schválila letošní druhou Zprávu o inflaci. Tato zpráva je jednou ze základních součástí komunikace centrální banky s veřejností v režimu cílování inflace. Stěžejní částí Zprávy o inflaci je popis čtvrtletní makroekonomické prognózy ČNB. Ta představuje klíčový vstup pro rozhodování o měnové politice. Smyslem zveřejňování prognózy a jejích předpokladů je činit měnovou politiku co nejvíce transparentní, srozumitelnou, předvídatelnou, a proto důvěryhodnou. Zprávu o inflaci předkládá ČNB dvakrát ročně k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Prognóza popsaná v kapitole II této zprávy předpovídá, že celková inflace se bude v důsledku zvýšení DPH nacházet ve zbývající části letošního roku poblíž současných zvýšených hodnot, měnověpolitická inflace se bude pohybovat v horní polovině tolerančního pásma cíle ČNB. V příštím roce celková i měnověpolitická inflace klesnou mírně pod cíl, přičemž celková inflace bude oproti měnověpolitické lehce nižší z důvodu předpokládaného sjednocení sazeb DPH na počátku příštího roku na úrovni 17,5 %. V nejbližším období bude doznívat proinflační vliv dovozních cen, zatímco nevýrazné cenové tlaky z domácí ekonomiky se obnoví až od druhé poloviny letošního roku.

Stagnace domácí ekonomické aktivity v roce 2012 bude odrážet výrazné zpomalení zahraniční poptávky a pokračující konsolidaci veřejných rozpočtů. V roce 2013 by mělo v základním scénáři prognózy dojít vlivem oživení ekonomické aktivity v zahraničí a celkově neutrálního působení fiskální politiky k obnovení růstu reálné ekonomické aktivity ve výši 1,9 %. Na trhu práce se uvedený vývoj ekonomické aktivity odrazí v poklesu celkové zaměstnanosti v letošním roce. K opětovnému růstu, byť nevýraznému, se celková zaměstnanost vrátí až na konci roku 2013. Růst mezd bude v nejbližším období utlumený, poté však bude pozvolna zrychlovat. Nominální měnový kurz vůči euru bude pozvolna posilovat. S prognózou je konzistentní pokles tržních úrokových sazeb ve zbývající části letošního roku a jejich následný nárůst od druhé poloviny roku 2013.

Vedle základního scénáře byl sestaven alternativní scénář „dodatečná rozpočtová opatření“, zachycující vládou plánovaná rozpočtová opatření pro rok 2013 směřující k další fiskální konsolidaci, která z větší části vyžadují úpravu platných zákonů. Jedná se o opatření jak na příjmové straně (včetně zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty na 15 a 21 %), tak na straně výdajové (zejména nižší valorizace důchodů a zmrazení náhrad zaměstnancům). Zvýšení obou sazeb DPH vede ve srovnání se základním scénářem prognózy k vyšší celkové inflaci, měnověpolitická inflace ale bude naopak nižší v důsledku nižšího reálného disponibilního důchodu domácností. Oživení ekonomické aktivity je v roce 2013 výrazně pomalejší. V důsledku pomalejšího růstu HDP a měnověpolitické inflace jsou úrokové sazby v alternativním scénáři níže.

Marek Petruš, mluvčí ČNB

    2012 2013
HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT      
Hrubý domácí produkt (HDP)
HDP
%, mzr., reálně, sez. očištěno 0,0 1,9
CENY      
Spotřebitelské ceny %, mzr., čtvrté čtvrtletí 3,5 1,4
Měnověpolitická inflace  %, mzr., čtvrté čtvrtletí 2,2 1,7
TRH PRÁCE      
Průměrná měsíční mzda ve sledovaných organizacích %, mzr., nominálně 2,4 3,5
Míra registrované nezaměstnanosti celkem (MPSV) %, průměr 8,8 8,9
VEŘEJNÉ FINANCE      
Saldo veřejných financí (ESA 95) mld. Kč, běžné ceny -115,9 -153,2
Saldo veřejných financí / HDP %, nominálně -3,0 -3,8
Veřejný dluh / HDP %, nominálně 43,3 45,2
VNĚJŠÍ VZTAHY      
Obchodní bilance mld. Kč, běžné ceny 135,0 160,0
Běžný účet platební bilance / HDP %, nominálně -2,2 -1,9
CZK/USD průměr 19,0 18,9
CZK/EUR průměr 24,7 24,3
ÚROKOVÉ SAZBY      
3M PRIBOR  %, průměr 1,0 1,0