ČNB vydala Zprávu o inflaci II 2010

Bankovní rada České národní banky dnes zveřejnila letošní druhou Zprávu o inflaci, která je jedním ze základních prvků komunikace centrální banky s veřejností v režimu cílování inflace. Významnou součástí tohoto čtvrtletně zveřejňovaného dokumentu je prognóza budoucího vývoje české ekonomiky, představující klíčový vstup pro rozhodování o měnové politice. Cílem zveřejňování prognózy a jejích předpokladů je činit měnovou politiku co nejvíce transparentní, srozumitelnou, předvídatelnou, a proto důvěryhodnou. ČNB předkládá Zprávu o inflaci dvakrát ročně k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Aktuální zpráva vychází z informací dostupných k 23. dubnu 2010 a bankovní rada ČNB ji schválila na svém zasedání dne 13. května 2010.

Prognóza obsažená v této zprávě očekává, že celková meziroční inflace se bude v dalším průběhu letošního roku postupně zvyšovat a v jeho závěru se vlivem již provedených daňových změn dostane dočasně mírně nad 2% inflační cíl ČNB. Poté se sníží a v horizontu měnové politiky, tj. ve druhém a třetím čtvrtletí roku 2011, se bude nacházet mírně pod inflačním cílem. Měnověpolitická inflace, tj. inflace očištěná o primární dopady změn nepřímých daní, od které se odvíjí rozhodování o nastavení úrokových sazeb, se k cíli přiblíží až v roce 2011 na pozadí výraznějšího oživení ekonomické aktivity. Na horizontu měnové politiky se dopady daňových změn již nebudou projevovat a měnověpolitická inflace bude totožná s celkovou inflací.

Podle prognózy se oživení vnější poptávky v letech 2010 a 2011 odrazí v návratu tuzemského HDP k meziročnímu růstu. V letošním roce bude výraznějšímu růstu ještě bránit pokles spotřeby domácností vlivem vývoje na trhu práce a úsporných rozpočtových opatření. Na přechodné snížení růstu HDP bude mít vliv také opětovné dočasné snížení zahraniční poptávky, která má podle předpokladu prognózy tvar nesouměrného „W“. V roce 2011 oba uvedené vlivy odezní a růst HDP začne trvaleji zrychlovat. Nominální měnový kurz na prognóze pozvolna zhodnocuje. S prognózou je konzistentní nejprve mírný pokles tržních úrokových sazeb, následovaný jejich stabilitou a postupným růstem od roku 2011.

Vybrané makroekonomické ukazatele

    2010 2011
HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT      
Hrubý domácí produkt (HDP)
HDP
%, mzr., reálně, sez. očištěno 1,4 1,8
CENY      
Spotřebitelské ceny %, mzr., čtvrté čtvrtletí 2,3 1,9
Měnověpolitická inflace  %, mzr., čtvrté čtvrtletí 1,2 1,9
TRH PRÁCE      
Průměrná měsíční mzda ve sledovaných organizacích %, mzr., nominálně 3,0 3,2
Míra registrované nezaměstnanosti celkem (MPSV) %, průměr 10,0 10,2
VEŘEJNÉ FINANCE*      
Saldo veřejných financí (ESA 95) mld. Kč, běžné ceny -196,9 -223,4
Saldo veřejných financí / HDP %, nominálně -5,5 -5,9
Veřejný dluh / HDP %, nominálně 39,6 43,4
VNĚJŠÍ VZTAHY      
Obchodní bilance mld. Kč, běžné ceny 175,0 190,0
Běžný účet platební bilance / HDP %, nominálně -1,1 -1,3
CZK/USD průměr 18,7 18,7
CZK/EUR průměr 25,3 24,9
ÚROKOVÉ SAZBY      
3M PRIBOR  %, průměr 1,1 1,9

* odhad ČNB

Marek Petruš, mluvčí ČNB