ČNB vydala Zprávu o inflaci I/2013

  • Celková inflace se bude v letošním roce i přes významné dopady daňových změn pohybovat poblíž 2% cíle ČNB, po odeznění dopadů daní klesne mírně pod cíl.
  • Měnověpolitická inflace se bude na celém výhledu, tedy včetně horizontu měnové politiky, pohybovat v dolní polovině tolerančního pásma cíle.
  • Česká ekonomika v letošním roce poklesne o 0,3 % vlivem pokračující restriktivní fiskální politiky a jen pozvolna oživující zahraniční poptávky. V roce 2014 ekonomika vzroste o cca 2 %.
  • Nominální měnový kurz vůči euru bude velmi pozvolna posilovat z úrovně 25,5 CZK/EUR předpokládané pro první čtvrtletí 2013.
  • S prognózou je konzistentní mírný pokles tržních úrokových sazeb a jejich následný růst až od poloviny roku 2014.
  • Ve srovnání s minulou prognózou působí domácí ekonomika více protiinflačně, to je však z hlediska výhledu inflace a úrokových sazeb kompenzováno předpokládaným slabším kurzem koruny.

Bankovní rada České národní banky na svém zasedání 14. 2. 2013 schválila letošní první Zprávu o inflaci. Tato zpráva je jednou ze základních součástí komunikace centrální banky s veřejností v režimu cílování inflace. Stěžejní částí Zprávy o inflaci je popis čtvrtletní makroekonomické prognózy ČNB. Ta představuje klíčový vstup pro rozhodování o měnové politice. Smyslem zveřejňování prognózy a jejích předpokladů je činit měnovou politiku co nejvíce transparentní, srozumitelnou, předvídatelnou, a proto důvěryhodnou. Zprávu o inflaci předkládá ČNB dvakrát ročně k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Prognóza popsaná v kapitole II této zprávy předpovídá, že celková inflace se bude v letošním roce nacházet v blízkosti 2% cíle a po odeznění vlivu zvýšení obou sazeb DPH o 1 procentní bod se na počátku roku 2014 sníží mírně pod cíl. Měnověpolitická inflace se bude na celém výhledu, tedy včetně horizontu měnové politiky, pohybovat v dolní polovině tolerančního pásma cíle. Současné protiinflační působení domácí ekonomiky bude přetrvávat až do poloviny roku 2014.

Česká ekonomika v letošním roce poklesne o 0,3 % vlivem pokračující fiskální konsolidace v podmínkách jen pozvolného oživování zahraniční poptávky. K obnovení hospodářského růstu by mělo dojít až v roce 2014, kdy prognóza očekává cca 2% růst HDP v důsledku robustnějšího růstu zahraniční poptávky a znatelně méně restriktivní domácí fiskální politiky. Na trhu práce se uvedený vývoj ekonomické aktivity projeví mírným poklesem celkové zaměstnanosti a nárůstem míry nezaměstnanosti. V celém letošním roce zůstane růst mezd v podnikatelské sféře nízký a bude odrážet především útlum české ekonomiky. Mírně zrychlí až v roce 2014 s výraznějším oživením ekonomické aktivity. Mzdy v nepodnikatelské sféře porostou vlivem fiskální konsolidace na celém výhledu pomalým tempem.

Nominální měnový kurz vůči euru bude velmi pozvolna posilovat z úrovně 25,5 CZK/EUR předpokládané pro první čtvrtletí 2013. S prognózou je konzistentní mírný pokles tržních úrokových sazeb a jejich následný růst až od poloviny roku 2014. Z hlediska srovnání trajektorie úrokových sazeb s minulou prognózou je více protiinflační působení domácí ekonomiky v nejbližších čtvrtletích více než kompenzováno výhledem slabšího měnového kurzu a v menší míře také zvýšením prognózy regulovaných cen.

Marek Petruš, ředitel komunikace a mluvčí ČNB

 

Vybrané makroekonomické ukazatele

    2013 2014
HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT      
Hrubý domácí produkt (HDP)
HDP
%, mzr., reálně, sez. očištěno -0,3 2,1
CENY      
Spotřebitelské ceny %, mzr., čtvrté čtvrtletí 2,3 1,8
Měnověpolitická inflace  %, mzr., čtvrté čtvrtletí 1,5 1,6
TRH PRÁCE      
Průměrná měsíční mzda ve sledovaných organizacích %, mzr., nominálně 1,5 2,6
Míra registrované nezaměstnanosti celkem (MPSV) %, průměr 7,6 8,0
VEŘEJNÉ FINANCE      
Saldo veřejných financí (ESA 95) mld. Kč, běžné ceny -103,5 -99,8
Saldo veřejných financí / HDP %, nominálně -2,7 -2,5
Veřejný dluh / HDP %, nominálně 48,2 49,6
VNĚJŠÍ VZTAHY      
Obchodní bilance mld. Kč, běžné ceny 195,0 225,0
Běžný účet platební bilance / HDP %, nominálně -1,3 -0,9
CZK/USD průměr 20,0 20,2
CZK/EUR průměr 25,3 25,0
ÚROKOVÉ SAZBY      
3M PRIBOR  %, průměr 0,4 0,5