ČNB vydala Zprávu o inflaci I/2011

  • Nová makroekonomická prognóza očekává inflaci v letech 2011 a 2012 poblíž 2% cíle
  • Hospodářský růst v letošním roce zpomalí zejména vlivem fiskální restrikce, odeznění investičního boomu z roku 2010 a pomalejšího růstu zahraniční poptávky; ke zrychlení růstu dojde v roce 2012
  • Nominální měnový kurz koruny na prognóze postupně posiluje
  • S prognózou je konzistentní nejprve stabilita tržních úrokových sazeb poblíž stávající úrovně, následovaná jejich pozvolným růstem od konce roku 2011

Bankovní rada České národní banky na svém zasedání dne 10. 2. 2011 schválila letošní první Zprávu o inflaci. Tato zpráva je jednou ze základních součástí komunikace centrální banky s veřejností v režimu cílování inflace. Klíčovou částí Zprávy o inflaci je popis čtvrtletní makroekonomické prognózy ČNB. Ta představuje hlavní vstup pro rozhodování o měnové politice. Smyslem zveřejňování prognózy a jejích předpokladů je činit měnovou politiku co nejvíce transparentní, srozumitelnou, předvídatelnou, a proto důvěryhodnou. Zprávu o inflaci ČNB předkládá dvakrát ročně k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Prognóza popsaná v kapitole II této zprávy očekává, že celková meziroční inflace se bude v letošním i příštím roce nacházet poblíž cíle. Měnověpolitická inflace, tj. inflace očištěná o primární dopady změn nepřímých daní, dále vzroste a bude se rovněž pohybovat poblíž cíle. Hospodářský růst v roce 2011 podle prognózy zpomalí zejména v důsledku fiskální konsolidace, odeznění přechodného investičního boomu a zpomalení růstu zahraniční ekonomické aktivity.

V roce 2012 by pak mělo dojít ke zřetelnému zrychlení domácího hospodářského růstu, na kterém by se měly podílet všechny výdajové složky HDP. Na trhu práce prognóza předpokládá jen pozvolné snižování míry nezaměstnanosti a zrychlování růstu mezd. Nominální měnový kurz na prognóze postupně posiluje. S prognózou je konzistentní nejprve stabilita tržních úrokových sazeb poblíž stávající úrovně, následovaná jejich pozvolným růstem od konce roku 2011. Vedle základního scénáře prognózy byly sestaveny tři alternativní scénáře, které zachycují možná rizika plynoucí ze zahraničního vývoje.

Marek Petruš, ředitel komunikace a mluvčí ČNB

 

Vybrané makroekonomické ukazatele

    2011 2012
HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT      
Hrubý domácí produkt (HDP)
HDP
%, mzr., reálně, sez. očištěno 1,6 3,0
CENY      
Spotřebitelské ceny %, mzr., čtvrté čtvrtletí 2,3 2,2
Měnověpolitická inflace  %, mzr., čtvrté čtvrtletí 2,3 2,1
TRH PRÁCE      
Průměrná měsíční mzda ve sledovaných organizacích %, mzr., nominálně 2,7 4,2
Míra registrované nezaměstnanosti celkem (MPSV) %, průměr 8,8 8,0
VEŘEJNÉ FINANCE      
Saldo veřejných financí (ESA 95) mld. Kč, běžné ceny -165,7 -168,4
Saldo veřejných financí / HDP %, nominálně -4,3 -4,2
Veřejný dluh / HDP %, nominálně 41,9 44,0
VNĚJŠÍ VZTAHY      
Obchodní bilance mld. Kč, běžné ceny 220,0 240,0
Běžný účet platební bilance / HDP %, nominálně -2,9 -2,7
CZK/USD průměr 18,5 18,0
CZK/EUR průměr 24,2 23,7
ÚROKOVÉ SAZBY      
3M PRIBOR  %, průměr 1,3 2,0