Revize a doplnění Obecného přístupu k MREL

Česká národní banka v souvislosti se změnami regulatorního rámce[1] reviduje a doplňuje Obecný přístup ke stanovení minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky (MREL)[2]. ČNB rozšiřuje svůj Obecný přístup o stanovení minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky („MREL“) vyjádřeného rovněž ve vazbě na ukazatel pákového poměru.[3]

Počínaje rokem 2021 bude ČNB stanovovat MREL jak ve vazbě na celkové rizikové expozice (TREA), tak ve vztahu k celkové míře expozic (LRE). Obě úrovně požadavku budou tedy pro instituce závazné.

Tento revidovaný obecný přístup ke stanovení MREL, nad rámec výše uvedeného doplnění, obsahuje rovněž přístup ČNB ke stanovení

  • MREL pro instituce, u nichž plán pro řešení krize předpokládá použití některého z transferových nástrojů; a
  • požadavků na podřízenost MREL způsobilých nástrojů.

ČNB stanoví povinným osobám ve své kompetenci MREL na roční bázi s tím, že musí být plněn nejpozději od 1. 1. 2024. Za účelem zajištění rovnoměrného navyšování kapitálu a způsobilých závazků na požadovanou úroveň ČNB stanoví, v souladu s požadavkem směrnice 879/2019/EU, rovněž závazný průběžný cíl, jenž musí povinné osoby plnit nejpozději k 1. 1. 2022.

Plné znění obecného přístupu České národní banky ke stanovení minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky je dostupné na https://www.cnb.cz/cs/reseni-krize-na-ft/obecny-pristup-ceske-narodni-banky-ke-stanoveni-minimalniho-pozadavku-na-kapital-a-zpusobile-zavazky/index.html


[1] Celkový rámec pro řešení krize byl v nedávné době revidován a doplněn prostřednictvím změn Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU a upravenou Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/879 ze dne 20. května 2019 (tzv. „BRRD2“)

a Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 575/2013 a upraveném Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/876 ze dne 20. května 2019

[2] S cílem zvýšit transparentnost a informovanost subjektů finančního trhu a odborné veřejnosti ČNB zformulovala Obecný přístup ke stanovení minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky („Obecný přístup“), který byl uveřejněn na webových ČNB dne 31. 10. 2018, a který navazoval na již dříve publikované vysvětlující stanovisko ČNB k otázkám plánování pro řešení krize a určení nejvhodnější strategie řešení krize.

[3] V souladu s článkem 45 (2) (a), (b) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2014/59/EU je MREL stanoven jako procento celkového objemu rizikové expozice („TREA“) a zároveň jako procento celkové míry expozice („LRE“).