Česko-slovenský rok

Program oslav v rámci 30. výročí vzniku samostatné České a Slovenské republiky

Češi a Slováci v minulých desetiletích nejméně dvakrát viditelně světu ukázali, že krizové, konfliktní a historicky přelomové etapy vývoje lze řešit kulturně, kultivovaně a bez násilí. Tento proces odstartovala sametová revoluce v roce 1989 a následoval ji v roce 1993 vznik dvou nových samostatných států: České republiky a Slovenské republiky. Oba nové státní útvary a jejich obyvatelé si přitom vesměs zachovali vzájemné přátelské vazby a stali se jedinečným vzorem schopnosti tolerance, respektu a spolupráce bez národních antipatií, nevraživosti a mocenských nároků. Je tedy zcela na místě, a to nikoli jen v symbolické rovině, oslavovat dobré sousedské vztahy a funkční formy soužití mezi Čechy a Slováky v rámci společného členství v Evropské unii.

Historie sousedských vztahů mezi Čechy a Slováky za uplynulé tři desetiletí potvrzuje zlepšení na všech úrovních mezistátní, společenské, kulturní i hospodářské spolupráce. Mnohé problémy byly vyřešeny anebo zanikly z přirozených důvodů. Obě poloviny bývalého soustátí spolu spolupracují, a dokonce i spolu slaví různá výročí, a to i na úrovni státních institucí. Vysoká úroveň těchto spontánních pozitivních vazeb je důkazem něčeho, co přerůstá rámec formálně institucionální či kolegiální. Je to blízkost, kterou vůči sobě pociťují a dávají najevo blízcí přátelé či příbuzní. Je to vysoce vážený vztah. Ostatně první cesta nově zvolené hlavy státu či předsedy vlády, ať z jedné či druhé strany bývalé Československé republiky, již tradičně míří do země partnersky nejbližší – České republiky nebo Slovenské republiky.

Ale nejde jen o vrcholové státní instituce a funkce, které svou politikou a jednáním vytvářejí zřetelný a mezinárodně čitelný rámec vztahů obou zemí. Podíváme-li se například na počet smíšených manželství, měl by mít logicky po osamostatnění obou republik sestupnou tendenci. Ale není tomu tak. Smíšených česko-slovenských manželství přibývá. Příkladů vzájemnosti a její vzestupné tendence, ať už v politice, průmyslu, vědě či kultuře, bychom samozřejmě ale mohli uvést mnohem více. Pro nás je ale důležité zdůraznit, že otázka blízkosti, partnerství a pocitu vzájemnosti neprobíhá jen formálně na nejvyšší státní či institucionální úrovni, neuskutečňuje se jen tzv. shora, ale jejími nositeli jsou i běžní občané. V tom jsou Česko a Slovensko ve světovém měřítku výjimečné. Je totiž těžké najít v moderních evropských dějinách podobný příklad, kdy osamostatnění dvou států vedlo za tak krátkou dobu k jejich stále hlubšímu sbližování a zlepšování vztahů na všech společenských úrovních.

Vůdčí myšlenkou tvůrců oslav vzniku České a Slovenské republiky, která se prolíná celým jejich programem, je tuto cennou hodnotu po třiceti letech oddělených státních identit autenticky vyzdvihnout, oslavit a otevřít společnými aktivitami nové příležitosti pro její další rozvoj.

Klíčovými součástmi programu oslav konkrétně budou:

Vrcholem oslav bude slavnostní večer s udílením Cen Opera Bohemica. V jeho průběhu budou oceněny české a slovenské osobnosti z oblasti diplomacie, ekonomiky, literatury, hudby, filmu, divadla, výtvarného umění, architektury a památkové péče, jejichž příběhy a příspěvky formovaly vzájemnou spolupráci mezi Čechy a Slováky v posledních třiceti letech. Na tomto jubilejním fóru se tak setkají a budou prezentovat či diskutovat nejen výrazné osobnosti česko-slovenské minulosti, ale i současnosti. Oslavami tak chceme na konkrétních příkladech ukázat prohlubující se šíři a podobu vzájemných vztahů mezi Čechy a Slováky.

Ing. Petr Ivanov
organizátor a člen přípravného výboru oslav Česko-slovenského roku


Program


Slavnostní večer k 30. výročí vzniku samostatné České a Slovenské republiky

V rámci slavnostního večera se budou udělovat Ceny Opera Bohemica vybraným českým a slovenským osobnostem za dlouholetou podporu rozvoje bilaterálních česko-slovenských vztahů. Ceny se budou předávat v následujících kategoriích: ekonomika, diplomacie, literatura, hudba, film, divadlo, výtvarné umění, architektura a památková péče. Večer se bude konat pod záštitou prezidentky SR Mgr. Zuzany Čaputové a prezidenta ČR.

Středoevropská cena za architekturu Jože Plečnika 2023

V roce 2023 Středoevropská Cena za architekturu Jože Plečnika své působení rozšiřuje do celého světa. Formulace požadavků vychází již nejenom z přínosu geniálního architekta, ale i vizí a odkazu jeho výjimečné osobnosti. Do popředí se tak dostanou hodnoty Plečnikova architektonického přístupu, jakými byly humanismus, adaptabilita, chápání kontextu a skromnost použitých prostředků v současném světě. To vše se snahou odlišit se od nadměrné pompéznosti a exkluzivity směrem k harmonickému prostředí respektujícímu lidské měřítko, lidské zkušenosti a úměrný standart. Laureáty bude vybírat mezinárodní komise světově uznávaných architektů a památkářů z řad celosvětově známých architektonických institucí jako UNESCO, UIA a dalších. Členy komise jsou Thomas Vonier, Vladimír Šlapeta, Francesco Bandarin, Oya Atalay Franck, Carlos Moreno a Benjamin Prosky. Cenu Jože Plečnika je signována a udělována prezidentem České republiky.

Bankovka 1000 Kč s přítiskem

8. února 2023 připomene ČNB 30. výročí úspěšného rozdělení česko-slovenské měny, s nímž bylo spojeno mimo jiné kolkování československých bankovek, vydáním nové bankovky 1 000 Kč s přítiskem. Přítisk tvoří dobový bankovkový kolek v hodnotě 1 000 Kč, jehož originální rytina se dochovala v technickém archivu Státní tiskárny cenin, a výroční logo ČNB od akademického malíře Jana Solpery. Emise bankovky je v nákladu 200 tisíc kusů a bude k dispozici do rozebrání zásob prostřednictvím osobní výměny za jiné české bankovky nebo mince pouze na pracovištích ČNB. Přítisk nemá vliv na hodnotu a platnost bankovky.

Konference

Konference „České a slovenské ekonomické fórum“

Tématem této konference je udržitelný rozvoj česko-slovenské ekonomiky v evropských souvislostech. Konference se bude konat pod záštitou a za účasti guvernéra ČNB Ing. Aleše Michla, Ph.D. Organizátoři připravují celou řadu diskusních panelů, jejichž tématy jsou například monetární stabilita po rozdělení měn – výzvy a úskalí 30letého vývoje, rozvoj bilaterálních českých a slovenských hospodářských vztahů po rozdělení republiky, spolupráce a rozvoj v rámci Visegrádské čtyřky v kontextu EU či společné výzvy udržitelnosti a odolnosti pro 21. století pod záštitou České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (CBCSD) a Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (WBCSD), Rady vlády pro udržitelný rozvoj a dalších.

Diskusní fórum ČNB

ČNB v roce 2023 uspořádá další ze série pravidelných diskusních fór, tentokrát ve spolupráci s Fakultou managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB). Na půdě zlínské univerzity se tak 4. dubna sejdou představitelé ČNB, UTB, analytici, zástupci podnikové i akademické sféry a veřejnost. Vzhledem k letošním oslavám výročí 30 let od vzniku ČNB a české měny to bude jedno z hlavních témat plánovaných diskusí. 

Odborná konference „30 let ČNB – cesta českého bankovnictví“

Cíli odborné konference s názvem 30  let ČNB – cesta českého bankovnictví jsou připomenutí významných milníků, kterými prošlo české bankovnictví od vzniku České republiky, a reflexe zkušeností na této cestě. ČNB tuto akci uspořádá 17. dubna 2023 pro předem pozvané zástupce odborné veřejnosti. Série panelových diskusí poskytne příležitost k ohlédnutí za transformačním obdobím bankovního sektoru, jeho stabilizací poznamenanou světovou finanční krizí a regulatorní reakcí na ni. Stranou nezůstanou stávající i budoucí výzvy, rizika a příležitosti, které před bankami včetně té centrální stojí.

Mezinárodní konference „CNB Research Open Day 2023“

Česká národní banka zařadila mezi akce spojené s oslavami 30 let od vzniku ČNB a české měny také mezinárodní konferenci CNB Research Open Day, na které se akademické i širší odborné veřejnosti každoročně představují vybrané práce výzkumníků ČNB. Ty v roli řečníků tradičně doplňují uznávaní světoví ekonomové, centrální bankéři a odborníci na měnovou politiku.

Výstavy

Výstava "Česká a slovenská moderní architektura“

Na výstavě se objeví nejvýznamnější architektonická díla předních architektů působících na českém a slovenském území. Výstava má za cíl připomenout architektonické dědictví od založení Československa v roce 1918 do dnešních dnů. Výstava bude mít dvě části – v přízemí se budou nacházet nejvýznamnější ikony z období 1918–1992, zatímco v patře budou oba státy prezentovat nejnovější vývoj od rozdělení na Českou a Slovenskou republiku. Velkoformátové fotografie doprovodí vybrané architektonické modely a další artefakty. Součástí výstavy bude edukační centrum a auditorium pro doprovodné programy. Hlavní kurátoři výstavy jsou prof. Matúš Dulla a prof. Vladimír Šlapeta.

Výstava „České a slovenské moderní umění“

Třicet let tvoří čeští a slovenští umělci v sousedních státech, ale jejich blízkost je patrná ve společných projektech, na uměleckých školách i v mnoha paralelních trendech. Výstava tyto paralely tematizuje a představuje, nakolik jsou umělecké scény Česka a Slovenska podobné i rozdílné. Hlavními kurátorkami jsou mezinárodní kurátorka Charlotta Kotíková a Lenka Lindaurová. První z nich je pravnučkou T. G. Masaryka – proto se v expozici objeví i historický aspekt, který připomene prezidentskou sbírku Pražského hradu. Právě do ní by měly být zařazeny nové akvizice aktuálního českého a slovenského umění z výstavy. K výstavě proběhnou doprovodné programy a jejím výstupem se stane unikátní katalog mapující 30 let analogické výtvarné scény Česka a Slovenska.

Výstava „Rozděleno! Vznik české a slovenské měny v roce 1993“

Česká a slovenská měna nahradila před třiceti lety dřívější československou korunu. V průběhu několika únorových dní se díky úsilí více než čtyřiceti tisíc lidí podařilo dovršit proces rozdělení společné měny zahájený nedlouho po volbách z června 1992. Výstava ukazuje, jakým způsobem reagovala tehdejší centrální banka na zánik Československa a jak se připravovala na rozdělení společné měny. Vedle toho sleduje  vznik nových bankovek a mincí obou republik. Návštěvníci výstavy se dozví, v jak v úzké spolupráci obě měny vznikaly. Nabízí srovnání odchylek i podobností tohoto procesu v České a Slovenské republice. Výstavu pořádá ČNB od 8. února 2023 v prostorách Návštěvnického centra ČNB, a to ve spolupráci se Státní tiskárnou cenin a Českou mincovnou. Naváží na ni programy pro odbornou i laickou veřejnost, jako např. odborné semináře, workshopy a přednášky. Lidé mohou výstavu navštívit od úterý do pátku od 9.00 do 17.00, v sobotu od 10.00 do 18.00. Vstup je zdarma.

Výstava „České a slovenské kulturní dědictví očima dětí“

Hlavní částí dětského programu bude výstava vybraných základních škol z Česka a Slovenska. Téma výstavy je připomenout si zejména architektonické dědictví obou států. Děti mají za úkol nakreslit památky svého kraje. Doprovodný program pak budou tvořit dílny, workshopy a další akce, ze kterých následně budou uspořádány následující výstavy. 

Publikace

Publikace„Česká a slovenská architektura“

Hlavní editoři publikace jsou prof. Vladimír Šlapeta a prof. Matúš Dulla. Publikace provede čtenáře vývojem české a slovenské architektury v průběhu společné existence i po rozdělení na dva samostatné státy a připomene všechny složité fáze tohoto procesu. Publikace je pod záštitou předsedy vlády ČR prof. Petra Fialy a předsedy vlády SR Ing. Eduarda Hegera a vydává se ve spolupráci a s podporou regionálních a městských správ ČR a SROV.