Česká národní banka uveřejňuje přístup k hodnocení způsobilosti k řešení krize

S cílem dosažení důvěryhodnosti a proveditelnosti řešení případného selhání instituce, nebo její skupiny, prostřednictvím implementace některého z nástrojů pro řešení krize dle ZOPRK, uveřejňuje ČNB svůj přístup k zvyšování způsobilosti k řešení krize institucí, respektive skupin v její působnosti.

ČNB vnímá posilování způsobilosti k řešení krize jako proces vyžadující vzájemnou spolupráci orgánů pro řešení krize na jedné straně a samotnými institucemi, respektive jejich skupinami na straně druhé.

Vzhledem k tomu, že většina českého bankovního sektoru spadá do celků, pro které je skupinovou autoritou pro řešení krize Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB) a vzájemnému souladu cílů a požadavků SRB a ČNB, se ČNB rozhodla využít očekávání SRB, publikované v rámci dokumentu „Expectations for Banks“ (EfB) a následně doplněné o detailnější popis, jako příslušnou hodnotící normu pro tuto oblast.

Tímto rozhodnutím se obecně stávají očekávání SRB definovaná v rámci dokumentu EfB (a současných či budoucích navazujících materiálů) rovněž očekáváními ČNB a jejich (s)plnění představuje cílový stav, kdy bude možné považovat instituce a skupiny za způsobilé k řešení krize.

Dokument EfB představuje sedm rozměrů pro hodnocení způsobilosti k řešení krize, které ČNB postupně analyzuje a v případě potřeby je doplňuje o vhodný výklad či bližší specifikaci s tím, že pro tuto chvíli takové doplnění, nebo specifikaci provedla pro oblasti

  • Řídící a kontrolní mechanismy
  • Kapacita pro absorpci ztráty a rekapitalizaci
  • Provozní kontinuita při řešení krize a přístup k FMI službám

ČNB dále očekává, že proces budování způsobilosti se rozprostře do několika následujících let, ve kterých ČNB doplní výklad či bližší specifikaci rovněž pro zbylé oblasti hodnocení způsobilosti k řešení krize.

Plné znění přístupu ČNB k hodnocení způsobilosti k řešení krize je dostupné na https://www.cnb.cz/cs/reseni-krize-na-ft/tvorba-planu-pro-reseni-krize/zpusobilost-instituce-skupiny-k-reseni-krize/.