WPB Capital – otázky a odpovědi

06. 10. 2014

Česká národní banka dne 24. 6. 2014 pravomocně odejmula WPB Capital, spořitelní družstvo povolení působit jako družstevní záložna.

Česká národní banka odejmula WPB Capital, spořitelní družstvo povolení k činnosti. Jaké byly důvody ČNB k vydání tohoto rozhodnutí?

WPB Capital, spořitelní družstvo využívalo síť účelově založených společností k různým formám protiprávního jednání. WPB Capital, spořitelní družstvo uměle navyšovalo svůj základní kapitál, když peněžní prostředky, které předtím samo poskytovalo ve formě úvěrů účelově založeným obchodním společnostem, se do něj po převodech v rámci několika subjektů z této sítě vrátily v podobě dalších členských vkladů. WPB Capital, spořitelní družstvo zároveň obcházelo limity angažovanosti, a to prostřednictvím nákupu dluhových cenných papírů, s nimiž je obchodování družstevním záložnám z obezřetnostních důvodů zákonem zapovězeno. Finanční toky realizované prostřednictvím rozsáhlé sítě tuzemských a zahraničních obchodních společností využívané WPB Capital, spořitelní družstvo tak zakrývaly skutečnou finanční situaci a reálný stav plnění obezřetnostních požadavků této družstevní záložny a znemožňovaly efektivní výkon dohledu ze strany ČNB.

Proč ČNB považuje chování WPB Capital za nebezpečné?

WPB Capital, spořitelní družstvo používalo peněžní prostředky svých klientů, členů družstevní záložny, aby účetně, nikoliv skutečně a z nových zdrojů navyšovalo svůj základní kapitál. WPB Capital, spořitelní družstvo poskytovalo úvěry v řádech desítek milionů korun společnostem s ručením omezeným, které ve skutečnosti byly jen prázdnými schránkami bez skutečné podnikatelské činnosti a které prokazatelně byly součástí sítě obchodních společností napojených na družstevní záložnu. Peněžní prostředky takto poskytnuté následně putovaly řetězcem převodů a finančních transakcí zpět k WPB Capital, spořitelní družstvo ve formě dalších členských vkladů fyzických osob z řad jeho vedení nebo s ním spřízněných společností. Pro ilustraci lze zjednodušeně uvést, že při základním limitu kapitálové přiměřenosti (8 %) může za nové 4 mil. Kč členského vkladu vložené do základního kapitálu poskytnout družstevní záložna až 50 mil. Kč v nových úvěrech. V této souvislosti lze připomenout, že WPB Capital, spořitelní družstvo veřejně deklarovalo, že jeho cílem po dostatečném navýšení základního kapitálu bude získání bankovní licence.

Stejně tak využívalo WPB Capital, spořitelní družstvo síť obchodních společností za účelem nákupu směnek, s nimiž sama družstevní záložna nesměla obchodovat. WPB Capital, spořitelní družstvo nákupem směnek obcházelo pravidla angažovanosti vůči jednomu dlužníkovi, čímž výrazně zvyšovalo své riziko ztráty v případě platební neschopnosti takového dlužníka.

ČNB vyhodnotila povahu a závažnost protiprávního jednání WPB Capital, spořitelní družstvo tak, že jedině odnětí povolení zajistí, že WPB Capital, spořitelní družstvo nebude nadále vykonávat svou činnost v rozporu s právními předpisy a že majetek vkladatelů družstevní záložny nebude dále ohrožován.

Proč trvalo správní řízení nad WPB Capital, spořitelní družstvo tak dlouho?

ČNB ve správním řízení musela provést rozsáhlé a časově náročné dokazování, aby dostatečně zmapovala jednotlivé transakce, které sloužily k zakrytí skutečného původu peněžních prostředků použitých na navýšení základního kapitálu a nákup předmětných směnek.

Dalším faktorem významně ovlivňujícím délku správní řízení byla velká procesní aktivita WPB Capital, spořitelní družstvo, které v průběhu správního řízení vzneslo velké množství procesních návrhů, se kterými se ČNB musela řádně vypořádat.

Co se děje ve WPB Capital, spořitelní družstvo po odnětí povolení?

Dnem nabytí právní moci odnětí povolení se ze zákona záložna zrušuje s likvidací. Krajský soud v Brně na návrh ČNB jmenoval s účinností ke dni 25.6.2014 likvidátorem WPB Capital, spořitelní družstvo JUDr. Jiřího Švihlu. Jmenováním likvidátora na něj přechází působnost statutárního orgánu jednat jménem likvidované družstevní záložny.

Jsem členem záložny WPB Capital, spořitelní družstvo, mám u ní uloženy peníze a zajímá mne, kdy se ke svým penězům dostanu?

Fond pojištění vkladů zveřejnil dne 6.10.2014 na svých stránkách (www.fpv.cz), že vyplácet pojištěné vklady klientům WPB Capital, spořitelní družstvo, začne v úterý 14.10.2014 prostřednictvím pobočkové sítě České spořitelny, a.s.

Na stránkách Fondu pojištění vkladů naleznete kromě dalších užitečných informací také seznam vyplácejících poboček České spořitelny, a. s.

Dostanu zpátky svůj vklad v celé výši?

Fond bude oprávněným osobám vyplácet 100 procent jejich vkladů, maximálně však do limitu 2 752 000 Kč na jednoho vkladatele (ekvivalent částky 100 000 eur dle kurzu 27,520 Kč/EUR vyhlášeného ČNB ke dni 18.9.2014). Fond pojištění vkladů očekává výplatu náhrad vkladů za tuto družstevní záložnu ve výši cca 3 miliard korun.

Pozn.: Pohledávky z vkladů u bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen, které mají sídlo v České republice, jsou ze zákona pojištěné u Fondu pojištění vkladů, a to včetně úroků, do výše ekvivalentu maximálně 100 000 eur na jednoho klienta.

Pojištěny nejsou pohledávky z vkladů bank, zahraničních bank, finančních institucí, zdravotních pojišťoven a státních fondů.

Zpět na seznam