Účty – komu může ČNB vést účet – informace pro klienty

Jakým právnickým osobám ČNB vede účty?

Česká národní banka vede účty podřízené státní pokladně podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů organizačním složkám státu, příspěvkovým organizacím zřízeným organizačními složkami státu, státním fondům a Národnímu fondu, státní organizaci Správa železnic, územním samosprávným celkům (obcím, krajům) a dobrovolným svazkům obcí, veřejným výzkumným institucím, veřejným vysokým školám, zdravotním pojišťovnám a svazům zdravotních pojišťoven, Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., České exportní bance, a. s., státním podnikům a některým dalším institucím, kterým Ministerstvo financí udělí souhlas s vedením účtu v ČNB.

Česká národní banka vede též podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů účty bankám, pobočkám zahraničních bank a spořitelním a úvěrním družstvům.

Může si fyzická osoba otevřít účet u ČNB?

ČNB je centrální bankou České republiky, která nemá žádné soukromé klienty. Dle zákona o České národní bance proto neotevírá účty fyzickým osobám, s výjimkou vlastních zaměstnanců. Bankovní služby poskytují komerční banky uvedené v Seznamu licencovaných bank působících v ČR.

Kde si mohou klienti otevřít účty u ČNB?

ČNB otevírá a vede účty právnickým osobám ve svých sedmi pracovištích, tj. v pobočkách v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové a v územních pracovištích ústředí v Ústí nad Labem, Plzni a Českých Budějovicích. Klienti se mohou obracet na pracoviště ČNB podle kraje/okresu svého sídla.

Jakým způsobem je možné otevřít účet u ČNB?

Uzavření smlouvy o účtu vedeném v ČNB je možné buď korespondenční cestou, nebo osobně na některém ze sedmi pracovišť ČNB.

V případě záměru uzavřít smlouvu o účtu u příslušného pracoviště je třeba toto pracoviště kontaktovat (telefonicky, e-mailem, osobní návštěvou) a dohodnout termín návštěvy nebo způsob předání/zaslání příslušných dokumentů.

Co je potřeba zařídit před uzavřením smlouvy o účtu u ČNB?

Před uzavřením smlouvy o účtu je třeba, aby klient – právnická osoba předložil dokumenty či uvedl informace dokládající jeho právní osobnost, IČO, adresu sídla, způsob jednání za klienta a ověření podpisu statutárního orgánu klienta (lze na samostatném tiskopisu ČNB (doc, XX kB), jehož vzor je umístěn na webu ČNB na stránce s tiskopisy).

Jak postupovat při uzavření smlouvy o účtu korespondenční cestou?

 1.  klient kontaktuje příslušné pracoviště ČNB, doloží/sdělí název klienta – majitele účtu, IČO, adresu sídla, údaje o osobě, která bude za klienta podepisovat smlouvu o účtu a další dle dohody s pracovištěm (např. požadovaný interval vyhotovování výpisů z účtu)
 2. pracoviště ČNB zašle klientovi prostřednictvím datové schránky návrh smlouvy o účtu, její přílohy, tj. Podmínky ČNB pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku (Podmínky pro vedení účtů), Podmínky ČNB pro používání služby ABO-K internetové bankovnictví (Podmínky pro ABO-K) a příslušnou část Ceníku peněžních a obchodních služeb ČNB (Ceník) a tiskopis Ověření podpisu; přílohy smlouvy a tiskopis jsou též na webu ČNB
 3. klient vytiskne dva čistopisy smlouvy o účtu, které podepíše osoba oprávněná za klienta uzavřít smlouvu, a zajistí ověření svého podpisu na smlouvě nebo na tiskopisu Ověření podpisu. Následně klient do ČNB zašle oba podepsané stejnopisy smlouvy a další dokumenty pro potřeby uzavření smlouvy o účtu, pokud nebyly předloženy dříve
 4. ČNB podepíše smlouvu o účtu ve dvou stejnopisech, z nichž jeden zašle zpět klientovi poštou

Jak postupovat při uzavření smlouvy o účtu osobně na pracovišti ČNB?

 1. klient kontaktuje příslušné pracoviště ČNB, doloží/sdělí název klienta – majitele účtu, IČO, adresu sídla, údaje o osobě, která bude za klienta podepisovat smlouvu o účtu a další dle dohody s pracovištěm (např. požadovaný interval vyhotovování výpisů z účtu)
 2. pracoviště ČNB zašle klientovi prostřednictvím datové schránky návrh smlouvy o účtu, její přílohy (Podmínky pro vedení účtů, Podmínky pro ABO-K a Ceník – viz též web ČNB) a tiskopis Ověření podpisu
 3. klient vytiskne dva čistopisy smlouvy o účtu a tuto smlouvu, podepsanou osobou oprávněnou za klienta podepsat smlouvu, přinese na pracoviště ČNB v termínu předem domluvené osobní návštěvy. Při osobní návštěvě klient současně předloží další dokumenty pro potřeby uzavření smlouvy o účtu, pokud nebyly předloženy dříve. Na pracovišti ČNB lze provést identifikaci klienta v souladu s § 7 až 10 a 13 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 4. ČNB podepíše smlouvu o účtu ve dvou stejnopisech, z nichž jeden zašle zpět klientovi poštou.

Jak dlouho trvá proces otevření účtu u ČNB?

Otevření účtu právnické osoby u ČNB trvá v řádu dnů.

V jakých měnách vede ČNB účty?

ČNB vede běžně účty v české měně, v eurech a amerických dolarech.

Kolik účtů může klient v ČNB zřídit?

ČNB nelimituje počet účtů zřízených pro jednoho klienta. Omezení může plynout z právních předpisů (ustanovení § 45 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech).

Jaké platební služby ČNB k účtům poskytuje?

ČNB poskytuje k účtům vedeným právnickým osobám služby bezhotovostního a hotovostního platebního styku, které jsou popsány podrobně v Podmínkách pro poskytování debetních karet:

 • bezhotovostní převody na základě příkazu k úhradě, příkazu k SEPA úhradě, příkazu k úhradě do zahraničí,
 • inkasa na základě příkazu klienta k inkasu, nebo inkasa z účtu klienta, která klient ze svého účtu povolí,
 • vklady a výběry hotovostí na pracovišti ČNB,
 • debetní karty pro provádění plateb a výběrů z bankomatů.

S peněžními prostředky na účtu mohou klienti nakládat formou elektronických příkazů prostřednictvím služby internetového bankovnictví ABO-K, debetními kartami, případně též formou papírových příkazů, které předávají na pracovišti ČNB.

Podrobnosti o ABO-K jsou na webu ČNB a na úvodní stránce ABO-K (abok.cnb.cz). Objem ani počet elektronických příkazů za den není limitován.

Debetní karty k účtům poskytuje ČNB od začátku roku 2017. Podmínky pro jejich vydávání a používání jsou na webu ČNB.

ČNB neposkytuje službu akceptace debetních karet prostřednictvím platebního terminálu. Platební terminál si klient může obstarat u některé z obchodních bank či u jiných poskytovatelů těchto služeb, přičemž platby tito poskytovatelé směřují přímo na účet klienta vedený v ČNB.

ČNB neposkytuje službu akceptace debetních karet prostřednictvím platební brány. Platební brány poskytují obchodní banky a další poskytovatelé platebních služeb. Klient si může nasmlouvat takového poskytovatele platební brány, který umožní připisování plateb na účet klienta vedený v ČNB.

ČNB ani v budoucnosti neplánuje tyto služby akceptace debetních karet poskytovat. 

Ve kterých případech neplatí ceny spojené s vedením účtů klient?

Ceny za vedení účtů a poskytování služeb platebního styku k účtům vedeným pro organizační složky státu, příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu, státní fondy a Národní fond, státní organizaci Správa železnic, pro zdravotní pojišťovny a svazy zdravotních pojišťoven, pro Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., a pro Českou exportní banku, a. s., a státní podniky platí Ministerstvo financí. Ceny spojené s vedením ostatních účtů platí klienti.

Jaké jsou podmínky vedení účtu u ČNB a provádění plateb?

Informace o podmínkách vedení účtu u ČNB, cenách za vedení účtu a poskytované služby platebního styku a tiskopisech používaných v platebním styku jsou dostupné na webu ČNB v části Platební styk / Služby pro klienty, ceník.

Poskytuje ČNB svým klientům úvěry, bankovní záruky apod.?

ČNB neposkytuje svým klientům úvěry, bankovní záruky, dokumentární platby ani nesjednává s klienty možnost čerpání peněžních prostředků do debetního zůstatku účtu.

Zpět na seznam