Jak jsou pojištěny vklady u bank a družstevních záložen v ČR

Jaké vklady jsou pojištěny

V ČR jsou pojištěny všechny neanonymní vklady fyzických a právnických osob vedené v českých korunách i v cizí měně. Jde zejména o kreditní zůstatky na účtech (běžné účty, termínované vklady atd.) či vkladních knížkách nebo potvrzených vkladovým certifikátem, vkladním listem či jiným obdobným dokumentem.

Pojištěny nejsou např. pohledávky z vkladů bank, družstevních záložen a dalších finančních institucí uvedených v zákoně o bankách, pohledávky státu a dále též pohledávky z vkladů územních samosprávných celků s daňovými příjmy přesahujícími 500 000 EUR, vklady ve formě podřízeného dluhu a pohledávky osoby odsouzené pro úmyslně spáchaný trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti, nebyly-li zajištěny ve prospěch oběti trestné činnosti.

Na pohledávky ze směnek a jiných cenných papírů se pojištění pohledávek z vkladů nevztahuje.

Fond pojištění vkladů chrání vklady u všech bank a družstevních záložen ČR a pokud by v ČR působila zahraniční banka ze státu mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“), tak i vklady u ní. Vklady u zahraničních bank z členských států Evropské unie, resp. EHP jsou pojištěny stejným způsobem jako vklady v ČR, ale vždy u příslušného fondu ve státě sídla zahraniční banky.

Jaká je výše náhrady

Výše náhrady se vypočítá z celkového objemu pojištěných pohledávek z vkladů jednotlivého vkladatele u dotčené banky nebo družstevní záložny a poskytuje se ve výši 100 % tohoto objemu, maximálně však do výše ekvivalentu 100 000 EUR pro jednoho vkladatele u jedné banky nebo družstevní záložny.

Zákon o bankách zakotvuje od 1. 1. 2016 možnost výplaty zvýšené náhrady za pojištěné pohledávky z vkladů fyzických osob ve výši až 200 000 EUR pro jednu oprávněnou osobu u jedné banky nebo družstevní záložny, pokud jde např. o vklady plynoucí z dědictví, vypořádání společného jmění manželů při rozvodu manželství, prodeje nemovitosti určené k bydlení, odstupného, odbytného nebo odchodného vyplaceného při skončení pracovního nebo služebního poměru, jednorázového vyrovnání z penzijního připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkového penzijního spoření nebo pojistného plnění pro případ úrazu, nemoci, invalidity nebo smrti. K takovému vkladu musí dojít během tří měsíců před rozhodným dnem.

Maximální výše náhrady a podmínky pojištění pohledávek z vkladů jsou pro klienty bank a členy a klienty družstevních záložen stejné.

Kdo a kdy náhradu vyplatí

Výplatu náhrad za pohledávky z pojištěných vkladů provádí Garanční systém finančního trhu („Garanční systém“), který také spravuje Fondu pojištění vkladů a který zajištěním výplaty pověří zpravidla některou banku s rozsáhlou pobočkovou sítí.

Garanční systém je obecně povinen zahájit nejpozději do 7 pracovních dnů1 od rozhodného dne, kdy

  1. Garanční systém obdržel písemné oznámení České národní banky o neschopnosti banky nebo družstevní záložny dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek,
  2. soud nebo zahraniční soud vydal rozhodnutí o úpadku nebo jiné rozhodnutí z důvodů přímo souvisejících s finanční situací banky nebo družstevní záložny, jehož důsledkem je pozastavení práva vkladatelů nakládat s vklady, na které se vztahuje pojištění.

Ve výjimečných případech vkladů se zvláštním režimem (tj. případy, kdy se jedná o peněžní prostředky více osob evidované na jednom účtu) se lhůta pro výplatu náhrad prodlužuje na 15 pracovních dnů.

Pro určité případy zákon o bankách umožňuje výplaty náhrad za pojištěné vklady pozastavit a vyplatit později (např. když není jisté, kdo je oprávněn obdržet výplatu náhrady, pojištěná pohledávka z vkladu je předmětem právního sporu aj.).

Pro výplatu zvýšených náhrad je nezbytné, aby oprávněné osoby doložily Garančnímu systému do 2 měsíců svůj nárok na zvýšenou náhradu. Výplaty zvýšených náhrad zahájí Garanční systém nejpozději 4 měsíce od rozhodného dne.

Další informace

Náhrady za pojištěné pohledávky z vkladů se vyplácejí v měně státu, v němž se nachází daný účet, tj. v případě účtů vedených u banky nebo družstevní záložny v České republice se vyplácí náhrada v českých korunách bez ohledu na to, v které měně je účet veden.

Banky i družstevní záložny musí klienty informovat o pojištění pohledávek z vkladů, mj. formou informačního přehledu, který klientům předají nebo zašlou. Na každém výpisu z účtu také musí být uvedeno, pokud jde o pojištěnou pohledávku z vkladu.

Na pohledávky z vkladů u České národní banky se pojištění vkladů nevztahuje, což vyplývá mj. z postavení ČNB jako centrální banky. České národní banka je bankou s emisní funkcí, u které z podstaty věci nemůže hrozit úpadek.


1 Lhůta pro zahájení výplaty náhrad za pojištěné pohledávky z vkladů se zkracuje na 7 pracovních dní od 1. 6. 2016, od 1. 1. do 31. 5. 2016 platí lhůta maximálně 20 pracovních dní.

Zpět na seznam