Šest legislativních návrhů Evropské komise

  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci a nápravě makroekonomických nerovnováh;
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady o vynucení nápravy makroekonomických nerovnováh v eurozóně;
  • Směrnice o požadavcích na národní fiskální rámce členských států;
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1466/97 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik;
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1467/97 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku;
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady o účinném vynucení rozpočtového dohledu v eurozóně.

V posledním čtvrtletí roku 2010 byla k návrhům zahájena intenzivní jednání. Zpřísnění Paktu stability a růstu a zavedení dohledu nad makroekonomickými nerovnováhami, jež mohou ohrozit udržitelnost veřejného dluhu i při obezřetné fiskální politice, bylo navrženo jak pro země eurozóny, tak i země mimo ni s tím, že ustanovení o sankcích v rámci posílení vynutitelnosti rozpočtového dohledu byla navržena v první fázi pouze pro země eurozóny.

Cílem návrhů k posílení ekonomického řízení bylo jednak přinést efektivnější sankční mechanismus vůči těm členským státům eurozóny, které porušují maastrichtská fiskální pravidla, jednak posílit důraz na obezřetnou fiskální politiku členských států i v situacích, kdy referenční hodnoty Smlouvy v oblasti veřejných financí nejsou překročeny.

Předmětem zásadních debat byl také návrh stanovující požadavky na národní fiskální rámce, jehož podstatou bylo posílení transparentnosti rozpočtového procesu a zvýšení odpovědnosti jeho jednotlivých aktérů na národní úrovni. Návrh se za tímto účelem specificky soustředí na vládní účetnictví a statistiku, makroekonomické a fiskální předpovědi, číselná fiskální pravidla a střednědobé rozpočtové rámce.

Obecný přístup k výše uvedeným návrhům schválila Rada ECOFIN dne 15. 3. 2011. Tímto okamžikem začalo vyjednávání s Evropským parlamentem s cílem dosažení dohody a schválení nových předpisů.