Rituální peníze

Česká národní banka, orgány činné v trestním řízení a Celní správa České republiky se dlouhodobě setkávají s reprodukcemi a napodobeninami bankovek, které jsou primárně určeny a používány k rituálním účelům, tzv. rituálními (či kultovními, obětními, pohřebními, modlitebními nebo obecně náboženskými) „penězi“.

Rituální peníze v úpravě amerických dolarů a eur z většího výskytu
Rituální peníze v úpravě amerických dolarů a eur z většího výskytu

Rozměry a grafická podoba rituálních peněz však velmi často odporují požadavkům obsaženým v zákoně o oběhu bankovek a mincí a jeho prováděcí vyhlášce1. Tyto obecně závazné právní předpisy stanovují podmínky, za kterých lze vyrábět reprodukce tuzemských či cizozemských bankovek nebo předměty, které tyto bankovky napodobují (tzv. napodobeniny). Reprodukce a napodobeniny vznikají a slouží k jiným účelům než k jejich úmyslnému uvádění do peněžního oběhu (v opačném případě by se jednalo o padělané peníze, přičemž padělání peněz je trestný čin). Česká národní banka, která vykonává dohled nad dodržováním právních předpisů v oblasti peněžního oběhu a ochrany platidel, by proto ráda na tento problém upozornila širší veřejnost2.

Grafická podoba a technické provedení rituálních peněz se v průběhu času měnily a stále mění. Nejstarší rituální peníze, s nimiž jsme se na našem území setkali, byly podle země původu považovány za hongkongské a tchajwanské dolary, přestože neobsahovaly jejich grafické prvky. Ve skutečnosti tyto rituální peníze představovaly svou základní výtvarnou kompozicí napodobeniny amerických dolarů.

Příklad nejstarších typů rituálních peněz hongkongského původu
Příklad nejstarších typů rituálních peněz hongkongského původu, které se vyskytovaly v Československu od 80. let. Svou grafickou úpravou napodobují bankovky, avšak neobsahují reprodukce žádných jejich skutečných částí

Od roku 1997 se rituální peníze vyskytují zejména v úpravě amerických dolarů, nejprve tzv. starých sérií (vzor 1928) a později tzv. nových sérií se zvětšenými portréty (vzor 1996). Některé z nich jsou rozmnoženinami ručně kreslených předloh, většina však představuje reprodukce skutečných bankovek nebo jejich kombinaci. Technické provedení je obvykle velmi jednoduché, jsou tištěny jen v jedné nebo dvou barvách jednoduchým tiskem z plochy na tenkém papíru bez napodobení jakýchkoli ochranných prvků.

 Příklad rituálních peněz, které se vyskytují v České republice po roce 2003
Příklad rituálních peněz vietnamského původu, které se vyskytovaly v České republice ve druhé polovině 90. let. Jsou poměrně věrnou, i když velmi jednoduchou reprodukcí amerických dolarů „starých“ sérií

Detaily portrétní části stodolarové bankovky (u pravé, padělané bankovky a u rituálních peněz)
Příklad rituálních peněz, které se vyskytují v České republice po roce 2003. Jsou věrnou, i když stále velmi jednoduchou reprodukcí amerických dolarů „nových“ sérií

Příklad rituálních peněz v grafické úpravě vietnamských dongů
Detail portrétní části pravé stodolarové bankovky (vlevo), jejího velmi nebezpečného padělku (uprostřed) a rituálních peněz (vpravo), dokládající nízkou kvalitu jejich tisku

Z hlediska nebezpečnosti okrajový, avšak objemově nikoli zanedbatelný, byl rovněž výskyt rituálních peněz, které svou úpravou vzdáleně připomínaly archaické, tehdy již neplatné typy vietnamských dongů. Naproti tomu rituální peníze v úpravě moderních vietnamských dongů mohou úspěšně oklamat zejména cizince, nicméně dosud byly zadrženy pouze ojediněle.

Příklad rituálních peněz v grafické úpravě eurobankovek
Příklad rituálních peněz v grafické úpravě vietnamských dongů, které byly vydány po roce 2003

Od roku 2010 se rituální peníze vyskytují také v úpravě bankovek jednotné evropské měny euro v nominálních hodnotách 50, 100, 200, 500 a rovněž v neexistující nominální hodnotě 1.000 eur. Jedná se o reprodukce a upravené reprodukce jak grafických maket eur, které byly zveřejněny v roce 2001, tak sériově vyráběných bankovek, vydaných v roce 2002.

 Typová variabilita rituálních peněz
Příklad rituálních peněz v grafické úpravě eurobankovek

Společným znakem všech typů rituálních peněz je jejich označení odkazující na rituální použití BANKOVKA PEKELNÉ BANKY, které je vyjádřeno buď v angličtině HELL BANK NOTE, anebo ve vietnamštině modifikovanou latinkou NGÂN HÀNG ĐỊA PHỦ.

 Štítek z balíčku s rituálními penězi
Typová variabilita rituálních peněz je velká. Nápis NGÂN HÀNG ĐỊA PHỦ na amerických dolarech někdy nahrazuje název státu THE UNITED STATES OF AMERICA, někdy národní heslo IN GOD WE TRUST, někdy je jen doplňuje. Různé zakomponování nápisu je i na bankovkách ostatních zmíněných měn.

Od prvního výskytu v roce 1988 až do dnešního dne bylo na našem území zadrženo a Státní bance československé resp. České národní bance předáno 119 typů a variant rituálních peněz v celkovém množství 3.170.439 kusů, z čehož téměř 90 % představovala grafická úprava amerických dolarů. Větší množství rituálních peněz je obvykle baleno do balíčků a svazků, někdy i s dalšími rituálními pomůckami.

Štítek z balíčku s rituálními penězi
Štítek z balíčku s rituálními penězi

Zadržené nepravé peníze se pro statistické účely tradičně rozdělují na množství, které bylo zadrženo v peněžním oběhu (většinou při pokusech o zaplacení, výměnu za jinou měnu nebo uložení na účet), a dále na množství, které se podaří zajistit (zejména Policií České republiky a Celní správou České republiky) ještě před rozšířením do peněžního oběhu, a to zpravidla při celních kontrolách a domovních prohlídkách v souvislosti s jinou trestnou činností. Rituální peníze patří častěji do druhé skupiny, v peněžním oběhu jich bylo zadrženo „pouze“ 15 % z celkového množství zadržených rituálních peněz. V této souvislosti je třeba dodat, že příslušníci buddhistické komunity, kteří rituální peníze vyrábějí, dovážejí a používají, zpravidla nepatří k těm, kteří by je v peněžním oběhu zneužívali.

Česká národní banka upozorňuje, že aby rituální peníze směly být vydávány, dováženy, prodávány, drženy či rozšiřovány, musejí být v souladu s požadavky příslušných obecně závazných právních předpisů; zejména pak jejich velikost nesmí odpovídat reprodukovaným či napodobovaným bankovkám.

Toho lze dosáhnout tak, že hmotná reprodukce či napodobenina tuzemské nebo cizozemské bankovky bude zhotovena následujícím způsobem:

  1. bude-li jednostranná, musí její délka při zachování poměru stran činit nejvýše 75 %, anebo nejméně 125 % délky reprodukované nebo napodobované bankovky (rozměrové kritérium), anebo její delší a kratší strana musí svírat úhel menší než 70 stupňů, anebo větší než 110 stupňů (kritérium velikosti úhlu svíraného delší a kratší stranou);
  2. bude-li oboustranná, musí její délka při zachování poměru stran činit nejvýše 50 %, anebo nejméně 200 % délky reprodukované nebo napodobované bankovky (tzv. rozměrové kritérium); anebo
  3. musí být vyrobena z materiálu nezaměnitelného s materiálem, z něhož je vyrobena reprodukovaná nebo napodobovaná bankovka (kritérium nezaměnitelnosti materiálu).

Dodržení technických kritérií stanovených pro zhotovení reprodukcí nebo napodobenin bankovek významně snižuje riziko jejich zneužití. Cílem těchto pravidel tedy je, aby se reprodukce bankovek a jejich napodobeniny natolik lišily od pravých a platných (či za platné vyměnitelných) bankovek, že je nebude možno zaměnit. Pokud technická kritéria nejsou dodržena, jedná se o nepřípustnou (nedovolenou) reprodukci či napodobeninu, a tudíž o přestupek, za který může Česká národní banka uložit fyzické, právnické nebo podnikající fyzické osobě peněžitou pokutu až do výše 1 000 000 Kč. Přestupkem přitom není pouze zhotovení nepřípustné reprodukce či napodobeniny, nýbrž také její prodej, dovoz, přechovávání nebo rozšiřování. Rovněž za prodej, dovoz, přechovávání nebo rozšiřování nepřípustné reprodukce či napodobeniny může Česká národní banka uložit fyzické, právnické nebo podnikající fyzické osobě peněžitou pokutu až do výše 1 000 000 Kč. Pravomocná rozhodnutí o uložení sankce fyzické, právnické či podnikající fyzické osobě za výše uvedené přestupky se uveřejňují na webových stránkách České národní banky.

Česká národní banka v této souvislosti veřejnost upozorňuje, že udá-li někdo (nebo pokusí-li se udat) reprodukci či napodobeninu bankovky do peněžního oběhu jako pravou bankovku, pohlíží se na ni jako na padělek, přičemž takové jednání může být soudy kvalifikováno jako trestný čin, za který bude pachatel potrestán odnětím svobody na tři léta až osm let. Není přitom rozhodné, zda byly tyto reprodukce či napodobeniny zhotoveny legálně (tj. za jiným účelem než představuje jejich úmyslné uvádění do peněžního oběhu, např. rituální peníze), či nikoli.

Technická spolupráce: Jaroslav Moravec, Zkušebna platidel


1 Zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí, ve znění pozdějších předpisů.
2 V úřední praxi naší centrální banky jsme se s rituálními penězi setkali poprvé v roce 1988.