Jak se v uplynulých dvou letech měnily klientské úrokové sazby z úvěrů a vkladů

ZPRÁVA O MĚNOVÉ POLITICE | LÉTO 2023 (box 3)
(autoři: Jakub Grossmann, Branislav Saxa)

První fází transmise měnové politiky v rámci úrokového kanálu je přenos změn měnověpolitických sazeb do klientských úrokových sazeb z úvěrů a vkladů. Tento box navazuje na blog z října 2022[1] a ukazuje, jak se měnily úvěrové a vkladové úrokové sazby pro české firmy a domácnosti od konce června 2021 do konce června 2023. V polovině roku 2021 začalo zvyšování 2T repo sazby ČNB z úrovně 0,25 % a během zhruba jednoho roku došlo k jejímu nárůstu na 7 %, na níž setrvává do současnosti.[2]

Průsak měnověpolitických a tržních sazeb do klientských úrokových sazeb z korunových úvěrů nefinančním podnikům je velmi rychlý. Sazby podnikových úvěrů jsou z velké části navázány na tržní sazby PRIBOR a změny měnověpolitických sazeb ČNB se tak do klientských sazeb promítají téměř bezprostředně. Proto se objemově převažující klientská úroková sazba podnikových úvěrů již v červnu 2022 pohybovala v pásmu 8–9 % a od léta 2022 se zvýšila jen zanedbatelně (Graf 1)[3]. Největší objemy čerpaných korunových úvěrů byly podnikům ke konci června 2023 tuzemskými bankami poskytovány s úrokovou sazbou 9–10 %. Naopak distribuce klientských sazeb z eurových úvěrů podnikům se – v návaznosti na růst úrokových sazeb ECB – začala posouvat k výrazně vyšším sazbám až od podzimu 2022 (Graf 2). Eurové financování českých podniků ze strany tuzemských bank se s pokračujícím růstem sazeb ECB zdražuje a ke konci června 2023 se převažující klientská sazba z eurových úvěrů pohybovala v pásmu 5–6 %. Zužující se úrokový diferenciál snižuje atraktivitu eurového financování v očích tuzemských podniků, což se projevuje i v utlumení růstu podílu eurových úvěrů na jejich celkovém úvěrovém zadlužení, který v červnu 2023 dosahoval 48 %.

Graf 1 – Úrokové sazby korunových úvěrů podnikům reagují na nastavení měnověpolitických sazeb prakticky okamžitě
osa x: pásma úrok. sazby v %, osa y: objemy v mld. Kč, stavy korunových úvěrů

Graf 1 – Úrokové sazby korunových úvěrů podnikům reagují na nastavení měnověpolitických sazeb prakticky okamžitě

Graf 2 – Rychlý je i průsak do úrokových sazeb eurových úvěrů, ECB však své měnověpolitické sazby zvyšovala později
osa x: pásma úrok. sazby v %, osa y: objemy v mld. Kč, stavy eurových úvěrů

Graf 2 – Rychlý je i průsak do úrokových sazeb eurových úvěrů, ECB však své měnověpolitické sazby zvyšovala později

Nejdůležitějším úvěrovým produktem pro domácnosti jsou úvěry na bydlení, neboť tvoří téměř 80 % jejich úvěrového zatížení. Drtivou většinu úvěrů na bydlení tvoří hypotéky a velká část hypoték českých domácností má úrokovou sazbu fixovanou na 5 a více let. Vyšším hypotečním sazbám tak při refinancování a refixování hypoték čelila zatím jen poměrně malá část domácností. Tomu odpovídají i velmi malé posuny distribuce klientských úrokových sazeb u celkového stavu úvěrů domácnostem na bydlení (Graf 3). Největší část českých hypoték je nadále úročená sazbou v pásmu 2–3 %. Dopady na hospodaření domácností zatížených hypotékou tak zůstávají omezené a hlavní část transmise probíhá přes výrazný útlum poptávky po nových úvěrech.[4] Jak ilustruje Graf 4, objem nových úvěrů na bydlení oproti polovině roku 2021 výrazně poklesl a sazby těchto úvěrů se výrazně zvýšily. V červnu letošního roku byl největší objem nových úvěrů na bydlení poskytován za úrokovou sazbu 5–6 %.

Graf 3 – Při vyšších úrokových sazbách byla dosud refinancována jen malá část úvěrů na bydlení
osa x: pásma úrok. sazby v %, osa y: objemy v mld. Kč, stavy úvěrů

Graf 3 – Při vyšších úrokových sazbách byla dosud refinancována jen malá část úvěrů na bydlení

Graf 4 – Úrokové sazby z nových úvěrů na bydlení jsou oproti minulosti zřetelně vyšší, objemy prudce poklesly
osa x: pásma úrok. sazby v %, osa y: objemy v mld. Kč, nové úvěry

Graf 4 – Úrokové sazby nových úvěrů na bydlení jsou oproti minulosti zřetelně vyšší, objemy prudce poklesly

U distribucí klientských úrokových sazeb z vkladů podniků a domácností jsou charakteristické dva vrcholy rozdělení. První vrchol s největším objemem vkladů se u podniků nachází u klientské sazby rovné nule. Jak ukazuje Graf 5, podniky objem neúročených vkladů snižují, za dva roky poklesl o přibližně 200 mld. Kč. Druhý vrchol rozdělení klientských sazeb z vkladů se u podniků nachází v pásmu 6–7 %. Objem vysoce úročených podnikových vkladů dále stoupá a v červnu 2023 byla již téměř polovina podnikových depozit úročená sazbou vyšší než 5 %.

Graf 5 – Podniky jsou schopny dosáhnout na depozitní úrokové sazby blízké repo sazbě
osa x: pásma úrok. sazby v %, osa y: objemy v mld. Kč, stavy vkladů

Graf 5 – Podniky jsou schopny dosáhnout na depozitní úrokové sazby blízké repo sazbě
Ještě výraznější než u podniků je první vrchol rozdělení klientských úrokových sazeb u domácností. Objem neúročených vkladů domácností sice klesá, stále ale dosahuje více než 1 bilion Kč. Domácnosti, které hledají vyšší zhodnocení a své vklady aktivně přesouvají do vkladových produktů s vyšším úročením, však jsou schopny dosáhnout na poměrně vysoké sazby. Druhý vrchol rozdělení depozitních klientských sazeb domácností se nachází v pásmu 5–6 %, kde bylo ke konci června uloženo přibližně 550 mld. Kč (Graf 6). Vyšší než 5% úrokovou sazbu měla v červnu 2023 přibližně čtvrtina vkladů domácností.

Graf 6 – Aktivní hledání vyššího úročení umožnilo přesun velké částí vkladů domácností do pásem se sazbou nad 5 %
osa x: pásma úrok. sazby v %, osa y: objemy v mld. Kč, stavy vkladů

Graf 6 – Aktivní hledání vyššího úročení umožnilo přesun velké částí vkladů domácností do pásem se sazbou nad 5 %


[1] Viz čnBlog Klientské úrokové sazby z úvěrů a vkladů v kontextu zvyšování měnověpolitických sazeb.

[2] K datu 30. 6. 2021 byla 2T repo sazba na úrovni 0,5 %, k ostatním datům použitým v grafech (tj. k 30. 6. 2022, k 31. 12. 2022 a k 30. 6. 2023) byla 2T repo sazba na úrovni 7 %. K poslednímu zvýšení 2T repo sazby došlo na zasedání bankovní rady dne 23. 6. 2022.

[3] Pro zachování důvěrnosti individuálních dat jsou v Grafu 1 hodnoty nižší než 10 mld. Kč nahrazeny 0, v Grafu 2 hodnoty nižší než 7 mld. Kč nahrazeny 0, v Grafech 4 a 5 hodnoty nižší než 0,5 mld. Kč nahrazeny 0 a v Grafu 6 hodnoty nižší než 30 mld. Kč nahrazeny 0.

[4] Stále významnější je také prodlužující se doba od výrazného zvýšení 2T repo sazby, která bude dopadat na výši splátek stávajících hypotečních úvěrů, které jsou (nebo v brzké budoucnosti budou) refinancovány. Této skutečnosti se věnuje box Refixace a refinancování hypoték a jejich dopady do výdajů domácností ze ZoMP léto 2023.