Vliv uvolněné měnové politiky na rizikové váhy aplikované domácími bankami

Simona Malovaná, Dominika Kolcunová, Václav Brož

Článek se zabývá vlivem uvolněné měnové politiky na vnímání a měření rizik ze strany domácích bank používajících vlastní interní modely k odhadu rizikových parametrů vstupujících do výpočtu kapitálových požadavků. Nízké úrokové sazby mohou odhady rizikových parametrů ovlivnit buď přímo, nebo nepřímo skrze svůj vliv na růst cen aktiv a pokles jejich volatility, ocenění, firemní cash flow apod. Zároveň mohou nízké úrokové sazby působit na vnímanou rizikovost stávajících dlužníků i nových žadatelů o úvěr, a tím odhady rizikových parametrů dále snižovat. Výsledky empirické analýzy ukazují na existenci kanálu přijímání rizik u bank používajících IRB přístup alespoň pro část expozic, resp. na pozitivní statisticky významný vztah mezi implicitními rizikovými vahami těchto bank a několika vybranými měnověpolitickými proměnnými.

Vydáno: červen 2018

Ke stažení: Tematický článek ve Zprávě o finanční stabilitě 2017/2018 (pdf, 311 kB)