Nástroje pro tlumení výkyvů v úvěrové dynamice v průběhu hospodářského cyklu

Jan Frait, Zlatuše Komárková

Cílem článku je diskuze nástrojů pro snížení procyklického chování bank při poskytování úvěrů. Zvláštní pozornost je věnována otázce, do jaké míry může k procykličnosti finančního systému přispívat i jeho regulatorní rámec. Hlavním předmětem článku je režim dynamického oprávkování, který je v současné době diskutován jako jedna z možných regulatorních reakcí na probíhající globální finanční krizi. Provedená analýza potvrdila, že i české banky tvoří své opravné položky procyklickým způsobem. Dynamické oprávkování by tak v teoretické rovině mohlo i v domácí ekonomice přispívat v dobrých dobách k vytváření polštáře, z něhož by bylo možno čerpat v obdobích ekonomického poklesu. V praktické rovině by však bylo zavedení dynamického oprávkování z řady důvodů problematické a muselo by mu předcházet zajištění jeho souladu s dalšími prvky mezinárodního rámce regulace finančních institucí.

Vydáno: červen 2009

Ke stažení: Tematický článek ve Zprávě o finanční stabilitě 2008/2009 (pdf, 107 kB)