Minimální požadavek na kapitál a způsobilé závazky (MREL): Obecný přístup České národní banky

Tomáš Kahoun

Rámec pro krizové řízení zastoupený v EU směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, která stanoví ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků (BRRD), zavedl minimální požadavek na kapitál a způsobilé závazky (MREL). Tento článek popisuje politické zdůvodnění požadavku na kapitál a způsobilé závazky, jeho povahu a účel v kontextu současného právního a regulatorního rámce. Článek rovněž podrobně vysvětluje hlavní principy obecného přístupu ČNB ke stanovení MREL, přičemž klade důraz na faktory, které je nutné zohlednit při stanovování jeho úrovně a struktury. V závěru článek popisuje specifika domácího bankovního sektoru a diskutuje odhad agregátního schodku pasiv způsobilých pro plnění MREL který budou domácí banky nuceny v nadcházejících letech postupně doplnit. Tento odhad je stanoven na základě obecného přístupu ČNB.

Vydáno: květen 2019

Ke stažení: Tematický článek o finanční stabilitě 4/2019 (pdf, 385 kB)