Záznam z jednání bankovní rady o otázkách finanční stability ČNB dne 14. září 2023

Přítomni: Aleš Michl, Eva Zamrazilová, Jan Frait, Karina Kubelková, Tomáš Holub, Jan Kubíček, Jan Procházka.

Nastavení sazby proticyklické kapitálové rezervy (CCyB)

Jednání bankovní rady bylo zahájeno prezentací sekce finanční stability k nastavení sazby. Podle souhrnného indikátoru finančního cyklu se aktuální míra přijímaných cyklických rizik nachází na nízké úrovni. Sekce na základě provedené podmíněné projekce předpokládá setrvání finančního cyklu poblíž dna i v nejbližších čtvrtletích. V bilancích bank se zároveň postupně snižují nahromaděná cyklická systémová rizika přijatá během  předchozí rostoucí fáze finančního cyklu. Tento vývoj se projevuje v postupném poklesu odhadnutého objemu kapitálu potřebného ke krytí neočekávaných úvěrových ztrát a potenciálního nárůstu rizikových vah úvěrových expozic. Sekce proto doporučila snížení sazby o 25 b. b. na úroveň 2 %.

Členové bankovní rady se shodovali, že na pozadí přechodu ekonomiky do významně utlumené fáze finančního cyklu nedochází k materializaci úvěrových ztrát a snižování sazby odpovídá pozvolnému snižování nahromaděných cyklických systémových rizik v bilancích bank.

K. Kubelková uvítala dopracování metodických přístupů využívaných sekcí ke stanovení sazby rezervy a skutečnost, že výsledky kvantitativních metod jsou v souladu s návrhem sekce. Na základě doporučení sekce a po diskusi se sekcí dohledu podporuje navržené snížení sazby. J. Procházka považoval snížení sazby za vhodnou reakci v situaci finančního cyklu poblíž dna a pozvolného snižování cyklických rizik bez významné materializace úvěrových ztrát. Zmínil také vliv restriktivní měnové politiky, která bude zřejmě i v příštím roce tlumit finanční cyklus a vytváří tak dostatečný časový prostor pro případné zvyšování rezervy v případě potřeby. J. Kubíček souhlasil s návrhem a diskutoval důvody nárůstu úvěrů se zvýšeným úvěrovým rizikem. T. Holub považoval snižování sazby za logický důsledek pozice ekonomiky ve finančním cyklu, který vnímá při stanovení sazby rezervy za klíčový. Poukázal na úroveň indikátoru finančního cyklu na historickém minimu a na vzdálenost aktuální sazby rezervy od sazby standardní. V této souvislosti viděl prostor pro další snižování sazby v budoucnu, pokud finanční cyklus zůstane nadále utlumený. Zároveň upozornil na komplexní povahu vlivů působících na pohyb rizikových vah, které jsou aktuálně významným komponentem při určování sazby dle kvantitativních metod. Současná, relativně nižší úroveň rizikových vah, nemusí dle jeho názoru plně souviset s minulou rostoucí fází finančního cyklu, ale může také vypovídat o trendovém zlepšení kvality úvěrového portfolia. E. Zamrazilová považovala argumenty předložené sekcí za přesvědčivé a diskutovala možná rizika sektoru realitních developerů signalizovaná některými tržními účastníky. J. Frait zmínil absenci úvěrových ztrát na pozadí zpomalující ekonomické aktivity. Takový vývoj je dle jeho názoru v rozporu s pozorovanými vztahy v historii a je přesvědčen, že úvěrové ztráty se mohou se zpožděním dostavit. Na případné ztráty je však bankovní sektor připraven, neboť aktuální kapitálovou vybavenost a ziskovost považuje z hlediska jeho stability za příznivou. Proto vnímá potřebu zohledňovat odeznívání cyklických systémových rizik a podporuje navrhované snížení sazby. Zároveň v reakci na přetrvávající geopolitická rizika a s nimi související ekonomická a finanční rizika upozornil na potřebu diskutovat na příštích jednáních o otázkách finanční stability přístup k nastavení standardní sazby rezervy.

Po diskusi všichni přítomní členové bankovní rady hlasovali pro snížení sazby CCyB pro expozice umístěné v České republice o 25 b. b. na úroveň 2 % platnou od 1. října 2023.

Zapsal: Milan Szabo, sekce finanční stability