What We Know About Monetary Policy Transmission in the Czech Republic: Collection of Empirical Results

Oxana Babecká Kucharčuková, Michal Franta, Dana Hájková, Petr Král, Ivana Kubicová, Anca Podpiera, Branislav Saxa

Článek poskytuje pohled na transmisi měnové politiky v České republice z hlediska dostupných empirických poznatků. Kromě celkového dopadu měnové politiky na inflaci a produkci je užitečné podívat se na jednotlivé kanály transmise, konkrétně na úrokový kanál, kurzový kanál a kanál bohatství. Výsledky potvrzují, že transmise měnových impulsů do reálné ekonomiky funguje v souladu s intuicí, co se týká směru i intenzity. Naše analýzy však zároveň ukazují, že globální finanční a ekonomická krize mohla transmisi poněkud zpomalit a oslabit. Náznaky takových změn ve fungování transmise jsme našli u úrokového kanálu, kde hlavní roli hrají zvýšené rizikové prémie.

JEL kódy: C11, C32, E44, E52, E58

Klíčová slova: bayesovský přístup, transmise měnové politiky, časově proměnlivé parametry, model vektorové autoregrese

Vydáno: říjen 2013

Ke stažení: RPN No. 1/2013 (pdf, 679 kB)