Too Much of a Good Thing? Households’ Macroeconomic Conditions and Credit Dynamics

Martin Hodula, Simona Malovaná, Jan Frait

Zaměřujeme se na vazbu mezi makroekonomickými podmínkami domácností, důvěrou domácností coby investorů a spotřebitelů a poptávkou domácností po úvěrech. Na vzorku 21 zemí OECD empiricky dokládáme vazbu mezi makroekonomickými podmínkami domácností a vývojem úvěrů. Konkrétně zjišťujeme, že: (i) dobře známá procykličnost úvěrů je zesílena v obdobích příznivých makroekonomických podmínek; (ii) daný vztah zesiluje při souběhu příznivých makroekonomických podmínek s optimistickou spotřebitelskou důvěrou; (iii) úvěry domácnostem jsou při poklesu ekonomiky strnulé, zatímco v růstové fázi se vyvíjejí ruku v ruce se zlepšující se ekonomikou.

JEL kódy: F12, F41, F43

Klíčová slova: úvěry, domácnosti, makroekonomické podmínky, panelová data

Vydáno: prosinec 2019

Ke stažení: CNB WP 11/2019 (pdf, 359 kB), Podkladový kód a data (zip, 586)