Are Bayesian Fan Charts Useful for Central Banks? Uncertainty, Forecasting, and Financial Stability Stress Tests

Michal Franta, Jozef Baruník, Roman Horváth, Kateřina Šmídková

Článek demonstruje využití vějířových grafů založených na bayesovském autoregresním (BVAR) modelu pro hodnocení 1) přesnosti předpovědí modelů používaných centrálními bankami a 2) hodnověrnosti zátěžových testů v testech finanční stability. Za použití unikátních dat z ČNB porovnáváme BVAR vějířové grafy pro inflaci, růst HDP, úrokovou míru a směnný kurz s vějířovými grafy publikovanými ČNB, které jsou založené na chybách předcházejících předpovědí. Výsledky naznačují, že na základě Kullback-Lieblerova informačního kritéria BVAR vějířové grafy nejsou v porovnání s grafy ČNB lepší. V článku nicméně ukazujeme, jak BVAR vějířové grafy mohou explicitně brát v úvahu nulovou hranici nominálních úrokových měr, a tak užitečně doplnit vějířové grafy ČNB. Nakonec ukazujeme, jak lze za použití BVAR vějířových grafů ohodnotit, zda jsou makroekonomické scénáře vstupující do zátěžových testů bankovního sektoru dostatečně extrémní.

JEL kódy: E52, E58

Klíčová slova: Bayesovské vektorové autoregrese, inflační cílování, nejistota předpovědi, vějířový graf, zátěžové testy

Vydáno: listopad 2011

Ke stažení: CNB WP No. 10/2011 (pdf, 513 kB)

Publikováno jako: Franta, M., Baruník, J., Horváth, R. and Šmídková, K. (2014): Are Bayesian Fan Charts Useful? The Effect of Zero Lower Bound and Evaluation of Financial Stability Tests. International Journal of Central Banking, 10(1), pp. 159-187.