A Top-down Stress-testing Framework for the Nonfinancial Corporate Sector

Vojtěch Siuda

Tento článek představuje rámec pro provádění simulací a zátěžových testů v sektoru nefinančních podniků. Ten vychází z národních účtů a využívá tzv. tabulky input-output ke sledování šíření šoků mezi jednotlivými součástmi sektoru. Je přitom plně konzistentní s širšími souvislostmi danými jádrovým predikčním modelem a příslušným scénářem. Simulační rámec umožňuje zachytit běžný makroekonomický vývoj, ale lze do něj snadno začlenit také jednorázová opatření, jako jsou vládní kompenzace mezd a platů či úvěrová moratoria. Hlavním výstupem simulace je sada proměnných popisujících výkon a ziskovost jednotlivých odvětví. Tyto proměnné je možné využít pro různé druhy analýz, například modelování úvěrového rizika či analýzy ziskovosti a likvidity. Některé z nich – například prognózování míry defaultu portfolia s využitím algoritmu strojového učení – jsou popsány v článku. Získané historické odhady míry defaultu jsou pro většinu odvětví přesné a ekonomicky smysluplné, přičemž vykazují vysokou spolehlivost i za velmi náročných ekonomických podmínek. Vzhledem k využití národních účtů a své podrobnosti může být model využit k podpoře rozhodovacího procesu a vyhodnocení dopadů stávajících nebo zamýšlených hospodářských politik.  Výhody popsaného přístupu článek ukazuje na dvou rozdílných scénářích.

JEL kódy: G01, G32,  H63

Klíčová slova: úvěrové selhání, predikce míry selhání, přenos ekonomického šoku, input-output tabulky

Vydáno: prosinec 2020

Ke stažení: CNB WP 12/2020 (pdf, 1,5 MB)