Upozornění pro veřejnost na rizika přistoupení k pojistné smlouvě v souvislosti se zakoupením spotřebního zboží a služby

Česká národní banka upozorňuje veřejnost na skutečnost, že sjednání pojištění nemusí nutně představovat uzavření pojistné smlouvy v pravém slova smyslu, ale že se může jednat o tzv. přistoupení do již existujícího pojistného vztahu (k pojistné smlouvě).

Pojištění se sjednává pojistnou smlouvou uzavřenou mezi pojistitelem (pojišťovnou) na straně jedné a pojistníkem na straně druhé. Vedle těchto smluvních stran pojistné smlouvy zde vystupují i jiné subjekty, například pojištěný, oprávněná osoba, poškozený. Všem těmto osobám, tzv. účastníkům pojištění, vznikají určitá práva a povinnosti.

Česká národní banka poukazuje zejména na postavení pojištěného, na jehož život, majetek nebo odpovědnost nebo jinou hodnotu pojistného zájmu se pojištění vztahuje. Jelikož pojištěný není smluvní stranou pojistné smlouvy, nevztahuje se na něho přímo povinnost pojistitele sdělit zákonem stanovené informace před uzavřením pojistné smlouvy a v jejím průběhu.1 Pojištěný není dále oprávněn pojistnou smlouvu a v jejím rámci sjednané pojištění měnit či ukončit, neboť toto právo přísluší pojistníkovi, tedy osobě, která pojistnou smlouvu uzavřela. Ačkoliv tatáž osoba může mít právní postavení pojistníka a zároveň pojištěného, nemusí tomu tak vždy nutně být, na což je nutné brát ohled při výkonu práv a plnění povinností.

V této souvislosti Česká národní banka upozorňuje veřejnost na případy sjednání pojištění spotřebního zboží, cestovního pojištění, pojištění schopnosti splácet úvěr a dalších pojištění, která jsou sjednávána společně se zakoupením spotřebního zboží, příp. služby přímo u prodejce nebo poskytovatele služby. V praxi jsou nemálo četné případy, kdy zákazníci přistupují k již existujícímu pojistnému vztahu, tedy k již uzavřené pojistné smlouvě mezi prodejcem či poskytovatelem služby (např. bankou) a pojistitelem (pojišťovnou), čímž se dostávají do právního postavení pojištěného, nikoliv pojistníka.

Ačkoliv jsou tito zákazníci přistoupením k pojistné smlouvě pojištěni pro případ vzniku pojistné události, jejich práva a povinnosti se liší od těch, která by získali v případě, že by si toto pojištění sjednali přímo nebo prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele s pojistitelem (pojišťovnou), tedy uzavřením individuální pojistné smlouvy, ve které by byli nejen v právním postavení pojištěných, ale současně i v právním postavení pojistníků.

Související doporučení na co se před sjednáním pojištění zaměřit:

Česká národní banka všem zájemcům o pojištění doporučuje, aby se ještě před sjednáním pojištění u prodejců spotřebního zboží, cestovních kanceláří, bank a jiných subjektů ve vlastním zájmu zajímali, zda daný subjekt vystupuje v postavení pojišťovacího zprostředkovatele a pojištění, resp. zda pojistná smlouva je uzavírána jejich prostřednictvím s pojistitelem (pojišťovnou), či zda sjednáním daného pojištění pouze přistupují k již existující pojistné smlouvě.

Česká národní banka současně doporučuje těmto zákazníkům důkladně se seznámit s pojistnou smlouvou a jejími pojistnými podmínkami,včetně ve smlouvě uvedených výluk z pojištění. Nejsou-li tyto smluvní dokumenty dány k dispozici prodejcem ještě před koupí, resp. sjednáním pojištění, měl by si je zákazník vyžádat, neboť bez seznámení se s nimi není schopen zvážit a učinit informované rozhodnutí, zda je daný pojistný produkt (pojištění) pro něho vhodný a splňuje jeho očekávání, resp. zda mu poskytuje očekávanou pojistnou ochranu.

Prostudování těchto dokumentů je nezbytné i z důvodů kontroly, zda jejich obsah skutečně odpovídá tomu, co bylo zákazníkovi ústně sděleno. Takto sdělené informace totiž nemusí vždy korespondovat se skutečnostmi uvedenými ve smluvní dokumentaci. Dále by se zákazníci měli mj. informovat i o možných způsobech ukončení pojištění, které jim přiznává pojistná smlouva uzavřená mezi prodejcem (pojistníkem) a pojistitelem (pojišťovnou), do které by přistoupili v právním postavení pojištěného.


1 Ustanovení § 21a až § 21c zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů.