Upozornění pro veřejnost k nové právní úpravě v oblasti poskytování platebních služeb

Česká národní banka upozorňuje veřejnost na novou právní úpravu v oblasti poskytování platebních služeb. Dne 13. ledna 2018 nabývá účinnosti nový zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, který do českého právního řádu transponuje pravidla vyplývající ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES („PSD2“). Regulace v PSD2 reflektuje především dynamický technologický vývoj v oblasti poskytování platebních služeb v posledních letech, jejím cílem je zejména další rozvoj jednotného integrovaného vnitřního trhu pro platební služby prostřednictvím revize společného právního rámce Evropské unie.

Kromě výše uvedeného posílení jednotného právního rámce pro poskytování platebních služeb na území Evropské unie je cílem nové právní úpravy rovněž zvýšení hospodářské soutěže v oblasti poskytování platebních služeb prostřednictvím otevření finančního trhu novým subjektům, a to zavedením jednotných a srozumitelných pravidel pro nové platební služby, konkrétně služby nepřímého dání platebního příkazu a služby informování o platebním účtu. Tyto služby umožňují jejich uživatelům například pomocí jedné aplikace zadávat platební příkazy k převodu peněžních prostředků z více platebních účtů nebo mít pomocí takovéto aplikace jednodušší přehled o pohybech a zůstatcích na všech svých platebních účtech, vedených u různých poskytovatelů platebních služeb.

Noví i někteří stávající poskytovatelé platebních služeb budou moci nové platební služby poskytovat na základě povolení uděleného jim Českou národní bankou nebo orgánem dohledu domovského členského státu, jedná-li se o zahraničního poskytovatele se sídlem v jiném členském státě. Tito poskytovatelé budou muset zároveň splňovat technická, organizační a bezpečnostní kritéria pro přístup do systémů poskytovatelů, kteří vedou platební účty (zejména bank a platebních institucí). Nová právní úprava ukládá poskytovatelům platebních služeb, kteří vedou platební účty přístupné prostřednictvím internetu, povinnost umožnit poskytovatelům, kteří budou se souhlasem klienta poskytovat službu nepřímého dání platebního příkazu nebo informování o platebním účtu, přístup k informacím o platebním účtu klienta, za účelem provedení klientem zadaného platebního příkazu nebo poskytnutí informace o jeho účtu, a to např. prostřednictvím tzv. API (rozhraní pro programování aplikací).

Nové služby v oblasti poskytování platebních služeb však mohou přinášet i určitá rizika, spojená zejména s ochranou osobních údajů a citlivých dat uživatelů platebních služeb. PSD2 proto klade důraz rovněž na zajištění silnější ochrany spotřebitele nebo zavádění bezpečnějších metod přístupu k platebním účtům, např. zavedením povinného silného ověření uživatele při využívání služeb vzdáleným způsobem. Přes uvedená opatření, která zavádí regulace PSD2, resp. nový zákon o platebním styku a která mají za cíl zmírnění možných rizik, Česká národní banka doporučuje veřejnosti v souvislosti s novými možnostmi při využívání platebních služeb, prostřednictvím kterých umožní třetím stranám přístup ke svým platebním účtům, pečlivě zjišťovat veškeré informace o dané službě a o subjektu, který tuto službu poskytuje. Česká národní banka rovněž doporučuje veřejnosti dodržovat pravidla bezpečného chování v prostředí elektronického bankovnictví a věnovat pozornost ochraně svých osobních údajů a citlivých dat při vzdáleném ovládání svých účtů, nejen při využívání nových platebních služeb, ale i při využívání elektronického bankovnictví obecně1.

Poskytovatele platebních služeb, kteří získali povolení od České národní banky k provozování své činnosti nebo kteří poskytují své služby na území České republiky v rámci tzv. jednotné licence, je možné dohledat v seznamech regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu dostupných na webové stránce České národní banky /cs/dohled-financni-trh/seznamy/. Rovněž poskytovatelé, kteří zažádají o povolení k poskytování výše uvedených nových služeb od České národní banky a získají ho, budou uvedeni v těchto seznamech. Česká národní banka v této souvislosti doplňuje, že zahraniční poskytovatelé se sídlem v jiném členském státě, kteří získají povolení k poskytování nových platebních služeb od orgánu dohledu jejich domovského členského státu a budou poskytovat své služby i v České republice, nemusí ve všech případech podléhat dohledu České národní banky, i tito zahraniční poskytovatelé se sídlem v jiném členském státě však budou registrováni v příslušných seznamech, vedených orgány dohledu jejich domovského členského státu, které těmto poskytovatelům udělí povolení k poskytování nových platebních služeb.


1 viz Upozornění České národní banky na rizika spojená s využíváním elektronického bankovnictví.