Upozornění pro úvěrové instituce

provozující svoji činnost na území České republiky na základě oprávnění uděleného ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska s ohledem na konec přechodného období

Česká národní banka upozorňuje zahraniční úvěrové instituce, které provozují svoji činnost na území České republiky na základě oprávnění uděleného ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „UK“) včetně Gibraltaru (dále jen „zahraniční úvěrové instituce“), že po uplynutí přechodného období dle čl. 126 Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „přechodné období“), tj. od 1. 1. 2021, zanikne těmto zahraničním úvěrovým institucím oprávnění k provozování jejich činnosti na území České republiky (tzv. jednotný evropský pas).

Pokud v rámci případné dohody o budoucím vztahu mezi UK a Evropskou unií nedojde k úpravě, která by po uplynutí přechodného období umožňovala pokračování jednotného evropského pasu pro úvěrové instituce, budou zahraniční úvěrové instituce po uplynutí přechodného období oprávněny na území České republiky vykonávat pouze činnosti, které jsou nezbytné k vypořádání pohledávek a dluhů ze smluv uzavřených před koncem přechodného období a k ukončování svých aktivit na území České republiky, nebo k získání oprávnění k provozování své další činnosti podle platné legislativy České republiky. Zahraniční úvěrové instituce nebudou oprávněny zakládat závazky nové ani nijak měnit rozsah stávajících závazků.

Česká národní banka očekává, že zahraniční úvěrové instituce budou informovat jednotlivé klienty a oprávněné osoby o právních důsledcích konce přechodného období pro práva a povinnosti vyplývající z uzavřených smluv, a dále o krocích, které budou zahraničními úvěrovými institucemi učiněny k vypořádání pohledávek a dluhů z těchto smluv. Česká národní banka zároveň očekává, že splnění shora uvedeného budou zahraniční úvěrové instituce schopny na vyžádání České národní bance doložit.

Česká národní banka upozorňuje, že pokud poskytování služeb zahraničních úvěrových institucí nebude upraveno v dohodě o budoucím vztahu mezi UK a Evropskou unií, bude další působení těchto zahraničních úvěrových institucí od 1. 1. 2021 na území České republiky nad rámec výše uvedených činností považováno za jednání v rozporu se zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, jestliže zahraniční úvěrové instituce nebudou splňovat požadavky na provozování své činnosti podle tohoto zákona. V takovém případě budou zahraniční úvěrové instituce vyškrtnuty z vnitrostátního rejstříku úvěrových institucí k datu uplynutí přechodného období a bude k nim přistupováno jako k institucím ze třetích zemí.

Česká národní banka bude vykonávat dohled nad dodržováním povinností zahraničních úvěrových institucí na území České republiky (tj. zákazu uzavírání nových smluv a změn rozsahu stávajících závazků).