Upozornění pro pojišťovny

provozující svoji činnost na území České republiky na základě oprávnění uděleného ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska s ohledem na konec přechodného období

Česká národní banka upozorňuje zahraniční pojišťovny, které provozují svoji činnost na území České republiky na základě oprávnění uděleného ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „UK“) včetně Gibraltaru (dále jen „zahraniční pojišťovny“), že po uplynutí přechodného období dle čl. 126 Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „přechodné období“), tj. od 1. 1. 2021, zanikne těmto zahraničním pojišťovnám oprávnění k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky (tzv. jednotný evropský pas).

Pokud v rámci případné dohody o budoucím vztahu mezi UK a Evropskou unií nedojde k úpravě, která by po uplynutí přechodného období umožňovala pokračování jednotného evropského pasu pro pojišťovnictví, budou zahraniční pojišťovny po uplynutí přechodného období oprávněny na území České republiky  vykonávat pouze činnosti, které jsou nezbytné k vypořádání závazků ze smluv uzavřených před koncem přechodného období a k ukončování své činnosti na území České republiky nebo k získání oprávnění k provozování své další činnosti podle platné legislativy České republiky. Zahraniční pojišťovny nebudou oprávněny zakládat závazky nové ani nijak měnit rozsah stávajících závazků. K poskytování pojišťovacích služeb je nutné povolení k provozování pojišťovací činnosti podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Česká národní banka očekává, že zahraniční pojišťovny budou informovat jednotlivé pojistníky a oprávněné osoby o právních důsledcích konce přechodného období pro práva a povinnosti vyplývající z uzavřených pojistných smluv, a dále o krocích, které budou zahraničními pojišťovnami učiněny k vypořádání všech pohledávek a dluhů z těchto pojistných smluv. Česká národní banka zároveň očekává, že splnění shora uvedeného budou zahraniční pojišťovny schopny na vyžádání České národní bance doložit.

Česká národní banka upozorňuje, že pokud poskytování služeb zahraničních pojišťoven nebude upraveno v dohodě o budoucím vztahu mezi UK a Evropskou unií, bude další působení těchto zahraničních pojišťoven od 1. 1. 2021 na území České republiky nad rámec výše uvedených činností považováno za jednání v rozporu se zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, jestliže zahraniční pojišťovny nebudou splňovat požadavky na provozování pojišťovací činnosti podle tohoto zákona. V takovém případě budou zahraniční pojišťovny vyškrtnuty z vnitrostátního rejstříku pojišťoven k datu uplynutí přechodného období.

Česká národní banka bude vykonávat dohled nad dodržováním povinností zahraničními pojišťovnami na území České republiky (tj. zákazu uzavírání nových smluv a změn rozsahu stávajících závazků). Česká národní banka bude k těmto zahraničním pojišťovnám přistupovat jako k institucím ze třetích zemí v souladu s osmým „doporučením EIOPA pro pojišťovací sektor s ohledem na vystoupení UK z Evropské unie“ zveřejněného dne 19. února 2019[1] a v oblasti regulace a dohledu nad těmito institucemi bude postupovat v souladu s tímto dokumentem.


[1] Recommendations for the insurance sector in light of the United Kingdom withdrawing from the European Union. Dostupné zde: https://www.eiopa.europa.eu/content/recommendations-insurance-sector-light-united-kingdom-withdrawing-european-union_en?source=search.