Upozornění pro finanční instituce mimo úvěrových institucí a pojišťoven

provozující svoji činnost na území České republiky na základě oprávnění uděleného ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska s ohledem na konec přechodného období

Česká národní banka upozorňuje zahraniční finanční instituce, jiné než úvěrové instituce a pojišťovny, které provozují svoji činnost na území České republiky na základě oprávnění uděleného ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „UK“) včetně Gibraltaru (dále jen „dotčené instituce“), že po uplynutí přechodného období dle čl. 126 Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „přechodné období“), tj. od 1. 1. 2021, zanikne těmto dotčeným institucím oprávnění k provozování jejich činnosti na území České republiky (tzv. jednotný evropský pas).

Pokud v rámci případné dohody o budoucím vztahu mezi UK a Evropskou unií, nedojde k úpravě, která by po uplynutí přechodného období umožňovala pokračování jednotného evropského pasu pro dotčené instituce, či pokud Evropská komise nevydá v souladu s platnou legislativou rozhodnutí o dohledové a regulatorní rovnocennosti, budou dotčené instituce po uplynutí přechodného období oprávněny na území České republiky vykonávat pouze činnosti, které jsou nezbytné k vypořádání pohledávek a dluhů ze smluv uzavřených před koncem přechodného období, k ukončování svých aktivit na území České republiky, nebo k získání oprávnění k provozování své další činnosti podle platné legislativy České republiky. Dotčené instituce nebudou oprávněny zakládat závazky nové ani nijak měnit rozsah stávajících závazků.

Česká národní banka očekává, že dotčené instituce budou informovat jednotlivé klienty a oprávněné osoby o právních důsledcích konce přechodného období pro práva a povinnosti vyplývající z uzavřených smluv, a dále o krocích, které budou dotčenými institucemi učiněny k vypořádání všech pohledávek a dluhů z těchto smluv. Česká národní banka zároveň očekává, že splnění shora uvedeného budou dotčené instituce schopny na vyžádání České národní bance doložit.

Česká národní banka upozorňuje, že pokud poskytování služeb dotčených institucí nebude upraveno v dohodě o budoucím vztahu mezi UK a Evropskou unií, případně rozhodnutím Evropské komise o dohledové a regulatorní rovnocennosti, bude další působení těchto dotčených institucí od 1. 1. 2021 na území České republiky nad rámec výše uvedených činností považováno za jednání v rozporu s příslušnými sektorovými předpisy, jestliže dotčené instituce nebudou splňovat požadavky na provozování své činnosti podle těchto předpisů. V takovém případě budou dotčené instituce vyškrtnuty z vnitrostátního rejstříku příslušných finančních institucí k datu uplynutí přechodného období a bude k nim následně přistupováno jako k institucím ze třetích zemí.

Česká národní banka bude vykonávat dohled nad dodržováním povinností (tj. zákazu uzavírání nových smluv a změn rozsahu stávajících závazků) ze strany dotčených institucí na území České republiky.