Upozornění na rizika spojená s obchodováním s rozdílovými smlouvami (CFD)

Na Českou národní banku se obrací mnoho osob, které utrpěly vysoké ztráty při obchodování s  tzv. rozdílovými smlouvami (contracts for diferences, dále jen „CFD“)[1]. Tyto osoby jsou nejčastěji zákazníky společností, které jsou licencovanými zahraničními obchodníky s cennými papíry, vyskytují se však i nabídky poskytovatelů CFD, kteří žádnou licenci nemají a činnost vykonávají neoprávněně. Poskytovatelé CFD sami sebe označují jako „broker“, „forexový obchodník“, „CFD broker“ apod. V současné době nemá žádný poskytovatel CFD povolení k poskytování investičních služeb vydané ČNB.

ČNB považuje za vhodné upozornit na některá rizika, která by měli potenciální zákazníci důkladně zvážit.

  1. CFD jsou vysoce spekulativní a rizikové produkty, které obecně nejsou vhodné pro investování.
  2. Při obchodování s CFD dochází u 74–89 % účtů retailových investorů ke vzniku ztráty.
  3. Ztráta zákazníka z obchodu s CFD představuje zisk pro obchodníka s cennými papíry.
  4. Pravděpodobnost, že obchodováním s CFD dosáhnete zisků, je velmi malá.
  5. Zákazník má odpovědnost za svá rozhodnutí.
  6. Smlouva s poskytovatelem CFD a informace o vašich znalostech a zkušenostech nejsou formalita.
  7. Licencovaní poskytovatelé CFD mají licenci zahraničních orgánů dohledu, nikoliv ČNB. V případě sporu budete jednat se zahraničními subjekty.

Vlastnosti a rizika CFD

1. Nevhodný produkt pro neprofesionální klienty

Obchody s CFD jsou pro naprostou většinu neprofesionálních zákazníků nevhodné. Pro svoji krátkodobost (investice se odehraje v rámci minut nebo hodin) a ryze spekulativní povahu se nejedná o produkt vhodný pro investování. Obchodovat s CFD by měli jen profesionální nebo velmi zkušení neprofesionální zákazníci, kteří tomuto produktu dostatečně rozumí.

Průzkumy provedené v letech 2015 až 2017 v několika evropských zemích ukázaly, že v průměru 74–89 % retailových zákazníků obchodujících s CFD utrpělo ztráty[2]. Jednotliví poskytovatelé CFD jsou povinni zveřejnit, jak vysoký je tento podíl u jejich zákazníků.

2. Složitý produkt

2.1 Nestandardizovaný produkt

CFD nejsou standardizovaným produktem. Každý poskytovatel CFD má své vlastní individuální podmínky a účtuje i rozdílné náklady.

2.2 Netransparentní stanovování cen

Nákupní a prodejní ceny CFD jsou odvozovány od hodnoty podkladových aktiv. Zdroje cen a kotací podkladových aktiv však zpravidla není možné hodnověrně ověřit. Současně zákazníci nemohou zpravidla ověřit, jak je ve vztahu k jednotlivým pokynům zákazníků stanovováno cenové rozpětí (tzv. spready), obchodníci si totiž často vyhrazují právo jejich úpravy s ohledem na aktuální tržní podmínky. Z téhož důvodu je problematické ověřit i objektivitu grafů a nástrojů technické analýzy, na jejichž základě zákazníci pokyny zadávají. V obchodní platformě se rovněž mohou vyskytovat časové prodlevy mezi okamžikem, kdy zákazník podá pokyn k prodeji nebo nákupu CFD, a okamžikem jeho skutečného provedení. Pokud se v takovém případě pohne trh v neprospěch zákazníka, nebude pokyn zákazníka realizován za cenu, kterou při jeho podání očekával. Platformou nabízené ceny a pokyny zákazníků jsou zpracovávány algoritmy, jejichž funkcionalitu rovněž nelze běžnými prostředky ověřit. Zákazník tak nemá možnost si z nezávislých zdrojů ověřit, jestli mu byla poskytnuta spravedlivá cena.

2.3 Náklady spojené s investicí

S CFD jsou spojeny také různé druhy nákladů, které mají dopad na skutečně dosažený zisk. Náklady spojené s obchody s CFD vždy zahrnují rozdíl mezi nabízenou cenou pro nákup a prodej (tzv. spread, který zákazník nemá možnost ovlivnit), úroky (např. úroky za držení otevřené pozice přes noc, tzv. swapy), poplatky za správu účtu a daně. Výpočet těchto nákladů může být složitý a náklady mohou převýšit hrubé zisky z investice.

3. Rizikový produkt

3.1 Pákový efekt

Hlavní riziko CFD  spočívá v pákovém efektu, který v závislosti na velikosti páky znásobuje zisky nebo ztráty. I když je páka pro CFD nabízené neprofesionálním zákazníkům omezená (viz dále), neznamená to, že by šlo o produkty bezpečné nebo jednoduché. Při obchodování s využitím finanční páky je proto možné, že zákazník přijde o veškeré investované prostředky. Pákový efekt rovněž ovlivňuje výkonnost investice tím, že zvyšuje dopad transakčních nákladů, protože ty jsou odvozovány z celého objemu transakce, nikoliv pouze ze zákazníkem složené marže.

3.2 Automatické uzavírání pozic

Marže (neboli záloha či vstupní investice), kterou musí zákazník udržovat jako zajištění u poskytovatele CFD, se zpravidla průběžně přepočítává podle změn hodnoty podkladových aktiv. V případě poklesu hodnoty marže (který odpovídá poklesu hodnoty podkladového aktiva) bude poskytovatel CFD vyžadovat okamžité doplnění marže na její původní hodnotu. Pokud zákazník není schopen doplnit marži ve  velmi krátké lhůtě, má poskytovatel CFD právo jeho pozici uzavřít i bez jeho souhlasu.

3.3 Stop loss

Používání pokynů typu stop loss u CFD může u zákazníků vzbudit klamný dojem, že pokyn stop loss zaručuje provedení pokynu za předem stanovenou cenu a tím i garanci jednoznačného omezení ztráty. Pokyny stop loss však nezaručují provedení obchodu za stanovenou cenu, nýbrž pouze odeslání pokynu na trh, pokud hodnota CFD dosáhne stanovené úrovně. V případě prudké změny ceny podkladového aktiva se cena, za kterou se obchod s CFD následně uskuteční, může lišit od úrovně, na kterou zákazník pokyn stop loss nastavil.

4. Krátkodobý obchod

CFD nejsou vhodné pro obchody typu „koupit a držet“. Zpravidla vyžadují soustavné sledování v krátkém časovém období (minuty/hodiny/dny). Držení otevřené pozice přes noc je spojeno se zvýšeným rizikem a dodatečnými náklady.

5. Střet zájmů

Poskytování investičních služeb k CFD je spojeno se střetem zájmů mezi příslušným poskytovatelem CFD a jeho zákazníky. Zákazník uzavírá obchod přímo s poskytovatelem CFD za jím stanovených podmínek. Zisk zákazníka proto představuje ztrátu pro poskytovatele CFD a naopak. Pokud někdo zprostředkuje zákazníkovi uzavření obchodů s jiným poskytovatelem CFD, může být odměňován podílem na zisku poskytovatele CFD z obchodů uzavřených tímto zákazníkem.

Omezení distribuce a obchodování s CFD

ČNB vydala dne 25. července 2019 opatření obecné povahy ohledně produktové intervence ve vztahu k rozdílovým smlouvám. Tímto opatřením se obchodníkům s cennými papíry, včetně zahraničních, zakazuje uvádět na trh, distribuovat a prodávat neprofesionálním zákazníkům CFD,  pokud nejsou ze strany poskytovatele CFD splněny všechny podmínky stanovené na ochranu neprofesionálních zákazníků. Podmínkami jsou např. omezení páky pro jednotlivé skupiny aktiv, opatření na omezení ztráty (pozice bude uzavřena, pokud prostředky na účtu klesnou na polovinu počáteční marže, zůstatek zákaznického účtu se nesmí dostat do záporu), zákaz bonusů a jiných výhod jako odměny za obchodování s CFD a specifické varování před riziky uvádějící, kolik zákazníků utrpělo ztráty. Celý text opatření a přesné znění výše uvedených podmínek naleznete na webových stránkách ČNB.

Opatření navazuje na rozhodnutí Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) o dočasném omezení rozdílových smluv v Evropské unii. Obdobné opatření ve vztahu k CFD přijala rovněž naprostá většina orgánů dohledu členských států Evropské unie.

Smlouva a informace, které o sobě poskytnete, nejsou formalita

ČNB doporučuje neprofesionálním zákazníkům, aby se zdrželi následujícího jednání:

1. Profesionální zákazníci na žádost

Nezkušení zákazníci bez znalostí vlastností a rizik CFD podávají žádosti, aby k nim poskytovatel CFD přistupoval jako k zákazníkům profesionálním, na které neplatí omezení zavedená produktovou intervencí ČNB. Motivací k takovému jednání je např. příslib poskytnutí určitých výhod (např. menší spready), možnost využívat vyšší páku, což je prezentováno jako možnost dosažení vyšších zisků apod. Rizika takového přístupu přitom bývají zcela opomíjena.

Profesionálnímu zákazníkovi na žádost tedy mohou být nabízeny a poskytovány CFD s neomezeně vysokou pákou, není mu poskytována ochrana před záporným zůstatkem apod.

2. Nadhodnocování úrovně znalostí a zkušeností

Někteří zákazníci mají tendenci nadhodnocovat úroveň svých znalostí týkajících se jak obecně obchodování na kapitálovém trhu, tak zejména znalostí vztahujících se k CFD. Informace, které o svých znalostech a zkušenostech poskytovateli CFD sdělíte, nejsou formalita. Případný příslib, že zákazníkovi s obchodováním pomohou pracovníci poskytovatele CFD, nemůže nahradit nedostatek vlastních znalostí.

3. Odpovědnost zákazníka za vlastní rozhodnutí

Zákazníci bez dostatečných znalostí a zkušeností s obchodováním s CFD se často domnívají, že mohou dosáhnout zisku přesným následováním rad a doporučení poskytovatele CFD. Někteří zákazníci natolik důvěřují osobám spolupracujícím s poskytovateli CFD, že se jim nezdráhají poskytnout přístupové údaje k obchodnímu účtu, aby za mě mohli zadávat pokyny k nákupu či prodeji. Odpovědnost za výsledek obchodování, kterým je ve většině případů ztráta, však nese zákazník.

Zákazníci při uzavírání smluvního vztahu s poskytovatelem CFD (a to i v případě, že je uzavírán prostřednictvím internetu) potvrzují, že se seznámili s obsahem smluvního vztahu či obchodními podmínkami. Před zahájením obchodování rovněž obdrží další povinné informace, např. o rizicích obchodování, kategorizaci klienta, apod. Zákazník by se měl před zahájením obchodování se všemi dokumenty důkladně seznámit. V některých případech mají zákazníci tendenci více důvěřovat informacím, které jsou jim sděleny v osobní komunikaci, a svá rozhodnutí k obchodování činit na jejich základě. Pro zákazníka může být později obtížné prokázat, že mu byly při osobním nebo telefonickém jednání sděleny informace, které neodpovídají smlouvě či písemně poskytnutým materiálům.

Dohled ČNB nad zahraničními obchodníky s cennými papíry

ČNB nevykonává dohled nad každým obchodníkem s cennými papíry, který je oprávněn poskytovat českým zákazníkům investiční služby. Obchodníci s cennými papíry z jiných členských států Evropské unie podléhají dohledu ČNB pouze v omezeném rozsahu či vůbec, a to s ohledem na způsob, kterým poskytují v České republice investiční služby. V současné době mohou zahraniční obchodníci s cennými papíry poskytovat investiční služby dvěma způsoby, případně jejich kombinací:

1. Způsob přeshraničního poskytování investičních služeb

1.1 Prostřednictvím pobočky

Dohled nad činností pobočky nevykonává pouze jeden orgán dohledu, nýbrž je rozdělen mezi domovský orgán dohledu a ČNB. ČNB dohlíží na dodržování povinností stanovených v § 24 odst. 5 zákona o podnikání na kapitálovém trhu[3] (např. pravidla jednání se zákazníky či plnění informačních povinností), a to ohledně investičních služeb poskytovaných prostřednictvím pobočky na území České republiky. Ve vztahu ke všem zbývajícím povinnostem, které nejsou uvedeny ve zmíněném ustanovení zákona, je k dohledu příslušný domovský orgán dohledu. Za poskytování investičních služeb prostřednictvím pobočky se považuje rovněž situace, kdy tyto služby poskytuje vázaný zástupce.

1.2 Přeshraničně bez pobočky

Oprávnění k přeshraničnímu poskytování služeb vzniká na základě oznámení (tzv. notifikace) úmyslu zahájit poskytování investičních služeb v České republice bez umístění pobočky. V takovém případě není ČNB oprávněna vykonávat dohled, orgánem dohledu je výlučně orgán domovského státu zahraničního obchodníka, který mu udělil povolení k činnosti.

I v případech, kdy je komunikace se zákazníkem vedena v českém jazyce, nemusí se jednat o subjekt podléhající dohledu ČNB.

Z webových stránek subjektů provozujících různé obchodní platformy lze často jen obtížně dohledat informace o těchto subjektech a jurisdikcích, ve kterých působí.

2. Možnosti ČNB k nápravě protiprávního jednání

Pokud zákazník upozorní ČNB na své podezření, že se zahraniční poskytovatel CFD dopouští protiprávního jednání, má ČNB jen limitované možnosti, jak s takovým podnětem naložit.

2.1 Při poskytování služeb prostřednictvím pobočky

ČNB se může s ohledem na své pravomoci zabývat takovými stížnostmi, které se týkají investičních služeb poskytovaných pobočkou a současně se vztahují k povinnostem vyjmenovaným v § 24 odst. 5 zákona o podnikání na kapitálovém trhu (ve vztahu k stížnostem zákazníků půjde zpravidla o dodržování pravidel jednání se zákazníky a uchovávání dokumentů a záznamů).

Jestliže je ve vztahu k těmto povinnostem zjištěno pochybení, ČNB upozorní zahraničního obchodníka s cennými papíry a požádá ho o zjednání nápravy. Pokud není náprava zjednána, může být opatření k nápravě uloženo ve správním řízení a v případě jeho nesplnění může být uložena pokuta. 

2.2 Při přeshraničním poskytování investičních služeb

V případě, kdy zákazníkovi poskytoval investiční služby přímo zahraniční obchodník s cennými papíry, nebo kdy se jedná o jiné povinnosti, než které jsou uvedeny v § 24 odst. 5 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, není ČNB příslušná k výkonu dohledu. Pokud je stížnost zákazníka dostatečně průkazná a je z ní zřejmé, že zahraniční obchodník s cennými papíry porušil povinnosti, které jsou mu uloženy na základě práva Evropské unie, upozorní ČNB na tuto skutečnost orgán dohledu domovského členského státu.

Pokud stížnost neobsahuje relevantní důkazy, které by byly způsobilé prokázat pochybení zahraničního obchodníka s cennými papíry, nemá ČNB možnost, jak tvrzení zákazníka ověřit. ČNB totiž není oprávněna vyžadovat informace přímo od zahraničního obchodníka s cennými papíry. S podezřeními na porušení povinností zahraničního obchodníka s cennými papíry, která nejsou podložena relevantními důkazy, se proto musí zákazníci obracet přímo na orgán dohledu domovského státu.

Kdo může zákazníkům pomoci vyřešit jejich individuální stížnost

ČNB upozorňuje, že se zabývá jednáním subjektů působících na finančním trhu pouze z pohledu plnění zákonných veřejnoprávních povinností, nad jejichž dodržováním vykonává dohled. Není však oprávněna zasahovat do řešení individuálních reklamací investorů, rozhodovat o případné náhradě škody či neplatnosti smluvních ujednání ani jiným způsobem zasahovat do soukromoprávních vztahů mezi obchodníky s cennými papíry a jejich zákazníky.

V případě řešení soukromoprávních sporů se investoři mohou obracet na příslušný soud nebo finančního arbitra. V případě sporů s obchodníky s cennými papíry z jiného členského státu Evropské unie mají investoři možnost obrátit se na finančního ombudsmana členského státu, v němž je zahraniční obchodník s cennými papíry usazen. V takovém případě je také možné požádat finančního arbitra o asistenci (podrobněji viz zde).

V souvislosti s podáváním stížností finančnímu arbitrovi je však třeba vzít na vědomí, že finanční arbitr se může podnětem investora zabývat pouze v případě, pokud byl podán nejpozději do 1 roku ode dne, kdy zákazník u obchodníka s cennými papíry poprvé uplatnil své právo, které je předmětem sporu. S obdobným časovým omezení je možné se setkat i v případě finančních ombudsmanů z jiných členských států Evropské unie.[4]


[1] CFD jsou investičními nástroji ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 písm. f) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

[2] Viz část 2.3 odůvodnění produktových intervencí v rozhodnutí ESMA č. 2018/796 o dočasném omezení rozdílových smluv v EU, dostupného pod odkazem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32018X0601(02).

[3] zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

[4] Např. kyperského finančního ombudsmana je nezbytné kontaktovat v průběhu čtyř měsíců od okamžiku, kdy zákazník obdržel odpověď kyperského obchodníka s cennými papíry, v Řecku se jedná o lhůtu roční, apod.