Sdělení k některým omezením týkajícím se vkladů členů družstevních záložen a podstatě „pravidla desetinásobku“

Česká národní banka v souvislosti s aktuální situací na trhu depozit v prostředí zvyšujících se úrokových sazeb opakovaně informuje veřejnost ve vztahu k zákonu o spořitelních a úvěrních družstvech[1], že na základní členské vklady a další členské vklady členů družstevních záložen (dále jen „členský vklad“) se nevztahuje pojištění pohledávek z vkladů zajišťované Garančním systémem finančního trhu. Za členský vklad tedy nenáleží v případě platební neschopnosti družstevní záložny náhrada z Fondu pojištění vkladů.

V tomto kontextu je důležité dále zdůraznit, že členským vkladem se člen družstevní záložny podílí na základním kapitálu družstevní záložny a z členství v záložně vyplývají práva a povinnosti stanovené legislativou. Vypořádání členského vkladu v rámci ukončení členství v družstevní záložně je pak závislé také na hospodářském výsledku družstevní záložny, a to dle podmínek určených ve stanovách. Tím lze ilustrovat odlišnost principu členství v družstevní záložně od běžného ukládání prostředků do depozitních produktů u bank. Z tohoto důvodu by se také členové měli aktivně zajímat o hospodaření družstevní záložny.

Pravidlo desetinásobku pak určuje, že souhrn vkladů člena spojený s úrokem nebo obdobnou výhodou, které člen vložil do družstevní záložny 1. 7. 2015 nebo později, nemůže překročit desetinásobek souhrnu jeho splaceného členského vkladu.

Česká národní banka proto doporučuje, aby stávající či budoucí členové družstevních záložen v rámci svého rozhodování o uzavření smlouvy o vkladovém produktu a rozhodování o výši členského vkladu vzali mimo pravidlo desetinásobku v potaz, že se na členský vklad nevztahuje pojištění pohledávek z vkladů a dále omezení související s jeho vypořádáním.  


[1] Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.