Informace pro veřejnost k postavení úvěrových institucí

provozujících svoji činnost na území České republiky na základě oprávnění uděleného ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska s ohledem na konec přechodného období

Česká národní banka informuje klienty a oprávněné osoby, které mají uzavřeny smluvní vztahy se zahraničními úvěrovými institucemi poskytujícími produkty a služby na území České republiky na základě oprávnění uděleného ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „UK“) včetně Gibraltaru (dále jen „zahraniční úvěrové instituce“), že po uplynutí přechodného období dle čl. 126 Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „přechodné období“), tj. od 1. 1. 2021, zanikne těmto zahraničním úvěrovým institucím oprávnění k provozování jejich činnosti na území České republiky (tzv. jednotný evropský pas).

Zahraniční úvěrové instituce budou oprávněny na území České republiky vykonávat jen ty činnosti, které jsou nezbytné k vypořádání pohledávek a dluhů ze smluv uzavřených před koncem přechodného období. Zahraniční úvěrové instituce nesmí uzavírat nové smluvní vztahy ani nijak rozšiřovat rozsah již uzavřených závazků. Svoji další činnost by měly směřovat pouze k vyrovnání závazků na území České republiky a ukončování své činnosti na území České republiky. K poskytování služeb úvěrových institucí je nutné oprávnění k provozování činnosti úvěrové instituce podle požadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

Případný zánik oprávnění zahraničních úvěrových institucí k provozování činnosti na území České republiky nemá vliv na platnost uzavřených smluv.

V případě, že máte se zahraniční úvěrovou institucí uzavřenou smlouvu, nebo jste oprávněnou osobou z takovéto smlouvy, očekává Česká národní banka, že Vás zahraniční úvěrová instituce seznámí s právními důsledky, které bude mít konec přechodného období pro práva a povinnosti plynoucí z uzavřených smluv, a rovněž s kroky, které bude zahraniční úvěrová instituce činit k vypořádání všech pohledávek a dluhů z těchto smluv.

Česká národní banka bude vykonávat dohled nad dodržováním povinností zahraničními úvěrovými institucemi na území České republiky.

Česká národní banka ovšem nebude vykonávat dohled nad pravidly jednání se zákazníky, jde-li o poskytovatele služeb, kteří mají sídlo v UK a v ČR vykonávají svou činnost jinak než prostřednictvím pobočky či jiné trvalé přítomnosti (např. přeshraničně prostřednictvím internetu).