Informace pro veřejnost k postavení pojišťoven

poskytujících služby na území České republiky na základě oprávnění uděleného ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska s ohledem na konec přechodného období

Česká národní banka informuje pojistníky a oprávněné osoby, které mají uzavřeny pojistné smlouvy se zahraničními pojišťovnami poskytujícími pojištění na území České republiky na základě oprávnění uděleného ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „UK“) včetně Gibraltaru (dále jen „zahraniční pojišťovny“) nebo přijímají plnění z těchto smluv, že po uplynutí přechodného období dle čl. 126 Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „přechodné období“), tj. od 1. 1. 2021, zanikne těmto zahraničním pojišťovnám oprávnění k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky (tzv. jednotný evropský pas).

Zahraniční pojišťovny budou na území České republiky oprávněny vykonávat jen ty činnosti, které jsou nezbytné k vypořádání závazků ze smluvních vztahů uzavřených před koncem přechodného období. Zahraniční pojišťovny nesmí uzavírat nové smluvní vztahy ani nijak rozšiřovat rozsah stávajících závazků. Svoji další činnost by měly směřovat pouze k vyrovnání závazků na území České republiky a ukončování své činnosti na území České republiky. K poskytování pojišťovacích služeb je nutné oprávnění k provozování pojišťovací činnosti podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Případný zánik oprávnění zahraničních pojišťoven k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky nemá vliv na platnost uzavřených pojistných smluv.

V případě, že máte se zahraniční pojišťovnou uzavřenou pojistnou smlouvu, nebo jste oprávněnou osobou z takovéto pojistné smlouvy, očekává Česká národní banka, že Vás zahraniční pojišťovna seznámí s právními důsledky, které má uplynutí přechodného období pro práva a povinnosti plynoucí z uzavřených pojistných smluv, a rovněž s kroky, které bude zahraniční pojišťovna činit k vypořádání všech pohledávek a dluhů z těchto pojistných smluv.

Dohled nad dodržováním povinností zahraničními pojišťovnami na území České republiky (zejm. zákazu uzavírání nových smluv a změn rozsahu stávajících závazků) bude vykonávat Česká národní banka.

Česká národní banka ovšem nebude vykonávat dohled nad pravidly jednání se zákazníky, jde-li o poskytovatele služeb, kteří mají sídlo v UK a v ČR vykonávají svou činnost jinak než prostřednictvím pobočky či jiné trvalé přítomnosti (např. přeshraničně prostřednictvím internetu).