Informace pro veřejnost k postavení finančních institucí jiných než úvěrových institucí a pojišťoven

provozujících svoji činnost na území České republiky na základě oprávnění uděleného ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska s ohledem na konec přechodného období

Česká národní banka informuje klienty a oprávněné osoby, které mají uzavřeny smluvní vztahy se zahraničními finančními institucemi, jinými než jsou úvěrové instituce a pojišťovny, poskytujícími produkty a služby na území České republiky na základě oprávnění uděleného ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „UK“) včetně Gibraltaru (dále jen „dotčené instituce“), že po uplynutí přechodného období dle čl. 126 Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „přechodné období“), tj. od 1. 1. 2021, zanikne těmto dotčeným institucím oprávnění k provozování jejich činnosti na území České republiky (tzv. jednotný evropský pas).

Dotčené instituce budou oprávněny na území České republiky vykonávat jen ty činnosti, které jsou nezbytné k vypořádání pohledávek a dluhů ze smluvních vztahů uzavřených před koncem přechodného období. Dotčené instituce nesmí uzavírat nové smlouvy ani nijak rozšiřovat rozsah již uzavřených závazků. Svoji další činnost by měly směřovat k vyrovnání závazků na území České republiky a ukončování své činnosti na území České republiky. K poskytování finančních služeb je nutné oprávnění k provozování činnosti finančních institucí podle požadavků příslušných sektorových předpisů.

Případný zánik oprávnění dotčených institucí k provozování své činnosti na území České republiky nemá vliv na platnost uzavřených smluv.

V případě, že máte s dotčenou institucí uzavřenou smlouvu, nebo jste oprávněnou osobou z takovéto smlouvy, očekává Česká národní banka, že Vás dotčená instituce seznámí s právními důsledky, které bude mít konec přechodného období pro práva a povinnosti plynoucí z uzavřených smluv, a rovněž s kroky, které bude dotčená instituce činit k vypořádání všech pohledávek a dluhů z těchto smluv.

Česká národní banka bude vykonávat dohled nad dodržováním těchto povinností dotčenými institucemi na území České republiky.

Česká národní banka ovšem nebude vykonávat dohled nad pravidly jednání se zákazníky, jde-li o poskytovatele služeb, kteří mají sídlo v UK a v ČR vykonávají svou činnost jinak než prostřednictvím pobočky či jiné trvalé přítomnosti (např. přeshraničně prostřednictvím internetu).